Ajeti koji su povezani sa poglavljem Tevhid, broj veza 39


1 Sura Krava, ajet br. 21. O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni


2 Sura Krava, ajet br. 22. Koji vam je Zemlju posteljom, a Nebo zdanjem učinio; Koji s Neba spušta kišu i s njom izvodi plodove, opskrbu vašu. Zato ne činite druge Allahu ravnim - a vi znate!


3 Sura Junus, ajet br. 31. Upitaj: "Ko vas hrani s neba i iz Zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svim?" "Allah", reći će oni. A ti reci: "Pa zašto Ga se onda ne bojite?"


4 Sura Grom, ajet br. 16. Reci: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" - i odgovori: "Allah!" Reci: "Pa zašto ste onda umjesto Njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu štetu otkloniti?" Reci: "Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini slično?" Reci: "Allah je Stvoritelj svega i On je Jedini i Svemoćni."


5 Sura Jusuf, ajet br. 37. "Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem što ćete dobiti", reče Jusuf. "To je samo dio onoga čemu me naučio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji i onaj svijet ne priznaje"


6 Sura Jusuf, ajet br. 38. "I ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna."


7 Sura Jusuf, ajet br. 39. „O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni?“


8 Sura Jusuf, ajet br. 40. "Oni kojima se, mimo Njega, klanjate - samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši - Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.“


9 Sura Noćno putovanje, ajet br. 23. Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne zabranjuj im (ono što ne voliš da čine), i obraćaj im se riječima poštovanja punim.


10 Sura Noćno putovanje, ajet br. 111. I reci: "Hvaljen Allah Koji Sebi nije uzeo djeteta i Koji u vlasti nema ortaka, i Kome ne treba zaštitnik zbog nemoći - i hvaleći Ga veličaj!"


11 Sura Vjernici, ajet br. 91. Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio - radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Uzvišen neka je Allah Koji je daleko od onoga što oni iznose;


12 Sura Kazivanje, ajet br. 71. Reci: 'Kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vama, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete?!


13 Sura Kazivanje, ajet br. 72. Reci: 'Kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do Sudnjeg dana, koji bi bog vama, osim Allaha, noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite?!


14 Sura Kazivanje, ajet br. 73. Iz Milosti Svoje On vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete.


15 Sura Pećina, ajet br. 110. "Reci: "Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog - jedan Bog. Pa ko se nada susretu s Gospodarom svojim, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome ne smatra Njemu ravnim nikoga."


16 Sura Bizantinci, ajet br. 8. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih sa Istinom i do roka određenog, a mnogi ljudi ne vjeruju u susret s Gospodarom svojim.


17 Sura Bizantinci, ajet br. 14. Na Dan kada nastupi čas oživljenja, ljudi će se razdvojiti.


18 Sura Bizantinci, ajet br. 17. Pa, Slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete.


19 Sura Bizantinci, ajet br. 30. Ti upravi lice svoje vjeri - islamu na njemu ustrajavši! Prihvatite se Allahove čiste vjere prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.


20 Sura Bizantinci, ajet br. 32. od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna onim što ima!


21 Sura Bizantinci, ajet br. 36. Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga što su njihove ruke činile, odjednom očajavaju.


22 Sura Lukman, ajet br. 8. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista, pripadaju bašče uživanja


23 Sura Lukman, ajet br. 11. To je Allahovo stvaranje, a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili! Ništa! Mnogobošci su u očitoj zabludi.


24 Sura Saba`, ajet br. 23. Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: "Šta je to rekao Goposdar vaš?" "Istinu!", odgovoriće, On je Uzvišen i Veliki.


25 Sura Saba`, ajet br. 27. Reci: "Pokažite mi one koje smatrate Njemu ravnim!" Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!


26 Sura Stvoritelj, ajet br. 1. Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.


27 Sura Stvoritelj, ajet br. 2. Milost koju Allah podari ljudima - niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati - niko ne može, poslije Njega, dati; On je Silan i Mudar.


28 Sura Krava, ajet br. 116. Nevjernici govore: "Allah je sebi dijete uzeo." Uzvišen neka je On! Naprotiv, Njemu pripada sve što je na nebesima i Zemlji i Njemu se sve pokorava.


29 Sura Krava, ajet br. 164. U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim to­varom za ljude i kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji između neba i Zemlje lebde ima doista znakova za one koji razumijevaju.


30 Sura Skupovi, ajet br. 2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, s istinom, pa robuj Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru.


31 Sura Skupovi, ajet br. 3. Čista vjera pripada samo Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: 'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili' - Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.


32 Sura Skupovi, ajet br. 4. Da je Allah htio dijete imati, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Uzvišen je On, On je Allah, Jedini i Svemoćni!


33 Sura Objašnjenje, ajet br. 2. "Objava je od Svemilosnog Milostivog"


34 Sura Objašnjenje, ajet br. 3. "Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju"


35 Sura Objašnjenje, ajet br. 6. "Reci: Ja sam samo čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno upravite i od Njega oprosta tražite. A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju"


36 Sura Ukras, ajet br. 46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim Faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: 'Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!'


37 Sura Krava, ajet br. 256. Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razli­kuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti! A Allah sve čuje i zna!"


38 Sura Ukras, ajet br. 81. Reci: 'Kad bi Svemilosni imao dijete, ja bih Mu prvi ibadet činio!'


39 Sura Ukras, ajet br. 82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, i Gospodar Arša, od onoga kako Ga oni opisuju!