Pregled sure Fussilet - Objašnjenje

objavljena u Meki


1. "Ha-mim"


2. "Objava je od Svemilosnog Milostivog"


3. "Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju"


4. "Obveselitelj i opominjatelj - pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje."


5. "Srca naša su" - govore oni - "pod pokrivačima, za ono čemu nas ti pozivaš, a u ušima je našim gluhoća, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi."


6. "Reci: Ja sam samo čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno upravite i od Njega oprosta tražite. A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju"


7. "Koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!"


8. "One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna."


9. "Reci: 'Zar vi zbilja ne vjerujete u Onoga Koji je Zemlju stvorio u dva Dana - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"


10. "On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri Dana - ovo je objašnjenje za one koji pitaju"


11. "Zatim se prema nebu usmjerio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: Pojavite se milom ili silom! - Pojavljujemo se drage volje! - odgovorili su"


12. "Pa ih u dva Dana, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim smo zvijezdama ukrasili i nad njima Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznaloga."


13. "Pa ako se okrenu, ti reci: 'Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda'"


14. "Kad su im, sa svih strana, poslanici njihovi dolazili: 'Ne robujte nikome do Allahu!' - a oni odgovarali: 'Da je Gospodar naš htio, On bi meleke poslao! A doista mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano!'"


15. "A kad je Ad posrijedi, oni su se na Zemlji bez ikakva prava oholili i govorili: 'Ko je od nas snagom jači?' A zar nisu znali da je Allah, Koji ih je stvorio, jači od njih - a i znakove Naše su poricali."


16. "I Mi poslasmo protiv njih, u danima uzastopnim, vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju - patnja na onom svijetu bit će, zaista, još sramnija - i niko im neće u pomoć priteći."


17. "A Semud kad je posrijedi, njih smo bili uputili, ali, njima je bila milija sljepoća od upute, pa ih je stigao udar sramne kazne, prema onome kako su zaslužili"


18. "A one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili."


19. "A na Dan kad Allahovi neprijatelji u Vatri budu skupljeni - oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali"


20. "I kad dođe do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočit će protiv njih o onom što su radili."


21. "'Zašto svjedočite protiv nas?' - upitat će oni kože svoje. - 'Allah, Koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas' - odgovorit će. - 'On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.'"


22. "Vi se niste krili da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili."


23. "I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, pa gubitnici postali ste."


24. "Pa i ako budu trpjeli, njihovo će boravište vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti."


25. " I Mi smo im bili odredili loše drugove pa su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džinove i ljude koji su prije njih bili i nestali - doista su nastradali."


26. "Oni koji ne vjeruju govore: 'Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!'"


27. "Zato ćemo Mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili."


28. "To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali."


29. "I nevjernici će reći: 'Gospodaru naš, pokaži nam džinove i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.'"


30. "Doista onima koji govore: 'Gospodar naš je Allah', pa poslije budu ustrajni, silaze meleki: 'Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan.'"


31. "Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite - imat ćete"


32. "Bit ćete počašćeni od Onoga Koji prašta i Koji je Milostiv."


33. "A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: 'Ja sam, doista, musliman!'"


34. "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati",


35. "To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni."


36. "A kad te šejtan pokuša na zle misli navesti, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna."


37. "Među znakovima su Njegovim noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne činite sedždu ni Suncu ni Mjesecu, već činite sedždu Allahu, Koji ih je stvorio, ako želite samo Njemu ibadet činiti.


38. "A ako se oni uzohole - pa, oni koji su kod Gospodara tvoga, hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se."


39. " A od Znakova je Njegovih i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj Ko njoj daje život oživjet će sigurno i umrle, jer je On kadar sve."


40. "Zbilja, oni koji ajete Naše izvrću neće se od Nas sakriti. Pa da li je bolji onaj koji u Vatru bude bačen ili onaj koji na Sudnji dan dođe siguran? Radite šta hoćete, On, zaista, vidi šta vi radite."


41. " Zaista oni koji ne vjeruju u Opomenu, pošto im je došla, bit će kažnjeni!... A on je, zaista, knjiga zaštićena"


42. "Laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga."


43. "Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava."


44. "A da smo Kur'an učinili na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: 'Da su mu ajeti razgovijetni! Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arap?"'- Reci: 'On je onima koji vjeruju uputa i lijek. A oni koji neće da vjeruju - u ušima njihovim gluhoća je, i slijepi su za njega! Ti kao da se pozivaju iz daleka mjesta.'"


45. "I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno. I oni su zbilja u sumnji dubokoj spram njega."


46. "Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. - A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim."


47. "Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: 'Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?' - oni će odgovoriti: 'Javljamo Ti da niko od nas to ne tvrdi.'"


48. "I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjerit će se da nikud ne mogu umaći."


49. "Čovjeku ne dosadi da dobro traži, a kada ga zlo zadesi, onda zdvaja i nadu gubi."


50. "Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: 'Ovo sam i zaslužio, i ja ne mislim da će Čas (Sudnji) doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet.'" A Mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku - doista ćemo im dati."


51. "Kada čovjeku milost Svoju darujemo, on se okreće i udalji se na svoju stranu, a kad ga nevolja dotakne, onda se dugo moli."


52. "Reci: 'Šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete - ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od istine?'"


53. "Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u krajevima (Zemlje), a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?"


54. "Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svojim obuhvaća sve."