Pregled sure Ali -Imran - Imranova porodica

objavljena u Medini


1. Elif - lam - mim!


2. Allah, osim Koga drugog boga nema, živi je i Vječni!


3. On tebi objavljuje Knjigu s istinom, koja potvrđuje prethodne, a i Tevrat i Indžil je objavio


4. još prije kao putokaz ljudima, a objavio je i Furkan. Onima koji u Allahove ajete ne vjeru pripada teška kazna, a Allah je silan i žestoko kažnjava!


5. Allahu doista ništa nije skriveno, ni na Zemlji, ni na nebu!


6. On vas oblikuje u matericama kako On hoće; nema drugog boga osim Njega, Silnog i Mudrog!


7. On je Onaj Koji ti objavljuje Knjigu u kojoj su ajeti jasni; oni su matica Knjige drugi su nejasni. Oni u ćijim je srcima zastrana u težnji za smutnjom i svojim tumačenjem,oni slijede nejasne ajete. A tumačenje njihovo zna samo Allah! Oni, pak, koji su u znanost upučeni kažu: "Mi u to vjerujemo; sve je to od našega Gospodara! Samo razumni shvaćaju!"


7. On je Onaj Koji ti objavljuje Knjigu u kojoj su ajeti jasni; oni su matica Knjige drugi su nejasni. Oni u ćijim je srcima zastrana u težnji za smutnjom i svojim tumačenjem,oni slijede nejasne ajete. A tumačenje njihovo zna samo Allah! Oni, pak, koji su u znanost upučeni kažu: "Mi u to vjerujemo; sve je to od našega Gospodara! Samo razumni shvaćaju!"


8. "Gospodaru naš, nemoj skrenuti srca naša nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebe milost! Ti si doista obilni Darovalac!"


9. Gospodaru naš, Ti češ sakupiti ljude na Dan u koji nema sumnje! Allah doista ne krši obečanje Svoje!"


10. "Doista onima koji ne vjeruju neće ništa koristiti imeci njihovi, ni djeca njihova kod Allaha, i oni su gorivo za Vatru!"


11. Kao što su to i Faraonovi ljudi, te oni prije njih koji su znakove naše lažnim smatrali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. A Allah žestoko kažnjava!"


12. - Reci onima koji ne vjeru u "Bit čete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, a užasno je to boravište!"