Pregled sure Ez-Zumer - Skupovi

objavljena u Meki


1. Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnog i Mudrog!


2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, s istinom, pa robuj Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru.


3. Čista vjera pripada samo Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: 'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili' - Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.


4. Da je Allah htio dijete imati, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Uzvišen je On, On je Allah, Jedini i Svemoćni!


5. Nebesa i Zemlju mudro je i s istinom stvorio; On noću zavija dan, i danom zavija noć; On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. Eto, On je Silni i On mnogo prašta!


6. On vas od jednog čovjeka stvara - a od njega je drugu njegovu stvorio - i On vam je dao osam jedinki stoke u parovima; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam oblike, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda okrećete?


7. Ako vi ne budete vjerovali, pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem Svojih robova. A ako budete zahvalni, On će tim biti zadovoljan. A nijedna duša neće nositi grijehe druge! Poslije ćete se svome Gospodaru vratiti, pa će vas On o onom što ste radili obavijestiti. Zaista, On zna šta se krije u srcima.


8. Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost Svoju daruje, zaboravi Onoga Kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: 'Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš, sigurno, stanovnik u Vatri!'


9. Zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!'


10. Reci: 'O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.'


11. Reci: 'Meni se naređuje da robujem Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru.'


12. I naređuje mi se da budem prvi musliman.


13. Reci: 'Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako Gospodaru svome budem neposlušan.'


14. Reci: 'Samo, Allahu robujem ispovijedajući Mu čistu vjeru'


15. 'A vi, pored Njega, obožavajte koga hoćete!' Reci: 'Gubitnici su, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je očevidan gubitak!'


16. Nad njima će biti naslage Vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. O robovi Moji, bojte se Mene!


17. Za one koji izbjegavaju obožavanje kumira i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje.


18. Koji govor slušaju i slijede ono najljepše u njemu; to su oni koje je Allah na Pravi put uputio, i oni su pametni.


19. Zar da onoga koji je zaslužio da se nad njim obistine riječi kazne, zar da ti njega spasiš iz Vatre?


20. A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispod kojih će rijeke teći - obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.


21. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu, pa je u izvore zemlje razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se osuši i ti ga vidiš požutjela, i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za one koji su pametni.


22. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga i onaj čije je srce otvrdlo? Teško onima čija su srca tvrda na spomen Allaha, oni su u očitoj zabludi!


23. Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije su pouke dvojake. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On upućuje koga hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi, njemu nema upućivača.


24. Zar je isti onaj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje kao onaj koji je siguran od nje? 'Trpite ono što ste zaslužili!' - mnogobošcima će se reći.


25. Oni prije njih poricali su, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali.


26. Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovom svijetu, a patnja na drugom svijetu bit će, zaista, još gora - kad bi oni samo znali!


27. Mi u ovom Kur´anu navodimo ljudima svakojake primjere, da bi pouku primili.


28. U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve proturječnosti, da bi se čuvali.


29. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka - da li je primjer njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, ali većina njih ne zna.


30. Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti.


31. I poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom ćete se svojim jedan s drugim sporiti.


32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?


33. A onaj koji donosi Istinu i oni koji u nju vjeruju, oni se čuvaju (boje).


34. Sve što zažele u Gospodara svoga će naći, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili.


35. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.


36. Zar Allah nije Zaštitnik robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjate. Onoga koga Allah stavi u zabludu - niko ne može na Pravi put uputiti.


37. A onoga koga On na Pravi put uputi - niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije Silan, Onaj Koji kažnjava?


38. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: 'Allah!' A ti reci: 'Mislite li vi, da li bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da im je podari?' Reci: 'Meni je dovoljan Allah, u Njega se uzdaju oni koji se pouzdavaju.'


39. Reci: 'O narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati.'


40. 'koga će stići patnja koja će ga poniziti, i koga će patnja vječna snaći.'


41. Mi tebi doista objavljujemo Knjigu s istinom za (cijeli) svijet; onaj ko bude išao Pravim putem - sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom - sebi će nauditi, ti nisi njima tutor.


42. Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.


43. Zar oni mimo Allaha zagovornike uzimaju?! Reci: 'Zar i onda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju?'


44. Reci: 'Sve zagovorništvo pripada Allahu, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije - Njemu ćete se vratiti.'


45. Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme.


46. Reci: 'Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti Koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili!'


47. Kad bi mnogobošci imali sve što je na Zemlji, i još toliko, na Sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili; a od Allaha će im se ukazati kazna koju nisu bili slutili.


48. I ukazat će im se hrđava djela njihova koja su radili i skolit će ih baš ono čemu su se izrugivali.


49. Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: 'Ovo mi je dato na osnovu znanja.' A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna.


50. Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli.


51. Pa ih pogodi kazna za zla djela koja su stekli. A i one među ovima koji nasilje čine - stići će kazna za ono što čine, oni neće umaći.


52. Zar oni ne znaju da Allah daje opskrbu u izobilju onome kome hoće, i da uskraćuje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje.


53. Reci: 'O robovi Moji, koji ste u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'


54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.


55. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.


56. Da čovjek ne bi uzviknuo: 'Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, doista sam se i izrugivao!'


57. Ili da ne bi rekao: 'Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao.'


58. Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: 'Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!'


59. Da, već su ti došli Moji znaci, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.


60. Na Sudnjem danu vidjet ćeš one koji su o Allahu laži govorili, a lica im pocrnjela. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?


61. Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, zbog njihova uspjeha, zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.


62. Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.


63. U Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove znakove ne vjeruju, oni će biti izgubljeni!


64. Reci: 'Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!'


65. A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.'


66. Nego, Allaha jedino obožavaj i budi zahvalan!


67. Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Čist neka je On i uzvišen iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!


68. I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.


69. I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati, i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti.


70. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer On najbolje zna šta je ko radio.


71. Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari će ih upitati: 'Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali, i opominjali vas da ćete ovaj svoj dan doživjeti?' 'Jesu', reći će oni, 'ali su se obistinile riječi kazne za nevjernike.'


72. I reći će se: 'Ulazite na džehenemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti! Grozna li prebivališta onima koji su se oholili!'


73. A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu - kapije njegove već širom otvorene - čuvari će im njegovi reći: 'Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'


74. I oni će reći: 'Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili!'


75. I vidjet ćeš meleke kako Arš okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima je po pravdi presuđeno, i reći će se: 'Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!'