Pregled sure En-Nedžm - Zvijezda

objavljena u Meki


1. Tako Mi zvijezde kad zalazi,


2. vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!


3. On ne govori po hiru svome


4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,


5. uči ga Jedan ogromne snage,


6. razboriti, koji se pojavio u liku svome


7. na obzorju najvišem,


8. zatim se približio, pa nadnio


9. blizu koliko dva luka ili bliže


10. i objavio robu Njegovu ono što je objavio


11. srce nije poreklo ono što je vidio


12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?


13. On Ga je i drugi put vidio,


14. kod Sidretu-l-muntehaa


15. kod kojeg je džennetsko prebivalište


16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo


17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio


18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.


19. Šta kažete o Latu i Uzzau


20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? -


21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?


22. To bi tada bila podjela nepravedna.


23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.


24. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi


25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!


26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.


27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,


28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.


29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi


30. to je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.


31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji - da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro


32. one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta - On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom - On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.


33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava


34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,


35. zna li on ono što je skriveno, pa vidi?


36. Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim


37. i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao


38. da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,


39. i da je čovjekovo samo ono što sam uradi


40. i da će se trud njegov, sigurno, iskazati


41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti


42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti


43. i da On na smijeh i na plač navodi


44. i da On usmrćuje i oživljava


45. i da On par, muško i žensko, stvara


46. od kapi sjemena kad se izbaci;


47. i da će ih On ponovo oživiti


48. i da On daje bogatstvo i moć da stječu


49. "I da je On Sirijusa Gospodar." Eš-Š‘ira, to je svijetla zvijezda, tzv. Merzemu el-dževza', a koju su neki Arapi u vremenu džahilijeta obožavali.


50. i da je On drevni narod Ad uništio


51. i Semud, i da nikog nije poštedio


52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio


53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo


54. i snašlo ih je ono što ih je snašlo


55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?


56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene


57. Smak svijeta se približava


58. Allah će ga jedini otkriti!


59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate


60. i smijete se, a ne plačete


61. gordo dignutih glava?


62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!