Pregled sure El-Mu`min - Vjernik

objavljena u Meki


1. Ha-mim


2. Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnoga, Sveznajućeg


3. Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća


4. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću


5. I Nuhov je narod prije njih poricao, a i skupine poslije njega. Svaki narod nastojao je domoći se svoga poslanika, i raspravljao je na neistini da njome Istinu uništi, pa sam ga Ja kažnjavao - a kakva je bila kazna Moja


6. I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu htjeli vjerovati stanovnici u Vatri biti


7. Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega, slave i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj, i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima:Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri


8. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar


9. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti


10. Onima koji nisu vjerovali doviknuće se: Allahova odvratnost prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici – bila je, doista, veća od vaše odvratnosti sada prema sebi


11. Gospodaru naš – reći će oni – dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe


12. To vam je zato što niste vjerovali kad se obožavao Allah Jedini, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Presuda pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom


13. On vam pokazuje znamenja Svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraća


14. Molite se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru - pa makar to nevjernicima bilo mrsko


15. On je najuzvišenijih svojstava, Gospodar Arša Koji šalje Džibrila iz odredbe Svoje, - kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog


16. Na Dan kada će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Kome vlast pripada Danas?Allahu, Jedinom nad svime nadmoćnom


17. Svaki će čovjek toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah će, zaista,brzo obračunati


18. I upozori ih na Bliski dan, kada će srce do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti


19. On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju a i ono što grudi kriju


20. Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se pored Njega klanjaju - neće ni po čemu suditi.Allah, zaista sve čuje i sve vidi


21. Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kakav je kraj bio onih prije njih? Bili su od njih moćniji i više tragova su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio i nije im bilo od Allahove kazne zaštitnika


22. Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili; On je, zaista, Moćan, On strahovito kažnjava


23. Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim


24. Faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: Čarobnjak i lažov


25. A kada im je on donio istinu od Nas, rekli su:Ubijajte mušku djecu onih koji s njime vjeruju, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu - Ali, spletke su nevjernika uvijek uzaludne


26. Pustite vi meni - reče Faraon - da ubijem Musaa, a on neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove


27. Musa reče:Molim Gospodara svoga i Gospodara vašeg da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati


28. A jedan čovjek,vjernik, iz porodice Faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: Zar da ubijete čovjeka zato što govori:Gospodar moj je Allah!, a donio vam je jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova će laž njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići bar nešto od onoga čime vam prijeti; zaista Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže


29. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi dominirate u zemlji, pa ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne? A Faraon reče: Savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put ću vas samo ja izvesti


30. A onda, onaj koji je vjerovao reče: O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili


31. Kao što je to bilo sa Nuhovim narodom, i Adom i Semudom, i onima poslije njih. A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim


32. O narode moj, plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali


33. Na Dan kada budete okrenutih leđa uzmicali, kada vas od Allaha niko neće moći zaštititi. A onoga koga Allah u zabludu stavi, tome nema uputitelja


34. Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali vi ste stalno sumnjali u ono šta vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: Allah više neće poslije njega poslati poslanika! Eto, tako Allah stavlja u zabludu svakog ko u zlu pretjeruje i sumnja


35. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao. Veoma je prezreno raspravljanje kod Allaha i kod onih koji vjeruju - Tako Allah pečati srce svakog silnika


36. O Hamane - reče Faraon - sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao do staza


37. Staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac. I eto tako su se Faraonu njegova ružna djela učinila lijepim, i on je bio odvračen od Pravog puta, a lukavstvo se Faraonovo završilo na njegovu štetu


38. I onaj koji je vjerovao reče:O narode moj, mene slijedite, ja ću vam na Pravi put ukazati


39. O narode moj, život na ovom svijetu samo je uživanje, a drugi je svijet, zaista, Kuća vječna


40. Ko učini zlo, samo će zbog njega biti kažnjen, a ko učini dobro - bio muškarac ili žena, a vjernik je - taj će u Džennet ući; u njemu će bez računa biti opskrbljeni


41. O narode moj! Šta je ovo? Ja vas pozivam u spas, a vi mene pozivate u vatru


42. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim Njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam, a ja vas pozivam Silnome, Onome Koji mnogo prašta


43. Nema nimalo sumnje u to da se ono čemu vi mene pozivate neće nikom ni na ovom ni na onom svijetu odazvati, i da je naš povratak Allahu i da će mnogobošci stanovnici u ognju biti


44. Pa, sjetit ćete se ovog što vam kažem! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove Svoje vidi


45. I Allah ga je sačuvao od zla onog što su spletkarili, a Faraonove pristalice zla patnja zadesi


46. Vatra kojoj će izloženi jutrom i večerom biti, a kada nastupi Čas: Uvedite Faraonove ljude u patnju najtežu


47. I kada se u Vatri budu prepirali, a oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: Mi smo vama bili sljedbenici, možete li nas makar malo vatre osloboditi


48. Onda će glavešine reći:Doista smo svi u njoj! Allah je presudio među robovima


49. I oni koji će u Vatri biti govorit će čuvarima džehenemskim: Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži


50. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? - upitat će oni. - Jesu -odgovorit će. - Molite onda vi! - reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti


51. Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i one koji vjeruju u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci


52. Na Dan kad mušricima pravdanje njihovo od koristi neće biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati


53. Mi smo Musau uputu dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili


54. Da bude uputstvo i opomena onima koji pameti budu imali


55. Pa ti budi strpljiv - Allahovo je obećanje istina - i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga slavi i hvali večerom i jutrom


56. Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, pa moli od Allaha zaštitu, jer On, uistinu, sve čuje i sve vidi


57. Stvaranje nebesa i Zemlje sigurno je veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna


58. Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. - Kako se malo opominjete


59. Doći će Čas Sudnji, u to nema sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje


60. Gospodar je vaš rekao:Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole pred time da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi


61. Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje


62. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete


63. Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali


64. Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, a vaše likove učinio lijepim, i ljepotama vas opskrbio.To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova


65. On je živ, nema boga osim Njega, pa, molite Ga, ispovijedajući Mu čistu predanost (din): Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova


66. Reci: Meni je zabranjeno obožavati one koje vi mimo Allaha obožavate, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, a naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova


67. On je Onaj Koji vas je od zemlje stvorio, potom od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim vas kao dojenčad izvodi, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete - a neki od vas umiru prije - i da do određenog roka stignete, kako biste mogli shvatitti


68. On život i smrt daje! A kad nešto odluči, samo rekne: Budi - i ono bude


69. Zar ne vidiš one koji raspravljaju o Allahovim ajetima? Kuda se oni okreću


70. Oni koji poriču Knjigu i ono što smo slali po poslanicima?! A saznat će oni


71. Kada okovi budu na vratovima njihovim, i lanci, a oni vučeni


72. U ključalu vodu, a zatim u vatri prženi


73. Zatim će upitani biti: Gdje su oni koje ste obožavali


74. Mimo Allaha? - Oni su se od nas izgubili - odgovorit će - ta mi se prije, ustvari, nismo nikome ni klanjali - Eto, tako Allah stavlja u zabludu nevjernike


75. To vam je zato što ste se bez ikakva osnova na Zemlji veselili i drski bili


76. Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati - a ružno je prebivalište oholih


77. A ti se strpi! Doista je Allahovo obećanje istina! Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo - Nama će se oni vratiti


78. I prije tebe poslanike smo slali, o nekima od njih kazivali smo ti, a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao donijeti nekakav znak bez Allahove volje. A kada dođe Allahova odredba, bit će presuđeno po pravdi i tada će lašci biti gubitnici


79. Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete, a da neke jedete


80. Vi od njih koristi imate i vi na njima tovare nosite - i na njima i na lađama vi se vozite


81. On vam pokazuje dokaze moći Svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete


82. Zašto oni ne putuju po zemlji, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više su tragova na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli


83. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili,i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali


84. A kad bi kaznu Našu vidjeli, onda bi govorili: Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se onih koje smo Mu ravnim smatrali


85. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu vidjeli, ne bi nimalo bilo od koristi. To je Allahov zakon, koji je primjenjen kod Njegovih robova - i tada bi nevjernici stradali