Pregled sure El-Ankebut - Pauk

objavljena u Meki


1. Elif-lam-mim


2. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni?


3. A mi smo u iskušenje doveli i one prije njih,pa će Allah, doista, znati ( ukazujući na ) one koji govore istinu i one koji lažu.


4. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? Loše prosuđuju!


5. Ako se nada susretu s Allahom, pa od Allaha određeno vrijeme će doći, a On sve čuje i sve zna!


6. A onaj ko se bori - bori se samo za sebe., doista, je Allah neovisan od svih svjetova.


7. Oni koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili, doista, ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.


8. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni će te se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.


9. One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.


10. Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha!', a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodra tvoga, sigurno će oni reći: 'Bili smo uz vas!' A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?


11. Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.


12. Nevjernici govore vjernicima: 'Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!', a ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu.


13. ali će,sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili, doista, će na Sudnjem danu odgovarati.


14. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.


15. I Mi smo njega i one što su bili u lađi - spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili.


16. A i Ibrahima, kad rekao je narodu svome: 'Allahu ibadet činite i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.


17. Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha tražite i Njemu ibadet činite i Njemu zahvalni budite! - Njemu će te se vratiti.


18. A ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim poslanike svoje i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani


19. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.


20. Reci: 'Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti, Allah, zaista, može sve.


21. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, Njemu ćete se vratiti.


22. Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni pomagača ni zaštitnika.


23. A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s Njime, njima nije stalo do Moje milosti - njih čeka patnja nesnosna.


24. Odgovor naroda njegova bijaše: 'Ubijte ga ili ga spalite!', ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.


25. Vi ste', reče on, 'mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, Vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.


26. I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: 'Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, Silan i Mudar.


27. I Mi smo mu ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njihova vjerovjesništva i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu njegovu nagradu dali, a na onom će, doista, jedan od onih dobrih biti.


28. i Luta. Kada narodu svome reče: 'Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio


29. s muškarcima općite, po drumovima presrećete, na skupovima svojim najodvratnije stvari činite', odgovor naroda njegova bijaše: 'Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!


30. 'Gospodaru moj,' reče on, 'pomozi mi protiv naroda grješnog!


31. I kad izaslanici Naši ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: 'Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici!


32. U njemu je Lut - reče Ibrahim.' 'Mi dobro znamo ko je u njemu', rekoše oni, 'mi ćemo njega i porodicu njegovu spasiti osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.


33. I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. 'Ne boj se i ne brini se', rekoše oni 'mi ćemo tebe i porodicu spasiti, osim žene tvoje, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.


34. A na stanovnike ovog grada spustit ćemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici.


35. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali.


36. A u Medjen poslasmo brata njihova Šuajba: 'O narode moj', govorio je on, 'Allahu ibadet činite, i onom svijetu se nadajte, i po Zemlji nered nipošto ne činite.


37. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.


38. A i Ada i Semuda - ostaci domova njihovih vidljivi su vam - i šejtan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio.


39. I Karuna i Faraona i Hamana: Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.


40. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.


41. Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju


42. Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju. On je Silni i Mudri.


43. To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.


44. Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio; to je, doista, pouka onima koji vjeruju


45. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz - namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega! - A Allah zna šta radite!


46. I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način - ne sa onima među njima koji su nepravedni - i recite: 'Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog - jedan je i Njemu smo mi predani.


47. Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu - i u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju.


48. Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače, posumnjali bi oni što laži govore.


49. A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat, a Naše ajete samo nepravedni osporavaju.


50. i govore: 'Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?' Reci: 'čuda su jedino u Allaha, a ja sam samo opominjatelj jasni.


51. A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje: u njoj je, doista, milost i pouka narodu koji vjeruje.


52. Reci: 'Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve što je na nebesima i Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su gubitnici.


53. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti.


54. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjrnike obuhvatiti


55. na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: iskusite ono što ste radili!


56. O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato samo Meni ibadet činite


57. Svako živo biće smrt će okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.


58. One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestit ćemo u dženetske odaje, ispod njih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji će se truditi


59. onima koji su trpjeli i u Gospodara Svoga se uzdali!


60. A koliko ima životinja koje ne skupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.


61. A da ih upitaš: 'Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?', sigurno bi rekli: "Allah!", pa kuda se onda odmeću!?


62. Allah u izobilju daje hrane onome kome hoće od robova Svojih, a nekom i uskraćuje: Allah, zaista, zna sve.


63. A ako ih upitaš: 'Ko s neba spušta i s njom mrtvu Zemlju oživljava?', sigurno će reći: 'Allah!', a ti reci: 'Hvala Allahu!', ali većina njih ne shvaća.


64. Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je - život, kad bi oni samo znali.


65. Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kada ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju


66. da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znat će oni.


67. Zar ne vide da smo Harem svetim i sigurnim učinili, dok se svuda oko njih otima i pljačka? i zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima nezahvalni su?!


68. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja ili poriče istinu koja mu dolazi? i zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?


69. Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti, a Allah, zaista, jeste na strani onih koji dobra djela čine!