Ajeti koji su povezani sa poglavljem Stoka, broj veza 9


1 Sura Stoka, ajet br. 138. Oni govore: "Ova i ova stoka i ti i ti zemaljski plodovi zabranjeni su, smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvoljavamo" - tvrde oni - "a ove i ove je kamile zabranjeno jahati." Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o Njemu laži. A On će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti.


2 Sura Stoka, ajet br. 139. Oni govore: "Ono što je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno našim ženama. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici." - Allah će ih za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, On je mudar i sveznajući.


3 Sura Stoka, ajet br. 141. On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike,


4 Sura Stoka, ajet br. 142. I stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj.


5 Sura Stoka, ajet br. 143. I to osam jedinki: par ovaca i par koza. Reci: "Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?" Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite,


6 Sura Stoka, ajet br. 144. I par kamila i par goveda. Reci: "Da li je On zabranio mužjake i ženke i ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao?" Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni.


7 Sura Trpeza, ajet br. 103. "Allah nije propisao ni behÎru ni sâibu ni vâsilu a ni hâma; to oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži, i večina njih nema pameti."


8 Sura Hadž, ajet br. 30. To je tako! A ko poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod Gospodara njegova - a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno - pa klonite se prljavštine kumira i klonite se lažna govora!


9 Sura Hadž, ajet br. 33. Vi imate u njima koristi do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj Kabe drevne.