Pregled sure Ez-Zuhruf - Ukras

objavljena u Meki


1. Ha-mim.


2. Tako Mi Knjige jasne.


3. Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli.


4. A on je u Glavnoj knjizi, u Nas, cijenjen i savršen.


5. Zar da odustanemo Opomenu vam saopćavati zato što svaku mjeru zla prelazite?


6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali.


7. I nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!


8. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a prethodio je primjer prijašnjih naroda.


9. Pa ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: 'Stvorio ih je Silni, Sveznajući!'


10. Onaj Koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da biste se uputili.


11. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele - tako ćete i vi biti (iz grobova) izvedeni.


12. Onaj Koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i stoku da na njima putujete.


13. Da se na (palubama i) leđima njihovim smjestite i da se, potom, kada se smjestite na njih, sjetite blagodati Gospodara svoga i da reknete: 'Slavljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići.'


14. 'I mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!'


15. A oni neke od robova Njegovih dijelom Njegovim smatraju. Čovjek je, zaista, očevidni nezahvalnik.


16. Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vama odabire sinove?


17. A kad neko od njih bude obaviješten o onome što Svemilosnom sličnim pripisuje, lice mu se pomrači i on se zgrane od srdžbe.


18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne (pripisujete Allahu)?


19. Oni meleke koji su robovi Svemilosnog ženskinjem smatraju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? - Njihova će tvrdnja biti zapisana i oni će odgovarati!


20. I oni vele: 'Da je htio Svemilosni, njih ne bismo obožavali! Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.'


21. Zar smo im Mi dali (o tome) Knjigu prije ove pa se nje pridržavaju?


22. Oni čak govore: 'Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći njihove tragove mi smo na Pravom putu.'


23. Isto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi tragove njihove slijedimo.


24. "Zar i onda" - govorio bi on - "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: 'Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!'


25. I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kakav je kraj bio onih koji su poslanike u laž ugonili.


26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ


27. Jer će me On, doista, na Pravi put uputiti.


28. On učini riječi (tevhida) trajnim za potomstvo svoje, da bi se vratili.


29. A čak sam ja dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla istina i Poslanik očevidni.


30. A kad im je istina došla, rekoše: 'Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!'


31. I rekoše: 'Zašto nije objavljen ovaj Kur'an iz ova dva grada čovjeku nekom velikom?!'


32. Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni, da bi jedni druge služili. - A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.


33. A da neće svi ljudi postati jedan ummet (nevjernici), Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Svemilosnog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju.


34. I vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju.


35. I ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet, u Gospodara tvoga, bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili.


36. Onome ko se bude slijepim pravio pred Opomenom Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.


37. Oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu.


38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: 'Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!'


39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.


40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!


41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili.


42. Ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo, pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.


43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na pravom putu.


44. Kur'an je, zaista, čast i tebi i narodu tvome; odgovarat ćete vi.


45. A pitaj one koje smo prije tebe od Naših poslanika poslali - da li smo Mi naređivali da se, osim Svemilosnog, božanstva obožavaju?


46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim Faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: 'Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!'


47. I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.


48. A nismo im pokazivali nijedno čudo (mudžizu) a da nije veće bilo negoli prethodno! I kaznom smo ih obuzimali, ne bi li se povratili!


49. A oni su govorili: 'O ti, čarobnjače! Moli za nas Gospodara svoga, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno Pravim putem poći!'


50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.


51. I Faraon obznani narodu svome: 'O narode moj' - reče on - 'zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ove rijeke koje ispred mene teku - shvaćate li?'


52. Svakako sam ja bolji od ovoga bijednika koji jedva razgovijetno da govori?


53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno s njim nisu došli meleki?


54. I on lahkoumnim učini narod svoj, pa mu se pokoriše; oni su, doista, bili narod grješni.


55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo.


56. I učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.


57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili.


58. I rekli: 'Da li su naša božanstva bolja ili on?' A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.


59. On je bio samo rob na koga smo Mi blagodati prosuli i učinili ga primjerom sinovima Israilovim.


60. A da hoćemo, Mi bismo umjesto vas učinili meleke da na Zemlji naslijede vas.


61. Zaista je on (Isa) predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite Mene! Ovo je Pravi put.


62. I neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.


63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: 'Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte'


64. Allah je i moj i vaš Gospodar, pa Njega obožavajte! Ovo je Pravi put!


65. Ali su se stranke iz redova njihovih podvojile. Pa teško onima koji su nasilje (kufr) učinili od kazne na Danu bolnome!


66. Čekaju li oni drugo doli da im Smak svijeta dođe nenadano, i da oni i ne osjete?!


67. Tog Dana prijatelji će jedni drugima neprijatelji biti, osim onih koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.


68. O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati.


69. Onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili - bit će rečeno.


70. Uđite u Džennet, vi i parovi vaši, radosni!


71. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.


72. Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili.


73. U njemu ćete mnogostrukog voća imati od kojeg ćete jesti.


74. Doista će zločinci u patnji džehenemskoj vječno ostati.


75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati, oni će u njoj očajni biti.


76. Nismo im Mi nepravedni bili, nego su oni bili nepravedni.


77. Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' - a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!'


78. Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire.


79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.


80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.


81. Reci: 'Kad bi Svemilosni imao dijete, ja bih Mu prvi ibadet činio!'


82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, i Gospodar Arša, od onoga kako Ga oni opisuju!


83. Pa, ti ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti.


84. On je Onaj Koji je i na nebu Bog, a i na Zemlji Bog. On je Mudri i Sveznajući!


85. I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!


86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju - neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji istinu priznaju, oni koji znaju.


87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: 'Allah!' Pa kuda se onda odmeću?!


88. A Poslanik reče svoje riječi: 'Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!'


89. Pa ti se okreni od njih i reci: 'Mir (vama)!' - ta sigurno će oni saznati!