Pregled sure El-Džasije - Oni koji kleče

objavljena u Meki


1. "Ha-mim."


2. "Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog, Mudrog!"


3. "Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju:"


4. "i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni"


5. "i smjena noći i dana, i opskrba (kiša) koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti."


6. "To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove, oni vjerovati?"


7. "Teško svakom lašcu, velikom grješniku!"


8. "On čuje Allahove ajete kad mu se uče, zatim ustraje (u nevjerovanju), oholit će se kao da ih ni čuo nije - njemu patnju neizdržljivu navijesti."


9. "A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka."


10. "Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni oni koje su, pored Allaha, za zaštitnike uzeli, i njih čeka muka golema."


11. "Ovo je (Kur‘an) Uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka bolna, najveća kazna."


12. "Allah je Onaj Koji vam je potčinio more da bi lađe, odredbom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.


13. "I potčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji , sve je od Njega! To su, zaista, znaci za ljude koji razmišljaju."


14. "Reci vjernicima da oproste onima koji se ne boje Allahove kazne da bi nagradio ljude za ono što su radili."


15. "Onaj koji čini dobro - sebi ga čini, a onaj koji radi zlo - radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti."


16. "Sinovima smo Israilovim Knjigu i vlast, i vjerovjesništvo dali, i iz ljepota ih opskrbili, i na svjetove ih odlikovali! I iznad naroda ih uzdigli"


17. "i jasne smo im dokaze o vjeri dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja doćli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razićli."


18. "A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju",


19. "oni te, zbilja, od Allaha nimalo odbraniti ne mogu! Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone."


20. "Ovaj Kur‘an putokaz je ljudima, i uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju."


21. "Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!"


22. "A Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i zato da bi svaka osoba bila nagrađena (ili kažnjena) prema onome što je zaradila, i njima se neće učiniti nepravda."


23. " Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, a On zna, u zabludi ostavio, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne opomenete?"


24. "I oni vele: 'Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi.' A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju."


25. "A kad im se Naši ajeti jasni kazuju, drugog dokaza nemaju, osim što kažu: 'Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.'"


26. "Reci: 'Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.'"


27. "Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kad nastupi Čas (oživljenja), toga dana oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni."


28. "I vidjet ćeš sve ummete kako kleče; svaki ummet bit će pozvan prema svojoj Knjizi: 'Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!'"


29. "Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili."


30. "One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!"


31. "A onima koji nisu vjerovali: 'Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali?'"


32. "Kad se govorilo: 'Allahovo je obećanje, zaista, istina! I u Čas (oživljenja) nema nimalo sumnje - vi ste govorili: 'Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni'"


33. "i ukazat će im se gnusna djela njihova, i sa svih će ih strana skoliti ono čemu su se rugali"


34. "i reći će se: 'Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste i vi susret ovog vašeg Dana zaboravili, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći'"


35. "zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo. Pa danas iz Vatre neće biti izvedeni i niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha."


36. "Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!"


37. "Njemu pripada veličanstvenost na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!"