Pregled sure Er-Rum - Bizantinci

objavljena u Meki


1. Elif-lam-mim


2. Bizantinci su pobijeđeni


3. u najbližoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti


4. za nekoliko godina - i prije i poslije Allahova je odluka - i tada će se vjernici radovati.


5. Allahovoj pomoći - On pomaže kome hoće, On je Silan i Milostiv


6. obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna


7. oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodušni.


8. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih sa Istinom i do roka određenog, a mnogi ljudi ne vjeruju u susret s Gospodarom svojim.


9. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze: Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.


10. Oni koji su zlo činili završit će najužasnijim patnjama, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali..


11. Allah započinje stvaranje i potom ga obnavlja i na kraju Njemu ćete se vratiti.


12. Na Dan kad nastupi čas, zločonitelji će svaku nadu izgubiti.


13. I oni neće imati među svojim božanstvima zagovornika i oni će svoja božanstva nijekati.


14. Na Dan kada nastupi čas oživljenja, ljudi će se razdvojiti.


15. oni koji su vjerovali i dobra djela činili u dženetskom perivoju će se radovati.


16. a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali, u Vatru će privedeni biti.


17. Pa, Slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete.


18. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, i predvečer i u podne.


19. On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava Zemlju nakon mrtvila njezina, isto tako ćete i vi biti oživljeni.


20. Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas ljudi, svuda ima razasutih.


21. I jedan od znakova Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.


22. I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome,zaista,ima znakova za one koji znaju.


23. i jedan od znakova Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji čuju.


24. i jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju.


25. I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim, to što će te, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.


26. Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.


27. On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silan i Mudar.


28. Od vam kao primjer navodi vas same: da li se oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite?- Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze Naše ljudima koji razmišljaju.


29. Ali, nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje, a ko će na Pravi put uputiti onoga koga je Allah, u zabludu stavio? - Njima neće niko u pomoć moći priteći.


30. Ti upravi lice svoje vjeri - islamu na njemu ustrajavši! Prihvatite se Allahove čiste vjere prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.


31. Predano Mu se obraćajte! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji mu druge ravnim smatraju.


32. od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna onim što ima!


33. A kad ljude nevolja snađe, oni se Gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im On da da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju,


34. da bi bili nezahvalni na onom što im Mi dajemo, pa uživajte, a saznat ćete.


35. Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju.


36. Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga što su njihove ruke činile, odjednom očajavaju.


37. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoće, i da uskraćuje? To su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.


38. Pa podaj bližnjem pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku. To je bolje za one koji žele Lice Allahovo: ti će postići što žele.


39. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za zekat koji udijelite želeći Lice Allahovo - takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.


40. Allah vas stvara i opskrbljuje: On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li ijedno božanstvo koje bilo šta od toga čini? Uzvišen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim.


41. Zbog onog što ljudi rade pojavio se metež na kopnu i na moru, da im On da da iskuse nešte od kazne zbog onoga što rade, ne bi li se povratili.


42. Reci: 'Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili; većinom su oni mnogobošci bili.


43. Zato ti upravi lice svoje pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana će se oni razdvojiti.


44. oni koji nisu vjerovali - na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili - sebi su Džennet pripremili.


45. da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike.


46. Jedan od znakova Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost Njegovu osjetite i da lađe voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.


47. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su grješili kažnjavali, a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.


48. Allah je Taj Koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na one robove Svoje na koje želi prolije.oni se odjednom radošću ispune,


49. iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih.


50. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživiti, On sve može.


51. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.


52. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati.


53. niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni će se odazvati.


54. Allah je Taj Koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage izemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće, On sve zna i sve može.


55. A na Dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su samo jedan čas ostali; a i prije su Istinu izbjegavali.


56. A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: 'Vi ste ostali, prema Allahovoj Knjizi, sve do Dana oživljenja, a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali.


57. Toga Dana neće ničemu poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogrješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile.


58. U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju: 'Vi samo iznosite laži.


59. Eto, tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju.


60. A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.