Ajeti koji su povezani sa poglavljem Smrt, život u kaburu i proživljenje, broj veza 36


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 37. Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laž i ne priznaje Njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali, kada im izaslanici Naši dođu da im duše uzmu, upitat će: ′A gdje su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?′ - Izgubili su nam se" - odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili.


2 Sura Krava, ajet br. 28. Kako ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili mrtvi pa vas je On oživio, zatim će vas usmrtiti, zatim ponovo oživiti, potom ćete Njemu biti vraćeni?!


3 Sura Ibrahim, ajet br. 27. "Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludu staviti; Allah radi što hoće."


4 Sura Pčele, ajet br. 27. "A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati: 'Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?' Oni koji su razumni reći će: 'Danas će bruka i muka nevjernike stići.'"


5 Sura Pčele, ajet br. 29. "zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!" "O kako će prebivalište onih koji su se oholili - grozno biti!"


6 Sura Pčele, ajet br. 30. "A onima koji su se Allaha bojali reći će se: 'Šta je objavljivao Gospodar vaš?' 'Dobro!' - odgovorit će. Oni koji čine dobra djela imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali - divno biti"


7 Sura Pčele, ajet br. 31. "edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi"


8 Sura Pčele, ajet br. 32. "one kojima će meleki dušu uzeti - a oni čisti, i kojima će govoriti: 'Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!'"


9 Sura Noćno putovanje, ajet br. 49. Oni govore: "Zar kad se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?"


10 Sura Noćno putovanje, ajet br. 50. Reci: "Hoćete, i da ste kamenje ili gvožđe."


11 Sura Noćno putovanje, ajet br. 51. "Ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno." - "A ko će nas u život vratiti?" - upitat će oni, a ti reci: "Onaj Koji vas je i prvi put stvorio", a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: "Kada to?" Ti reci: "Možda ubrzo"


12 Sura Noćno putovanje, ajet br. 52. Bit će Onog dana kad vas On pozove, i vi ćete se, s hvalom Njemu, odazvati, i da ste samo malo vremena ostali, pomisliti.


13 Sura Hadž, ajet br. 5. O ljudi! Ako ste u sumnji spram proživljenja - pa Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa, oblikovanog i neoblikovanog, da bismo vama objasnili! A u matericama zadržavamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, da ne zna, nakon što je znao, ništa. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.


14 Sura Hadž, ajet br. 6. To je zato što je On, Allah, zaista, Istina i što je On kadar da mrtve oživi, i što On sve može.


15 Sura Hadž, ajet br. 7. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti.


16 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 35. Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu i Nama ćete se vratiti.


17 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 95. A dopušteno nije da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi uništili vrate!


18 Sura Vjernici, ajet br. 90. Da, Mi im istinu donosimo, a oni su , zaista, lažljivci


19 Sura Vjernici, ajet br. 99. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me


20 Sura Vjernici, ajet br. 100. da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!' - Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti - pred njima će prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti.


21 Sura Mravi, ajet br. 68. Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih.


22 Sura Pauk, ajet br. 20. Reci: 'Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti, Allah, zaista, može sve.


23 Sura Bizantinci, ajet br. 27. On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silan i Mudar.


24 Sura Bizantinci, ajet br. 49. iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih.


25 Sura Bizantinci, ajet br. 50. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživiti, On sve može.


26 Sura Padanje ničice, ajet br. 27. Kako oni ne vide da Mi tjeramo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami - pa zašto neće da vide?!


27 Sura Saba`, ajet br. 3. A nevjernici govore: "čas oživljenja nam neće doći!" Reci: "Hoće, tako mi Gospodara moga, Koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći." Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna, ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi.


28 Sura Saba`, ajet br. 7. A oni koji ne vjeruju govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vas obavještava da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovno stvoreni biti?


29 Sura Saba`, ajet br. 8. iznosi li on o Allahu laži ili je lud? Nijedno, već su oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci i u zabludi dalekoj.


30 Sura Saba`, ajet br. 9. Kako ne vide nebo i Zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, znak svakom robu koji se kaje.


31 Sura Saba`, ajet br. 29. i govori: "Kada će već jednom ta prijetnja, ako Istinu govorite?


32 Sura Saba`, ajet br. 30. Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati.


33 Sura Oni koji kleče, ajet br. 21. "Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!"


34 Sura Ahkaf, ajet br. 33. "Zar ne znaju da je Allah - Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvarajući ih, iznemogao - kadar oživiti mrtve? Jeste, On sve može."


35 Sura Hidžr, ajet br. 25. "A On, Gospodar tvoj, zaista će ih sabrati. On je mudar i sve zna."


36 Sura Krava, ajet br. 244. I borite se na Allahovu putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna.