Pregled sure El-Feth - Pobjeda

objavljena u Medini


1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Mi ćemo ti dati da pobijediš pobjedom jasnom


2. Da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio


3. I da bi te Allah snažnom pomoći pomogao


4. On je Onaj Koji je smiraj u srca vjernika spustio da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali, a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je


5. Da bi vjernike i vjernice uveo u dženetske bašče, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i da bi prekrio njihova zla djela - a to je u Allaha veliki uspjeh


6. I da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle - neka krug zla njih snađe! Allah se na njih nasrdio i prokleo ih i pripremio na Džehennem, a grozno je on boravište


7. Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar


8. Mi smo tebe poslali svjedokom, i radosnih vijesti donositeljem, i opominjateljem


9. Da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete i da ga pomognete,i štujete, i da Ga ujutro i navečer slavite


10. Oni koji su ti se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjernost samom Allahu - Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu


11. Govorit će ti beduini koji su izostali: Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost? Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: Pa ko može promijeniti Allahovu odluku ako vam On hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti?! Naprotiv! Allah zna ono što radite


12. Čak ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša su srca bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod pokvaren


13. Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova - pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili


14. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prašta kome On hoće, a kažnjava koga hoće - Allah mnogo prašta i milostiv je


15. Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: Pustite i nas da vas pratimo! Oni žele izmijeniti Allahov govor. Reci: Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!, a oni će reći: Nije tako, nego, vi nama zavidite. A nije ni to, već oni malo šta razumiju


16. Reci beduinima koji su izostali: Bit ćete pozvani protiv naroda žestoke snage, da se protiv njih borite, ili će islam primiti. Pa ako poslušate Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, kaznit će vas bolnom kaznom


17. Nije grijeh slijepom, ni hromom ni bolesnom! Onoga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će u dženetske bašče, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko se okrene, kaznom bolnom će kazniti


18. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smiraj na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom


19. I brojnim plijenom koji će uzeti, a Allah je silan i mudar


20. Allah vam obećava brojan plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi od vas je zadržao da bi to bio znak za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao


21. I drugi, koji niste bili u stanju uzeti, - Allah vam ga je dao, jer Allah sve može


22. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi ni zaštitnika ni pomagača našli


23. Prema Allahovu zakonu koji oduvijek važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni


24. On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Meke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite - a Allah dobro vidi ono što vi radite


25. Oni su ti koji ne vjeruju i brane vam da pristupite Mesdžid - Haramu, i da kurbani koji vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo muškaraca vjernika i žena vjernica, koje vi ne poznajete, pa da ih iz neznanja pobili ne biste te bi vas zbog njih neugodnost zadesila (dozvolio bi vam osvajanje). Da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali


26. Kad su nevjernici srca svoja punili žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smiraj Svoj na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih na Riječ bogobojaznosti - a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to - a Allah sve zna


27. Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete doista u Mesdžid - Haram ući sigurni - ako Allah bude htio - neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavno pobjedu dao.


28. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok


29. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako ruku' i sedždu čine, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tlo. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku