Pregled sure El-Muddessir - Pokriveni

objavljena u Meki


1. O ti pokriveni


2. Ustani i opominji


3. I Gospodara svoga veličaj!


4. I haljine svoje očisti!


5. I kumira se kloni!


6. I ne čini dobro tražeći za njega više!


7. I radi Gospodara svoga trpi


8. A kada se u rog puhne


9. Bit će to naporan dan


10. Nevjernicima neće biti lagahan


11. Ostavi Mene i onoga koga sam Ja samog stvorio


12. I bogatstvo mu ogromno dao


13. I sinove koji su s njim


14. I čast i ugled mu pružio


15. i još žudi da uvećam!


16. Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim


17. A naprtit ću Ja njemu teškoće


18. Jer je smišljao i računao


19. I, proklet bio, kako je proračunao!


20. i još jednom, proklet bio, kako je proračunao!


21. Zatim je pogledao


22. Pa se onda smrknuo


23. I potom se okrenuo i uzoholio.


24. I rekao: "Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje."


25. Ovo su samo čovjekove riječi!


26. U Sekar ću Ja njega baciti


27. A znaš li ti šta je Sekar?


28. Ništa on neće poštedjeti


29. Kože će crnim učiniti


30. Nad njima su devetnaesterica


31. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju - da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća, i da onima kojima je knjiga data i oni i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?' Tako Allah stavlja u zabludu onoga koga hoće, i na pravi put ukazuje kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena


32. I tako Mi mjeseca


33. i noći kada mine


34. i zore kada svane


35. Najveća nevolja