Pregled sure Fatir - Stvoritelj

objavljena u Meki


1. Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.


2. Milost koju Allah podari ljudima - niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati - niko ne može, poslije Njega, dati; On je Silan i Mudar.


3. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?!


4. Ako te oni u laž utjeruju - pa i prije tebe su poslanike u laž utjerivali; a Allahu će se sve vratiti.


5. O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.


6. šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Vatri.


7. Onima koji ne vjeruju, pripada patnja teška, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, pripada oprost i nagrada velika.


8. Kako mogu biti isti onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim... Allah u zabludu stavlja onoga koga hoće, a na Pravi put upućuje koga hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.


9. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila: takvo će biti proživljenje.


10. Ako neko želi veličinu - pa, u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. A onima koji imaju hrđave namjere, pripada patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je posao bezuspješni.


11. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi a da On to ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu, lahko.


12. Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno - voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; i ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja Njegova, da biste bili zahvalni.


13. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.


14. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj Koji zna.


15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je Neovisan i hvale Dostojan.


16. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti.


17. to Allahu nije teško.


18. I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju namaz - onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro - a Allahu se sve vraća.


19. Nisu nikako isto slijepac i onaj koji vidi.


20. ni tmine i svjetlo.


21. ni hladovina i vjetar vrući.


22. i nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga On hoće, a ti ne možeš one u grobovima dozvati.


23. tvoje je samo da opominješ.


24. Mi smo te poslali s istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; a nije bilo naroda kome nije došao Onaj Koji ga je opominjao.


25. Ako te oni u laž utjeraju - pa, i oni prije njih su poslanike u laž utjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i Listove, i Knjigu svjetilju.


26. i Ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!


27. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih.


28. i ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različith vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. Allah je, doista, Silan i On prašta.


29. Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati


30. da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i Blagodaran je.


31. A ono što ti iz Knjige objavljujemo sušta je Istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi .


32. Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo; bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti - za to će veliku blagodat dobiti.


33. edenske perivoje, u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.


34. "Hvaljen neka je Allah!", govoriće, "koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je.


35. Koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti.


36. A nevjernike čeka Vatra džehenemska, oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti - eto, tako ćemo svakog nevjernika kazniti.


37. oni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili!" "A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi Onaj Koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!


38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna svačije misli.


39. On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.


40. Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to!? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.


41. Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je, zaista, Blag i prašta grijehe.


42. Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravog puta - samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje.


43. oholost na Zemlji i ružno spletkaranje - a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.


44. Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; On uistinu sve zna i sve može.


45. Da Allah kažnjava ljude prema onom što zasluže, ništa život na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka određenog i kad im rok dođe - pa, Allah dobro zna robove Svoje.