Pregled sure El-Ahkaf - Ahkaf

objavljena u Meki


1. "Ha-Mim."


2. "Objavljivanje Knjige od Allaha je, Silnoga, Mudroga!"


3. "Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, sa Istinom stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime se opominju."


4. "Reci: 'Šta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Pokažite mi koji dio su Zemlje stvorili, i da li imaju ikakva udjela u nebesima? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.'"


5. "Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, obraćaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni."


6. "Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali."


7. "A kad se ovima Naši jasni ajeti uče, onda oni, koji ne vjeruju, govore o istini čim im dođe: 'Ovo je prava čarolija!'"


8. "Zar oni da govore: 'On ga izmišlja!' Reci: 'Pa, ako ga izmišljam, vi me od kazne Allahove nećete moći odbraniti; On dobro zna šta o Kur'anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On prašta i Milostiv je.'"


9. "Reci: 'Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, i ja nisam drugo doli opominjatelj otvoreni.'"


10. "Reci: 'Kažite vi meni šta će s vama biti ako je (Kur‘an) od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio o onome što je u njemu sličnom, pa on povjerovao, a vi se uzoholili.' Allah, zaista, neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini."


11. "I govore nevjernici o vjernicima: 'Da je kakvo dobro, nas oni ne bi u tome pretekli.' A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći: 'Ovo je još davna izmišljotina.'"


12. "Knjiga Musaova bila je putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje, da bi opomenula one koji rade zlo, i da bi obradovala one koji čine dobro."


13. "Oni koji govore: 'Naš Gospodar je Allah!', i istraju na Pravom putu, za njih straha nema i ni za čim nek ne tuguju!"


14. "Oni će stanovnici Dženneta biti, a u njemu će vječno boraviti, i to še im biti nagrada za ono što su radili."


15. "A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! A njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kad zrelost svoju dostigne i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: 'Gospodaru moj, uputi me da Ti zahvalim na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da dobro radim s kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman (predan Tebi).'"


16. "To su oni od kojih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih prijeći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje, koje im je dano, Mi ćemo ispuniti."


17. "A onaj koji roditeljima svojim kaže: 'Uh vama, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi nestali!' A njih dvoje Allahu zapomažući zbore: 'Teško tebi, vjeruj! Allahovo obećanje doista je istina!' A on odgovara: 'To su izmišljotine naroda drevnih!'"


18. "To su oni nad kojima treba da se ispuni Riječ rečena o ummetima: džinovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, oni su, zaista, gubitnici."


19. "Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova, nepravda im se neće učiniti."


20. "A na Dan kad budu oni koji nisu vjerovali Vatri izloženi, reći će se: 'Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bit ćete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste griješili."


21. "I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjao - a bilo je i prije njega i poslije njega opominjatelja: ne obožavajte nikoga osim Allaha! Ja se bojim za vas kazne na Velikom danu!"


22. "Oni su odgovarali: 'Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš? Pa daj nam ono čime nam prijetiš, ako istinu govoriš!'"


23. "On reče: 'Znanje o tome u Allaha je! A ja vam dostavljam ono s čime sam poslan, ali ja, doista, vidim da ste vi narod u neznanju ogrezao.'"


24. " Pa kad su je vidjeli u vidu oblaka na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: 'Ovaj nam oblak kišu donosi!' - Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi",


25. "koji, odredbom Gospodara svoga, sve ruši. I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod zločinački."


26. "Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali: i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove znake poricali - i sa svih strana okružilo ih je ono čemu su se ismijavali."


27. " A naselja oko vas smo uništili, i objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali."


28. "A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. A to je bila njihova laž i ono što su izmišljali."


29. "Kada ti poslasmo nekoliko džinova da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: 'Šutite i slušajte!' A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju."


30. "'O narode naš' - govorili su - 'mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvr|uje da su istinite i one prije nje, i koja ka Istini na Pravi put upućuje.'"


31. "O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas neizdržive zaštititi!"


32. "A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi."


33. "Zar ne znaju da je Allah - Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvarajući ih, iznemogao - kadar oživiti mrtve? Jeste, On sve može."


34. "A na Dan kad oni, koji nisu vjerovali, Vatri budu izloženi: 'Zar ovo nije istina? ', odgovorit će: 'Jest, Gospodara nam našeg!' 'E pa iskusite patnju' - reći će On - 'jer ste stalno poricali.'"


35. "Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A onoga Dana kada dožive ono čime se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan časak dana. Ovo je obznana! A zar će ko drugi biti uništen do narod grješnički!"