Pregled sure Merjem - Merjema

objavljena u Meki


1. Kaf-ha-ja-ajn-sad


2. Ovo je Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,


3. kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo


4. i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.


5. Bojim se rođaka mojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina,


6. da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš njime zadovoljan.


7. O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu biti Jahja, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.


8. Gospodaru moj", reče on, "kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?


9. Eto tako", reče. Gospodar tvoj je rekao: "To je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.


10. Gospodaru moj", reče, "daj mi neki znak." "Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."


11. I on izađe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: "Hvalite Ga ujutro i navečer.


12. O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!" - a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio.


13. i nježnost i čednost, i bogobojazan je bio


14. i roditeljima svojim bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.


15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kada bude iz mrtvih ustao!


16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukučana svojih na istočnu stranu povukla


17. i od njih zaklon uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se pokazao u liku savršeno stvorena muškarca.


18. Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!", uzviknu ona.


19. A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga", reče on, "da ti poklonim dječaka čista!


20. Kako ču imati dječaka?", reče ona, "kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica.


21. To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao: 'To je meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše. Tako je unaprijed određeno.


22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.


23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. 'Kamo sreče da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!', povika ona.


24. I on je, niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj dao je da niže tebe potok poteče.


25. Zatresi palmino stablo, posut če po tebi datule svježe


26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da ču šutjeti, i danas ni s kim neču govoriti.


27. I dođe ona s njim narodu svome, noseči ga. "O Merjemo!", rekoše oni, "učinila si nešto nečuveno!


28. Hej ti koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.


29. Ona im na njega pokaza. "Kako da govorim o djetetu u bešici?", rekoše oni.


30. Ja sam Allahov rob", reče on, "meni če On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti,


31. i učinit če me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit če mi da dok god sam živ, namaz obavljam i zekat udjeljujem


32. i da majci svojoj dobar budem, a neče me učiniti silnikom, nesretnikom.


33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kad budem iz mrtvih proživljen.


34. To je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju.


35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvišen je On! Kad nešto odredi, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.


36. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato u ibadetu budite samo Njemu! To je Pravi put.


37. I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kad budu na Danu velikom prisutni."


38. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kada Nam dođu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!


39. I upozori ih Danom tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su u nemaru i oni ne vjeruju.


40. Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama će se oni vratiti.


41. Spomeni u Knjizi Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.


42. Kada je rekao ocu svome: 'O oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti?


43. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ču te na Pravi put uputiti


44. O oče moj, ne pokoravaj se šejtanu, šejtan je Svemilosnom uvijek neposlušan


45. o oče moj, bojim se da te od Svemilosnog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug.


46. Otac njegov je rekao: "Zar mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ču te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti.


47. Mir tebi!", reče Ibrahim. Molit ću Gospodara svog da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.


48. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate, i Gospodara svoga ću moliti; nadam se da neću biti nesretan u dovi Gospodaru mome.


49. Pošto ih je napustio i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo


50. i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.


51. I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio odabran i bio je poslanik, vjerovjesnik


52. Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje rijeći Naše


53. i darovali mu milošču Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.


54. I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik.


55. Naređivao je porodici svojoj da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njime zadovoljan.


56. "I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.


57. i Mi smo ga na visoko mjesto digli.


58. To su vjerovjesnici koje je Allah blagodatima obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Svemilosnog učili, oni bi na sedždu padali i plakali.


59. "Njih smijeniše naraštaji, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će propast susresti


60. ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.


61. "U edenske vrtove koje je Svemilosni robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli, a obećanje Njegovo će se, doista, ispuniti


62. u njima prazne besjede neće slušati, već samo: 'Selam!' - i u njima će ujutro i navečer opskrbljeni biti.


63. Dat čemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.


64. A mi silazimo samo po naredbi Gospodara tvoga. Njemu pripada ono što je pred nama i ono što je za nama, što je između toga. A Gospodar tvoj nije zaboravan.


65. On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato samo Njemu ibadet čini i u tome budi ustrajan! Znaš li da ima neko Njemu sličan?


66. čovjek kaže: "Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?


67. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bilo ništa?


68. Tako mi Gospodara tvoga, Mi ćemo i njih i šejtane skupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,


69. a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Svemilosnom najdrskiji bili


70. jer Mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.


71. I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao!


72. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti


73. Kada su im se Naši razgovijetni ajet učili, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: "Koja je od ove dvije skupine boljih nastambi i ljepših sastajališta?


74. A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom bolji bili?


75. Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Svemilosni produži (zabludu)!" - Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje.


76. Allah će povećati uputu onima koji su na Pravom putu! A dobra djela, koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvračena.


77. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Naše ne vjeruje i govori: "Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!"


78. Ili je on u gajb prodro ili je od Svemilosnog obećanje primio


79. Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti


80. a ono o čemu on govori naslijediti i sam samcat će Nam se vratiti."


81. I oni mimo Allaha prihvataju božanstva da im budu snaga.


82. A ne valja tako! Božanstva će poreći da su im se klanjali, i bit će im protivnici.


83. Zar ne vidiš da Mi šejtane na nevjernike šaljemo da ih što više na zlo navračaju?


84. Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrojavamo.


85. Onoga Dana kada bogobojazne , kao uzvanike, pred Svemilosnim sakupimo


86. a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo


87. niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga ko je obećanje od Svemilosnog uzeo!


88. Oni govore: "Svemilosni je uzeo dijete!"


89. Vi, doista, nešto krupno govorite!


90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe


91. što Svemilosnom pripisuju dijete!


92. A Svemilosnom ne treba to da uzima dijete!/


93. Ta, svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, doći Svemilosnom kao robovi.


94. On ih je sve obuhvatio i tačno izbrojio,


95. i svi će Mu na Sudnjem danu doči pojedinačno.


96. One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno, voljenim učiniti


97. Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.


98. A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?