Pregled sure Muhammed - Muhammed

objavljena u Medini


1. "Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju."


2. "A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je Istina od Gospodara njihova, On će preko hrđavih postupaka njihovih prijeći i prilike će njihove poboljšati."


3. "Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove."


4. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete, po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda im pritegnite sveze, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite, ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On vas želi iskušati jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu"


5. " i On će ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati"


6. "i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao. "


7. "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti."


8. "A onima koji ne vjeruju - propast njima! On neće djela njihova prihvatiti."


9. Zato jer oni mrze ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti."


10. "Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah uništio, a i nevjernicima tako pripada"


11. "zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju."


12. "Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju - koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere - njihovo će prebivalište vatra biti!"


13. "A koliko smo gradova uništili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikog da im pomogne."


14. "Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svome kao onaj kojem se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?"


15. "Primjer Dženneta, koji je obećan onima koji se Allaha boje jeste: u njemu su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog, i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova - zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!"


16. "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dano znanje: Šta ono on maloprije reče? To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode."


17. "A one koji su na Pravom putu, On će im Uputu i povećati i dati im njihovu bogobojaznost."


18. "Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A rašta im njihova opomena kad im dođe (Smak svijeta)?"


19. "Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite."


20. "A oni koji vjeruju govore: 'Zašto se ne objavi jedna sura?' A kada se objavi jasna sura i u njoj se spomene borba, ti vidiš one u čijim je srcima bolest kako te gledaju pogledom pred smrt onesviješćenog! A preči bi njima bili"


21. "pokornost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni."


22. "Možda biste i vi, kad biste se okrenuli, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!"


23. "To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio."


24. "Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!"


25. "Doista je onima koji su se vratili (onome na čemu su bili) nakon što im uputa jasna bi" - šejtan (to) lijepim prikazao i lažnu im nadu ulivao."


26. "To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: 'Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati' - a Allah dobro zna njihove tajne."


27. "A kako će tek biti kad im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!"


28. "To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti."


29. "Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove neće na vidjelo iznijeti?"


30. "A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova, a Allah zna postupke vaše."


31. "Mi ćemo vas provjeravati da bismo znali (vidjeli) mudžahide i strpljive među vama, i da bismo otkrili vijesti o vama."


32. "Zaista, oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, nakon što im je postala jasna Uputa, neće nimalo Allahu nauditi, i On će djela njihova poništiti."


33. "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!"


34. "Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti."


35. "I ne malaksavajte i ne pozivajte primirju kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti."


36. "Život na ovom svijetu samo je igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On će vam nagrade vaše dati i imanja vaša od vas neće tražiti."


37. "Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, vi biste škrtarili i to bi pokazalo vaše krivnje."


38. "Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki su od vas škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako se okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti."