Ajeti koji su povezani sa poglavljem Muhammed a.s., broj veza 81


1 Sura Krava, ajet br. 23. A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sličnu tome; pozovite i božanstva vaša, ako istinu govorite."


2 Sura Krava, ajet br. 24. Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.


3 Sura Stoka, ajet br. 20. Oni kojima smo knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati.


4 Sura Stoka, ajet br. 33. Mi znamo da tebe zaista žalosti što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi.


5 Sura Stoka, ajet br. 34. A poslanici su prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša - a niko ne može Allahove riječi zamijeniti - i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti.


6 Sura Stoka, ajet br. 52. I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći lice Njegovo - ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih ti otjerao, nasilnik bio.


7 Sura Stoka, ajet br. 54. A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi - pa, Allah će doista oprostiti i milostiv biti.


8 Sura Stoka, ajet br. 57. Reci: "Ja sam na jasnoj uputi od moga Gospodara, a vi je poričite. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete; pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je sudija najbolji."


9 Sura Stoka, ajet br. 92. A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Meku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju - vjeruju i u nju i o namazima svojim brigu brinu.


10 Sura Trpeza, ajet br. 67. "O, Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga - ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah če te od ljudi štititi. Allah zaista neče ukazati na pravi put narodu koji neče da vjeruje."


11 Sura Stoka, ajet br. 112. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinova, koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli; a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju;


12 Sura Stoka, ajet br. 124. A kada njima dokaz dolazi, oni govore: "Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično onome što je Allahovim poslanicima dato." A Allah najbolje zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare.


13 Sura Stoka, ajet br. 130. O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vaših nisu dolazili poslanici koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći: "Mi to priznajemo na svoju štetu." Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici.


14 Sura Junus, ajet br. 2. Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: "Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!" Nevjernici govore: "Ovaj je zaista pravi čarobnjak!″


15 Sura Plijen, ajet br. 20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori


16 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 157. "...onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili - postići ono što budu željeli."


17 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 158. Reci: "O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite - da biste bili upućeni!"


18 Sura Plijen, ajet br. 45. O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite


19 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 172. I kad je Gospodar tvoj od Ademovih sinova iz njihovih kičmi izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: "Zar Ja nisam Gospodar vaš?" - oni su odgovarali: "Jesi, mi svjedočimo" - i zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome nismo ništa znali."


20 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 173. Ili da ne reknete: "Naši su preci prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?"


21 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 174. I tako, eto, Mi opširno iznosimo dokaze, da bi oni došli sebi.


22 Sura Krava, ajet br. 57. I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali"Jedite lijepa jela, kojima vas opskrbljujemo! Oni Nama nisu naudili, nego su sami sebi nepravdu nanijeli


23 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 188. Reci: "Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da poznajem gajb, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju."


24 Sura Grom, ajet br. 30. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u Svemilosnog ne vjeruju. Reci: "On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam."


25 Sura Grom, ajet br. 36. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od Objave. Reci: "Meni je naređeno da samo Allahu ibadet činim i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam."


26 Sura Grom, ajet br. 38. I prije tebe smo poslanike slali, i žene i porod im davali. I ni jedan poslanik nije donio nijedno čudo sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu.


27 Sura Grom, ajet br. 40. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a Naše da tražimo polaganje računa.


28 Sura Grom, ajet br. 43. Oni koji ne vjeruju govore: "Ti nisi poslanik." Reci: "Meni i vama dovoljan će kao svjedok biti Allah, i onaj koji zna šta je Knjiga."


29 Sura Ibrahim, ajet br. 4. "Mi nismo poslali ni jednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio. A Allah stavlja u zabludu onoga koga hoće i ukazuje na pravi put onome kome hoće; On je Silan i Mudar."


30 Sura Noćno putovanje, ajet br. 1. Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžid-Harama u Mesdžid-Aksa, čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.


31 Sura Pčele, ajet br. 63. "Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove, i on je sada drug njihov, njih čeka patnja nesnosna."


32 Sura Pčele, ajet br. 82. "A ako oni okrenu glave - pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ."


33 Sura Pčele, ajet br. 89. "A šta će biti onog Dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za muslimane."


34 Sura Pčele, ajet br. 101. "Kada Mi ajet dokinemo drugim - a Allah najbolje zna što objavljuje - oni govore: 'Ti samo izmišljaš!' A nije tako, nego većina njih ne zna."


35 Sura Pčele, ajet br. 102. "Reci: 'Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril s istinom, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima.'"


36 Sura Pčele, ajet br. 103. "Mi dobro znamo da oni govore: 'Poučava ga jedan čovjek!' Jezik onoga zbog koga oni krivo govore jezik je tuđina, a ovaj Kur'an na jasnom je arapskom jeziku."


37 Sura Noćno putovanje, ajet br. 75. I tada bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.


38 Sura Noćno putovanje, ajet br. 90. I govore: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje izvor-vodu ne izvedeš."


39 Sura Noćno putovanje, ajet br. 91. "Ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš."


40 Sura Noćno putovanje, ajet br. 92. "Ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke kao jamce dovedeš."


41 Sura Noćno putovanje, ajet br. 93. "Ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspenješ; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo." Reci: "Uzvišen neka je Gospodar moj! - zar ja nisam samo čovjek, poslanik?"


42 Sura Noćno putovanje, ajet br. 94. A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili: "Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?"


43 Sura Noćno putovanje, ajet br. 95. Reci: "Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali."


44 Sura Hidžr, ajet br. 11. I nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali."


45 Sura Jusuf, ajet br. 108. Reci: "Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je Uzvišen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim."


46 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 3. Srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest!"


47 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 4. "Gospodar moj zna", reče on, "šta se govori na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!"


48 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 5. Oni čak, govore: "To su samo zbrkani snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!"


49 Sura Hadž, ajet br. 15. Onaj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti.


50 Sura Vjernici, ajet br. 72. ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.


51 Sura Vjernici, ajet br. 73. Ti njih pozivaš na Pravi put


52 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 107. A Tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.


53 Sura Hadž, ajet br. 67. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada, i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svome Gospodaru, jer ti si, uistinu, na Pravom putu.


54 Sura Hadž, ajet br. 68. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: "Allah dobro zna ono što vi radite!"


55 Sura Hadž, ajet br. 69. Allah će vam na Sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite.


56 Sura Hadž, ajet br. 75. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima - Allah sve čuje i sve vidi.


57 Sura Hadž, ajet br. 76. On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.


58 Sura Furkan, ajet br. 30. Poslanik rekao je: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava


59 Sura Kazivanje, ajet br. 46. Ti nisi bio pored brda kada su Musaa pozivali, ali Mi smo te poslali kao milost Gospodara tvoga da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili,


60 Sura Saveznici, ajet br. 6. Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su - kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira, a prijateljima svojim možete oporukom nešto da ostavite. To u Knjizi piše.


61 Sura Saveznici, ajet br. 7. Kad smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, čvrst smo zavjet uzeli


62 Sura Saveznici, ajet br. 8. Da bi On pitao iskrene o njihovoj iskrenosti; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju.


63 Sura Saba`, ajet br. 28. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna .


64 Sura Saba`, ajet br. 46. Reci: "Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje.


65 Sura Saba`, ajet br. 47. Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On je svjedok svake stvari.


66 Sura Krava, ajet br. 128. Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim (muslimani­ma), i porod naš neka bude Tebi odan, pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i milostiv si.


67 Sura Krava, ajet br. 143. Tako smo vas učinili zajedni­com sredine, kako biste bili svjedoci drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista teško bilo svima, izuzev onih ko­jima je Allah ukazao na Pravi put Allah neće dozvoliti da propadne vjerovanje vaše a Al­lah je prema ljudima doista blag i milostiv.


68 Sura Krava, ajet br. 151. Kao što smo vam Mi jednoga od vas kao poslanika poslali da vam ajete Naše kazuje, da vas očisti, da vas Knjizi i mudrosti pouči, i da vas ono što niste znali nauči.


69 Sura Krava, ajet br. 152. Pa, sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti zahvaljujte Mi, nemojte nevjernici biti.


70 Sura Skupovi, ajet br. 30. Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti.


71 Sura Skupovi, ajet br. 31. I poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom ćete se svojim jedan s drugim sporiti.


72 Sura Sad, ajet br. 72. pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!"


73 Sura Sad, ajet br. 86. Reci: "Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen,


74 Sura Zvijezda, ajet br. 2. vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!


75 Sura Zvijezda, ajet br. 3. On ne govori po hiru svome


76 Sura Zvijezda, ajet br. 6. razboriti, koji se pojavio u liku svome


77 Sura Petak, ajet br. 2. On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,


78 Sura Pokajanje, ajet br. 43. "Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu."


79 Sura Zabrana, ajet br. 1. O Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio - želeći zadovoljstvo svojih žena? A Allah mnogo prašta i milostiv je.


80 Sura Kalem, ajet br. 48. "Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao onaj što u kitu bi, kad je zavapio, a ogorčen je bio"


81 Sura Stepeni, ajet br. 5. Ti se strpi strpljenjem lijepim.