Pregled sure Ja-sin - Ja sin

objavljena u Meki


1. Ja-Sin


2. Tako Mi Kur'ana mudrog"Tako Mi Kur'ana mudrog", tj. uravnote`enog, u kome nema neistine. "Ti si", o Muhammede


3. Ti si, uistinu poslanik


4. Na pravom putu


5. Po objavi Silnoga i Samilosnoga


6. Da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan


7. O većini njih već se obistinila Riječ - zato oni neće vjerovati


8. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka - zato su oni glava uzdignutih


9. I kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili - zato oni ne vide


10. I njima je svejedno opominjao ih ti ili ih ne opominjao, oni neće vjerovati


11. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Svemilosnog se boji, iako Ga ne vidi;njega obraduj oprostom i nagradom lijepom


12. Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali


13. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada, kad su im došli poslanici


14. Kad im Mi poslasmo dvojicu ali im oni ne povjerovaše i pojačasmo trećim, pa rekoše: Mi smo vama poslani


15. Vi ste ljudi kao i mi, oni odgovoriše, Svemilosni nije objavio ništa; vi neistinu govorite


16. Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani, rekoše oni


17. I dužni smo samo da jasno obznanimo


18. Oni rekoše Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas


19. Uzrok vaše nesreće je s vama! rekoše oni.Zar zato što ste opomenuti?! Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi


20. I s kraja grada,žurno dođe jedan čovjek i reče:O narode moj, slijedi one koji su poslani


21. Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu


22. Zašto da se ne pokoravam Onome Koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti


23. Zašto da prihvatim druge bogove mimo Njega?Ako Svemilosni hoće da me snađe neko zlo,njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti


24. A ja bih tada bio u pravoj zabludi


25. Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene


26. I reći će se: Uđi u Džennet!- a on će reći: Kamo sreće da narod moj zna


27. Zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio


28. I protiv naroda njegova,poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali,niti smo to ikada činili


29. Samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli


30. O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao a da mu se nisu narugali


31. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije


32. A svi oni bit će zajedno pred Nas dovedeni


33. Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu


34. Mi po njoj stvaramo bašče palmike i vinograde, i činimo da iz nje izvori izviru


35. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni


36. Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče,u njima samim, i u onome što oni ne znaju


37. I noć im je dokaz Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku


38. I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajučeg


39. I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut


40. Nit Sunce može Mjesec dostići, nit noć dan preteći, svi oni u svemiru plove


41. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo


42. I što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze


43. I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti


44. osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali


45. A kad im se rekne: Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili


46. I ne dođe im nijedan dokaz od dokaza Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu


47. A kad im se kaže: "Udjeljujte od onoga što vam Allah daje", onda nevjernici govore vjernicima: "Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi


48. I govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako Istinu govorite


49. A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti


50. Pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti


51. I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti


52. Govoreći: Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi? Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su Istinu govorili!


53. Bit će to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti


54. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti


55. Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni


56. Oni i žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni


57. U njemu će imati voća, i ono što budu željeli


58. Mir vama! bit će riječi Gopodara Milostivog


59. A vi, o grješnici, danas se odvojite


60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: Ne klanjajte se šejtanu on vam je neprijatelj otvoreni


61. Već robujte Meni; to je Put pravi


62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali


63. Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo


64. Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali


65. Danas ćemo im usta zapečatiti, ruke njihove će Nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti


66. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli


67. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti


68. Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju


69. Mi Poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka Kur'an jasni


70. Da opominje onoga ko živ je, i da zaslužStoga Uzvi{eni veli: "Da opominje onoga ko `iv je", tj. da ovoj Kur‘an opomene sve `ive na zemlji. "Da njime vas i one do kojih on dopre opominje." (6:19) Njegovom opomenom okoristit }e se onaj `ivoga srca i prosvijetljenoga uma. "I da zaslu`e kaznu nevjernici", tj. on je milost vjernicima, a dokaz protiv nevjernika.e kaznu nevjernici


71. Kako oni ne vide da Mi sami , od onoga što su Naše ruke učinile, njima stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici


72. I da smo im dali da se njome služe - na nekima jašu, a nekima se hrane


73. I drugih koristi od nje imaju i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni


74. Već pored Allaha druge bogove prihvataju u nadi da će im oni na pomoći biti


75. Oni im,međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska


76. I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što oni kriju i ono što pokazuju


77. Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik


78. I Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: Ko će oživiti kosti, kad budu truhle


79. Reci: Oživiće ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio


80. Onaj Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete


81. Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući


82. I zaista On može, kada nešto hoće, samo za to reken: "Budi!" - i ono bude


83. Pa neka je Uzvišen Onaj u Čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti