Ajeti koji su povezani sa poglavljem Širk i mušrici, broj veza 158


1 Sura Trpeza, ajet br. 17. "Nevjernici su oni koji govore: "Bog je - Mesih, sin Merjemin!" Reci: "Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu i sve one koji su na Zemlji?" Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće, i Allah sve može."


2 Sura Trpeza, ajet br. 18. "Jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas On kažnjava zbog grjehova vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratit."


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 33. Reci: "Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i tajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate."


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 37. Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laž i ne priznaje Njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali, kada im izaslanici Naši dođu da im duše uzmu, upitat će: ′A gdje su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?′ - Izgubili su nam se" - odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili.


5 Sura Stoka, ajet br. 5. Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njima će sigurno stići vijesti onoga čemu se rugaju.


6 Sura Stoka, ajet br. 9. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno.


7 Sura Stoka, ajet br. 82. "Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju: oni će biti na pravom putu."


8 Sura Stoka, ajet br. 88. To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih. A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili.


9 Sura Stoka, ajet br. 93. Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori: "Objavljuje mi se" - a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže: "I ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje." A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: "Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali."


10 Sura Stoka, ajet br. 94. A doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali.


11 Sura Stoka, ajet br. 100. Nevjernici smatraju džinove ravnim Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, ne misleći šta govore, da On ima sinove i kćeri. Slavljen i čist je On i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju!


12 Sura Stoka, ajet br. 108. Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni, nepravedno i ne misleći šta govore, Allaha grdili. - Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti.


13 Sura Stoka, ajet br. 109. Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci: "Sva su čuda samo u Allaha!" A šta vi znate, možda bi oni, kada bi im ona došla, vjernici postali,


14 Sura Stoka, ajet br. 136. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, pa govore: ”Ovo je za Allaha” - tvrde oni – ”a ovo za božanstva naša!" Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. Kako ružno oni sude.


15 Sura Stoka, ajet br. 137. Mnogim su mnogobošcima tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!


16 Sura Stoka, ajet br. 138. Oni govore: "Ova i ova stoka i ti i ti zemaljski plodovi zabranjeni su, smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvoljavamo" - tvrde oni - "a ove i ove je kamile zabranjeno jahati." Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o Njemu laži. A On će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti.


17 Sura Stoka, ajet br. 139. Oni govore: "Ono što je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno našim ženama. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici." - Allah će ih za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, On je mudar i sveznajući.


18 Sura Plijen, ajet br. 31. Kada im se riječi Naše kazuju, govore:Već smo čuli!Da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli;to su samo izmišljotine naroda drevnih


19 Sura Hud, ajet br. 7. On je u šest dana nebesa i Zemlju stvorio - a Njegov je prijesto iznad vode bio - da bi vas iskušao - koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš: Poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći: Ovo nije ništa drugo do očita varka!


20 Sura Plijen, ajet br. 50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali:Iskusite patnju u ognju


21 Sura Junus, ajet br. 15. A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur'an, ili ga izmijeni!" Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu."


22 Sura Junus, ajet br. 28. A na Dan kad ih sve okupimo reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: "Stanite i vi i božanstva vaša!" Pa ćemo ih razdvojiti, a božanstva njihova će reći: "Niste se vi nama klanjali."


23 Sura Junus, ajet br. 29. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste nam se klanjali.


24 Sura Junus, ajet br. 31. Upitaj: "Ko vas hrani s neba i iz Zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svim?" "Allah", reći će oni. A ti reci: "Pa zašto Ga se onda ne bojite?"


25 Sura Junus, ajet br. 41. I ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: "Meni moja, a vama vaša djela; vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite."


26 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 191. Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, i sami su stvoreni,


27 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 192. i koji im ne mogu pomoći niti mogu pomoći sebi?


28 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 193. A ako ih zamolite da vas na pravi put upute, neće vam se odazvati; isto vam je pozivali ih ili šutjeli.


29 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 194. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi. Pa, vi im se klanjajte, i neka vam se odazovu ako istinu govorite!


30 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 195. Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju, imaju li oči da njima gledaju, ili uši da njima čuju? Reci: Zovite božanstva vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite


31 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 196. Moj je zaštitnik Allah, Koji Knjigu objavljuje i On se o dobrima brine.


32 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 197. A oni kojima se vi, pored Njega, klanjate, ne mogu ni vama, a ni sebi pomoći.


33 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 198. A kad ih zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju; vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide.


34 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 203. Kad im nijedan znak ne doneseš, oni govore: "Zašto ga sam ne izmisliš!" - Reci: "Ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje." Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.


35 Sura Grom, ajet br. 7. A oni koji ne vjeruju govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?" Tvoje je da opominješ, a svaki je narod imao onoga koji ga je na pravi put upućivao.


36 Sura Grom, ajet br. 14. Samo se Njemu može moliti. A oni kojima se pored Njega mole - neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži; molitva nevjernika stvar je zgubljena.


37 Sura Grom, ajet br. 27. Nevjernici govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?" Reci: "Allah stavlja u zabludu onoga koga On hoće, a k Sebi upućuje onoga ko Mu se pokajnički obraća."


38 Sura Grom, ajet br. 33. Zar Allahu, Koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: "Opišite ih." Zar vi hoćete Njega učiti, kao da On ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludu stavi neće imati nikoga da ga na pravi put uputi.


39 Sura Pčele, ajet br. 20. "A oni kojima se oni mjesto Allahu klanjaju - ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni"


40 Sura Hidžr, ajet br. 5. Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj."


41 Sura Pčele, ajet br. 57. "Oni Allahu kćeri pripisuju - uzvišen i čist je On! - a sebi ono što priželjkuju."


42 Sura Pčele, ajet br. 62. "Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, vatra čeka: oni će se u nju prvi potjerati."


43 Sura Noćno putovanje, ajet br. 17. I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.


44 Sura Noćno putovanje, ajet br. 22. Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga - da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao.


45 Sura Noćno putovanje, ajet br. 47. Mi dobro znamo šta oni žele da čuju kada dolaze da te prisluškuju, i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore: "Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!"


46 Sura Noćno putovanje, ajet br. 48. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu da nađu Pravi put.


47 Sura Noćno putovanje, ajet br. 56. Reci: "Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima, pa, oni vas neće moći nevolje osloboditi niti je preusmjeriti."


48 Sura Noćno putovanje, ajet br. 57. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva.


49 Sura Noćno putovanje, ajet br. 90. I govore: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje izvor-vodu ne izvedeš."


50 Sura Noćno putovanje, ajet br. 91. "Ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš."


51 Sura Noćno putovanje, ajet br. 92. "Ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke kao jamce dovedeš."


52 Sura Noćno putovanje, ajet br. 93. "Ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspenješ; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo." Reci: "Uzvišen neka je Gospodar moj! - zar ja nisam samo čovjek, poslanik?"


53 Sura Noćno putovanje, ajet br. 94. A ljude je, kad im je dolazila objava, odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili: "Zar je Allah kao poslanika čovjeka poslao?"


54 Sura Noćno putovanje, ajet br. 95. Reci: "Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali."


55 Sura Merjema, ajet br. 82. A ne valja tako! Božanstva će poreći da su im se klanjali, i bit će im protivnici.


56 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 36. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: "Je li to onaj koji vaše bogove huli?" A oni sami ne vjeruju kad se spomene Svemilosni.


57 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 38. Oni govore: "Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?


58 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 44. Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, tako da su im životi postali dugi. A zar oni ne vide da Mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?!


59 Sura Merjema, ajet br. 90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe


60 Sura Merjema, ajet br. 91. što Svemilosnom pripisuju dijete!


61 Sura Hadž, ajet br. 30. To je tako! A ko poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod Gospodara njegova - a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno - pa klonite se prljavštine kumira i klonite se lažna govora!


62 Sura Hadž, ajet br. 31. Iskazujući Allahu čistu predanost, a nesmatrajući nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da ima Allahu ravan - bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.


63 Sura Vjernici, ajet br. 82. Govorili su: "Zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?


64 Sura Furkan, ajet br. 3. A oni su uzeli mimo Njega božanstva koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone ni da sebi kakvu korist pribave i koja nemaju moći da život oduzmu, da život daju i da ožive.


65 Sura Hadž, ajet br. 71. Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju. A mnogobošcima neće niko pomoći.


66 Sura Hadž, ajet br. 72. A kad im se Naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi Naše kazuju. Reci: "Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti."


67 Sura Hadž, ajet br. 73. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: "Oni kojima se vi, pored Allaha. klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti, nejak je i onaj koji traži i ono što se traži!"


68 Sura Hadž, ajet br. 74. Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je, uistinu, moćan i silan.


69 Sura Furkan, ajet br. 43. Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?


70 Sura Furkan, ajet br. 44. Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Puta pravog skrenuli.


71 Sura Furkan, ajet br. 55. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju da im neku korist pribave ni da od njih kakvu štetu otklone. Nevjernik je šejtanov pomagač protiv njegovog Gospodara.


72 Sura Kazivanje, ajet br. 63. reći će oni na kojima će se riječ obistiniti: 'Gospodaru naš, ove što smo na stranputicu naveli, naveli smo zato što smo i sami na stranputici bili, mi ih se pred Tobom odričemo, oni se nama nisu klanjali.


73 Sura Kazivanje, ajet br. 65. A na Dan kad ih On pozove i upita: 'šta ste poslanicima odgovorili?


74 Sura Kazivanje, ajet br. 74. A na Dan kad ih on pozove i upita: 'Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali?


75 Sura Kazivanje, ajet br. 75. Iz svakog naroda dovest čemo svjedoka i reći: 'Dajte svoj dokaz!', i oni će saznati da je Bog jedino Allah, a neće im biti onih koje su izmišljali.


76 Sura Kazivanje, ajet br. 77. i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.


77 Sura Pećina, ajet br. 51. "Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i Zemlje niti prilikom stvaranja njih samih i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju.


78 Sura Pauk, ajet br. 53. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti.


79 Sura Pauk, ajet br. 54. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjrnike obuhvatiti


80 Sura Pjesnici, ajet br. 221. Hoću li vas obavijestiti kome dolaze šejtani?


81 Sura Pjesnici, ajet br. 222. Oni dolaze svakom lašcu, grješniku,


82 Sura Pjesnici, ajet br. 223. Oni prisluškuju - i većinom oni lažu.


83 Sura Pjesnici, ajet br. 224. A zavedeni slijede pjesnike.


84 Sura Pjesnici, ajet br. 225. Zar ne znaš da oni u svaki govor zadiru,


85 Sura Pjesnici, ajet br. 226. i da govore ono što ne rade,


86 Sura Pjesnici, ajet br. 227. Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih vrijeđaju. A mnogobošci će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti.


87 Sura Saba`, ajet br. 22. Reci: "Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći.


88 Sura Stvoritelj, ajet br. 13. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.


89 Sura Stvoritelj, ajet br. 14. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj Koji zna.


90 Sura Krava, ajet br. 116. Nevjernici govore: "Allah je sebi dijete uzeo." Uzvišen neka je On! Naprotiv, Njemu pripada sve što je na nebesima i Zemlji i Njemu se sve pokorava.


91 Sura Redovi, ajet br. 6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili


92 Sura Redovi, ajet br. 7. i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga


93 Sura Redovi, ajet br. 8. da ne prisluškuje društvo najviše; njih sa svih strana gađaju


94 Sura Redovi, ajet br. 9. da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna


95 Sura Redovi, ajet br. 10. a onoga koji što ugrabi - stigne svjetlica plamteća.


96 Sura Redovi, ajet br. 11. Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? - Njih smo stvorili od ljepljive ilovače.


97 Sura Redovi, ajet br. 12. Ti se diviš, a oni se rugaju


98 Sura Redovi, ajet br. 13. a kad im se savjeti upućuju, oni ih ne prihvataju


99 Sura Redovi, ajet br. 14. i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču


100 Sura Redovi, ajet br. 15. i govore: 'Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!


101 Sura Redovi, ajet br. 16. Zar kad poumiremo i kad kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni


102 Sura Redovi, ajet br. 17. i naši preci davni?


103 Sura Redovi, ajet br. 18. Reci: 'Da, a bit ćete i poniženi!'


104 Sura Redovi, ajet br. 19. To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati!


105 Sura Redovi, ajet br. 20. ...i reći će: 'Teško nama, ovo je - Sudnji dan!


106 Sura Redovi, ajet br. 21. Da, ovo je Dan suda u koji vi niste vjerovali!


107 Sura Redovi, ajet br. 22. Sakupite one koji su sebi nasilje učinili i njihove partnere i one kojima su se klanjali


108 Sura Redovi, ajet br. 23. mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi


109 Sura Krava, ajet br. 166. Kada se oni za kojim su se drugi povodili odreknu onih koji su ih slijedili i kaznu budu iskusili i kada se veze koje su ih vezale prekidaju",


110 Sura Sad, ajet br. 2. doista su bahati i inadžije oni koji neće da vjeruju!


111 Sura Skupovi, ajet br. 2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, s istinom, pa robuj Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru.


112 Sura Skupovi, ajet br. 3. Čista vjera pripada samo Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: 'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili' - Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.


113 Sura Skupovi, ajet br. 4. Da je Allah htio dijete imati, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Uzvišen je On, On je Allah, Jedini i Svemoćni!


114 Sura Skupovi, ajet br. 24. Zar je isti onaj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje kao onaj koji je siguran od nje? 'Trpite ono što ste zaslužili!' - mnogobošcima će se reći.


115 Sura Skupovi, ajet br. 38. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: 'Allah!' A ti reci: 'Mislite li vi, da li bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da im je podari?' Reci: 'Meni je dovoljan Allah, u Njega se uzdaju oni koji se pouzdavaju.'


116 Sura Skupovi, ajet br. 45. Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme.


117 Sura Skupovi, ajet br. 62. Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.


118 Sura Skupovi, ajet br. 64. Reci: 'Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!'


119 Sura Skupovi, ajet br. 65. A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.'


120 Sura Skupovi, ajet br. 67. Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Čist neka je On i uzvišen iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!


121 Sura Dogovaranje, ajet br. 21. Zar oni da imaju ortake koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi odluke, među njima bi već bilo presuđeno. - A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.


122 Sura Dogovaranje, ajet br. 22. Vidjećeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili, i kazna će ih stići; a oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim dženetskim baščama, sve što zažele imat će u Gospodara svoga; bit će to blagodat velika.


123 Sura Dim, ajet br. 44. "hrana grješnika"


124 Sura Dim, ajet br. 47. "Ščepajte ga i usred ognja odvucite"


125 Sura Dim, ajet br. 48. "a zatim mu, za kaznu, na glavu vodu koja ključa izlijevajte!"


126 Sura Ukras, ajet br. 9. Pa ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: 'Stvorio ih je Silni, Sveznajući!'


127 Sura Ukras, ajet br. 10. Onaj Koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da biste se uputili.


128 Sura Ukras, ajet br. 11. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele - tako ćete i vi biti (iz grobova) izvedeni.


129 Sura Ukras, ajet br. 12. Onaj Koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i stoku da na njima putujete.


130 Sura Ukras, ajet br. 13. Da se na (palubama i) leđima njihovim smjestite i da se, potom, kada se smjestite na njih, sjetite blagodati Gospodara svoga i da reknete: 'Slavljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići.'


131 Sura Ukras, ajet br. 14. 'I mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!'


132 Sura Ukras, ajet br. 20. I oni vele: 'Da je htio Svemilosni, njih ne bismo obožavali! Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.'


133 Sura Krava, ajet br. 170. A kada im se kaže: "Slijedite ono što je Allah objavio!" oni odgovaraju: "Ne, nego ćemo slijediti ono na čemu smo naše pretke zatekli." "Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali, niti su na Pravom putu bili?


134 Sura Krava, ajet br. 171. Oni koji ne vjeruju slični su onome koji viče, ali sam ne čuje ništa osim zov i zapomaganje; oni su gluhi, nijemi i slijepi i oni ništa ne shvaćaju.


135 Sura Ukras, ajet br. 21. Zar smo im Mi dali (o tome) Knjigu prije ove pa se nje pridržavaju?


136 Sura Ukras, ajet br. 22. Oni čak govore: 'Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći njihove tragove mi smo na Pravom putu.'


137 Sura Pokajanje, ajet br. 5. "Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte. Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i Milostiv je."


138 Sura Pokajanje, ajet br. 6. "Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega, to zato što oni pripadaju narodu koji ne zna."


139 Sura Pokajanje, ajet br. 7. "Kako mnogobošci mogu imati ugovor s Allahom i Poslanikom Njegovim? Mogu imati samo oni s kojima ste ugovor kod Mesdžid- Harama zaključili; sve dok se oni budu ugovora pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah, zaista, voli pobožne."


140 Sura Pokajanje, ajet br. 17. "Mnogobošci nisu dostojni Allahove džamije održavati kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u Vatri će vječno ostati."


141 Sura Pokajanje, ajet br. 18. "Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje oni su, nadati se, na pravom putu."


142 Sura Krava, ajet br. 191. I ubijajte ih gdje god ih stignete, i progonite ih odakle su oni vas prognali! A smutnja je teža od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Hrama časnog dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas tu napadnu, onda ih ubijajte! Takva je kazna za nevjernike.


143 Sura Sad, ajet br. 4. "Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: "Ovo je čarobnjak? To je, zaista, nešto veoma čudno!"


144 Sura Sad, ajet br. 5. "Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!"


145 Sura Sad, ajet br. 7. "Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž"


146 Sura Krava, ajet br. 221. Ne ženite se idolopoklonkama dok vjernice ne postanu; uistinu je robinja vjernica bolja od idolopoklonke, makar vam se ona i sviđala! Ne udajite vjernice za idolopoklonike dok ne postanu vjernici; jer uistinu je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vam se i dopadao. Ti zovu u Vatru, a Allah voljom Svojom poziva Džennetu i oprostu, te objašnjava ljudima Znakove Svoje, da bi se podsjećali!


147 Sura Zvijezda, ajet br. 19. Šta kažete o Latu i Uzzau


148 Sura Zvijezda, ajet br. 20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? -


149 Sura Zvijezda, ajet br. 23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.


150 Sura Zvijezda, ajet br. 28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.


151 Sura Mjesec, ajet br. 2. a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: 'Čarolija neprestana!'


152 Sura Mjesec, ajet br. 3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.


153 Sura Mjesec, ajet br. 9. “Lagao je Nuhov narod prije njih pa su roba Našeg u laž utjerivali, govoreći: ‘Luđak!’ – i Nuh je onemogućen bio.


154 Sura Ukras, ajet br. 86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju - neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji istinu priznaju, oni koji znaju.


155 Sura Ukras, ajet br. 87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: 'Allah!' Pa kuda se onda odmeću?!


156 Sura Pokajanje, ajet br. 23. "O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, taj se, doista, prema sebi ogriješio."


157 Sura Pokajanje, ajet br. 54. "A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju, što predanošću namaz ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju."


158 Sura Krava, ajet br. 272. Nije na tebi da ih na Pravi put izvodiš, jer Allah izvodi na Pravi put koga On hoće! Dobro koje podijelite vaše je, a nećete dijeliti osim u težnji za licem Allahovim! A ono što od dobra udijelite drugima, to će vam se nadoknaditi i neće vam se nepravda učiniti!"