Pregled sure El-Mu`minun - Vjernici

objavljena u Meki


1. Uspjeli su vjernici


2. oni koji su u svojim namazima skrušeni


3. i koji se okreću od besmislica


4. i koji zekat udjeljuju


5. i koji stidna mjesta svoja čuvaju


6. osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju


7. a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju


8. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu


9. i koji namaze svoje na vrijeme obavljaju


10. oni su dostojni nasljednici


11. koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.


12. Mi smo, zaista, čovjeka od uzorka zemlje stvorili


13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili


14. pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!


15. Vi ćete, poslije toga, pomrijeti


16. zatim ćete, na onom svijetu, oživljeni biti.


17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili.


18. Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo - a kadri smo i da je odvedemo


19. i pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove - u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete


20. i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje, i začin je onima koji jedu.


21. i stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,


22. i na njima, i na lađama se vozite.


23. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: O narode moj, samo Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?


24. Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: Ovo je čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih


25. on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!


26. Gospodaru moj', reče on, 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!


27. Pa mu objavismo Mi: 'Lađu pred očima Našim i po objavi Našoj pravi, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po dvoje, mužjaka i ženku, i porodicu svoju, ali ne i one od njih za koje Riječ prethodila je, i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.


28. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe - reci: 'Hvala Allahu, Koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!


29. i reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!


30. U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.


31. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali


32. i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: samo Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?


33. Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili: 'On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;


34. i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.


35. Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista, oživljeni biti?


36. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!


37. Postoji samo život na ovom svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti


38. On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo.


39. Gospodaru moj' zamolio bi on, 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!


40. Uskoro će se oni pokajati!, odgovorio bi On.


41. i zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili, stradao bi narod nasilnički!


42. A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali,


43. nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme propasti svoje,


44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad god bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali, daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!


45. Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim .


46. Faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.


47. Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše? - govorili su,


48. i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.


49. Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi israilovi Pravim putem išli.


50. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj uzvišici sa tekućom vodom nastanili.


51. O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!


52. Ova vaša vjera - jedna je vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!


53. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,


54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!


55. Misle li oni - kad ih imetkom i sinovima pomažemo


56. da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.


57. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju


58. i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju


59. i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju


60. i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru


61. oni hitaju da čine dobra djela, i u njima druge pretiču.


62. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti


63. Ali, srca njihova su u nemaru prema ovom, a pored toga i ružna djela stalno čine.


64. A kad smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.


65. Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,


66. vama su ajeti Moji kazivani, ali ste vi uzmicali


67. dičeći se Haremom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili


68. Zašto oni o Kur‘anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?


69. ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?


70. ili govore: Ludilo je pri njemu! Međutim, on im Istinu donosi, ali većina njih prezire Istinu.


71. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur‘an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.


72. ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.


73. Ti njih pozivaš na Pravi put


74. ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.


75. i kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali.


76. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali


77. tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.


78. On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!


79. On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti


80. On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?


81. Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.


82. Govorili su: "Zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?


83. i nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih.


84. Upitaj: 'čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?"


85. Allahova!', odgovorit će, a ti reci: 'Pa zašto onda ne dođete sebi?


86. Upitaj: 'Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veličanstvenog?'


87. Allah!, odgovoriće, a ti reci: 'Pa zašto se onda ne bojite?'


88. Upitaj: 'U čijoj je ruci vlast nad svim, a On uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?'


89. To je Allahovo!, odgovorit će, a ti reci: 'Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?


90. Da, Mi im istinu donosimo, a oni su , zaista, lažljivci


91. Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio - radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Uzvišen neka je Allah Koji je daleko od onoga što oni iznose;


92. Koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!


93. Reci: 'Gospodaru moj, ako hoćeš da mi pokažeš ono čime se njima prijeti


94. onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nasilničkim.


95. A Mi , zaista, možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo.


96. Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,


97. i reci: 'Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,


98. i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!


99. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me


100. da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!' - Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti - pred njima će prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti.


101. Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati


102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasiti


103. a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti


104. Vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu biti.


105. Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?


106. Gospodaru naš', reći će, 'naši prohtjevi bili su od nas jači, te smo postali narod zalutali.


107. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili


108. Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!', reći će On.


109. Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!


110. vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.


111. Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, uspjeli.


112. A koliko ste godina na Zemlji proveli?', upitat će On


113. Proveli smo dan ili samo dio dana', odgovorit će 'pitaj one koji su brojali.


114. Pa da, kratko ste proveli', reći će On, 'da ste samo znali!


115. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?


116. i neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog!


117. A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici se neće spasiti.


118. i reci: 'Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Samilosnik Najbolji!