Pregled sure Sebe` - Saba`

objavljena u Meki


1. Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onom svijetu! On je Mudar i Sveznajući.


2. On zna šta u zemlju ulazi a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je Milostiv i On oprašta.


3. A nevjernici govore: "čas oživljenja nam neće doći!" Reci: "Hoće, tako mi Gospodara moga, Koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći." Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna, ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi.


4. da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine, - njih čeka oprost i opskrba plemenita.


5. a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Naših bore, odvraćajući od njih.


6. Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga Istina i da vodi na Put Silnoga i Hvaljenog.


7. A oni koji ne vjeruju govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vas obavještava da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovno stvoreni biti?


8. iznosi li on o Allahu laži ili je lud? Nijedno, već su oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci i u zabludi dalekoj.


9. Kako ne vide nebo i Zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, znak svakom robu koji se kaje.


10. Mi smo Davudu Našu blagost ukazali: "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!" - i omekšali smo mu gvožđe.


11. Pravi široke pancire i odmjeri u vezivanju halki i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.


12. A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džinovi, voljom njegova Gospodara, pred njim rade, a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.


13. Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. "Radite i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!" - A malo je zahvalnih među robovima Mojim.


14. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov - upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džinovi shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su gajb znali.


15. Stanovnici Sabe su imali znak u mjestu u kom su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. "Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav ovo je lijep kraj i ovo je Gospodar Koji mnogo prašta.


16. Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih vodenu bujicu pustili, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.


17. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika?


18. A između njih i naselja koje smo blagoslovili - izgradili smo bili naselja vidljiva i odredili im potrebnu udaljenost. "Putujte kroz njih i po noći po danu, sigurni.


19. Ali oni rekoše: "Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!" - i nasilje sebi učiniše, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo., doista, su u tome znaci za svakog strpljivog i zahvalnog.


20. A iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika.


21. A nad njima on nikakva dokaza nije imao; osim da znamo ( ukazujući na) onog ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. - A Gospodar tvoj bdi nad svim.


22. Reci: "Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći.


23. Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: "Šta je to rekao Goposdar vaš?" "Istinu!", odgovoriće, On je Uzvišen i Veliki.


24. Upitaj: "Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?" I odgovori: "Allah! Da li smo onda mi ili vi na pravom putu, ili u očitoj zabludi?


25. Reci: "Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi".


26. Reci: "Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je Sudija Pravedni, Sveznajući.


27. Reci: "Pokažite mi one koje smatrate Njemu ravnim!" Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!


28. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna .


29. i govori: "Kada će već jednom ta prijetnja, ako Istinu govorite?


30. Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati.


31. A oni koji ne vjeruju govore: "Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u Knjige prije njega!" A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu sabrani i kad stanu među sobom razgovarati: "Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici!", reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi.


32. A zar smo vas mi od Pravog puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi zločinci bili", reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.


33. Nije bilo tako!", odgovorit će oni koji su boli tlačeni onima koji su bili oholi, "nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo." i svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?


34. Mi ni u jedno naselje opominjača nismo poslali a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano.


35. i da nisu govorili: "Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!


36. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.


37. Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo onima koji budu vjerovali i dobra djela činili pripada višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.


38. A oni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, odvraćajući od njih, oni će biti kažnjeni.


39. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.


40. A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?"


41. oni će odgovoriti: "Uzvišen neka si, Ti si Gospodar naš,ne oni! Oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.


42. Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su prema sebi nasilje učinili reći: "Trpite patnju u Vatri koju ste poricali!


43. Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: "Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onog čemu su se preci vaši klanjali", i govore: "Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž." A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: "Ovo nije ništa drugo nego očito vračenje!


44. A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.


45. A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio od onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!


46. Reci: "Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje.


47. Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On je svjedok svake stvari.


48. Reci: "Gospodar moj pobjeđuje Istinom, On je Znalac skrivenih stvari, On dobro zna i sve ono što je vama skriveno.


49. Reci: "Došla je Istina, a laži je nestalo!


50. Reci: "Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravom putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje; On, zaista, sve čuje i blizu je.


51. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati - umaći neće moći; izbliza bit će ščepani.


52. i kada reknu: "Vjerujemo u Istinu!" A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!


53. U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono što nije poznato, što je od Istine daleko.


54. i između njih i onoga što budu bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali.