Pregled sure Ed-Duhan - Dim

objavljena u Meki


1. "Ha-mim."


2. "Tako mi Knjige jasne"


3. "Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći , i Mi, doista, opominjemo"


4. "U njoj se rasčlanjuje svaka savršeno stvorena stvar!"


5. "Po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike"


6. "Kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve čuje i sve zna"


7. "Gospodara nebesa i Zemlje, i onoga što je između njih - ako čvrsto vjerujete",


8. "Drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje - Gospodar vaš i Gospodar vaših predaka davnih!"


9. "Ali, ovi sumnjaju i zabavljaju se"


10. "Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim"


11. "Koji će ljude prekriti: 'Ovo je neizdržljiva patnja!'"


12. "Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"


13. "A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istinski Poslanik"


14. "Od koga oni glave okreću i govore: 'Poučeni - umno poremećeni!"


15. "Mi ćemo patnju malo - pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u nevjerovanje vratiti"


16. "Ali onoga Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti."


17. "A Mi smo i prije njih Faraonov narod u iskušenje stavili, i došao im je plemeniti Poslanik"


18. "Predajte meni Allahove robove! Ja sam vam, zaista, poslanik pouzdani"


19. "i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni"


20. "I ja se obraćam i svome i vašem Gospodaru, da me ne gađate"


21. "A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!"


22. "I on pozva u pomoć Gospodara svoga: 'Ovo je, doista, narod nevjernički!'"


23. "Izvedi noću robove Moje, vi ćete slijeđeni biti"


24. "i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će zaista potopljena biti."


25. "I koliko ostaviše bašča i izvora"


26. "i njiva zasijanih i boravišta divnih"


27. "i blagodati u kojima su uživali!"


28. "Tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili"


29. "ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu bili sačekani."


30. "A sinove smo Israilove ponižavajuće patnje spasili"


31. "od Faraona - on je bio zbilja gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili"


32. "i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali"


33. "i neka smo im znamenja puna očite kušnje dali."


34. "A ovi, doista, govore:"


35. "Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni"


36. "pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"


37. "Da li su bolji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? - njih smo uništili jer su nevjernici bili."


38. "Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali."


39. "Mi smo ih stvorili sa Istinom, ali većina njih ne zna."


40. "Zbilja će Dan suda svima njima rok određeni biti"


41. "Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti, niti će biti pomognuti"


42. "osim onih kojima se Allah smiluje, jer - On je, uistinu, silan i milostiv."


43. "A drvo zekkum zbilja je"


44. "hrana grješnika"


45. "Kao rastopina kovine će u trbuhu vreti"


46. "kao što voda ključala vrije."


47. "Ščepajte ga i usred ognja odvucite"


48. "a zatim mu, za kaznu, na glavu vodu koja ključa izlijevajte!"


49. "Okušaj, ta ti si, uistinu, 'moćni' i 'poštovani'?!"


50. "Ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!"


51. "A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti"


52. "usred bašča i izvora"


53. "u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima."


54. "Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti."


55. "U njima će moći, sigurno, koju hoće vrstu voća tražiti"


56. "u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati"


57. "blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!"


58. "A Kur'an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili"


59. "zato čekaj, i oni će čekati!"