Ajeti koji su povezani sa poglavljem Rikak - suptilnost, podsticanje i zastrašivanje, broj veza 91


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 4. Koliko smo Mi samo gradova razorili, i kazna im je Naša dolazila noću ili danju kad bi prilegli,


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 5. a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo svodilo se samo na riječi: ′Nasilnici smo, zaista bili!′,


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 6. i sigurno ćemo pitati, one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo, doista, i poslanike,


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 7. i izložit ćemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.


5 Sura Trpeza, ajet br. 27. "I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena a od drugog nije, ovaj je rekao: 'Sigurno ću te ubiti!' - 'Allah prima samo od onih koji su bogobojazni - reče onaj."


6 Sura Trpeza, ajet br. 30. "I duša njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih."


7 Sura Trpeza, ajet br. 31. "Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. 'Teško meni!' - povika on, zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, zakopati mrtvo tijelo brata svoga!'I pokaja se."


8 Sura Trpeza, ajet br. 32. "Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini - kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva - kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši su im poslanici jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili."


9 Sura Trpeza, ajet br. 35. "O vjernici, Allaha se bojte i tražite ono što će vas Njemu približiti, i na putu Njegovu se borite da biste postigli što želite."


10 Sura Stoka, ajet br. 27. A da ti je vidjeti kako će, kad pred Vatrom budu zadržani, reći: "Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!"


11 Sura Krava, ajet br. 27. One što krše od Allaha prihvaćenu obavezu nakon njene ovjere, prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i nered na Zemlji prave; To su gubitnici!


12 Sura Stoka, ajet br. 133. Gospodar tvoj je neovisan i milostiv. Ako hoće, uklonit će vas, i poslije vas one koje On hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio.


13 Sura Stoka, ajet br. 134. Ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći!


14 Sura Stoka, ajet br. 135. Reci: "O narode moj, čini sve što možeš, činit ću i ja; saznat ćete vi već koga čeka sretan kraj!" Zulumćari sigurno neće uspjeti.


15 Sura Stoka, ajet br. 158. Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili da im Gospodar tvoj dođe, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: "Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista čekati!"


16 Sura Trpeza, ajet br. 105. "O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu čete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili."


17 Sura Plijen, ajet br. 34. A zaslužu da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Mesdžid-Haramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna


18 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 175. I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio pa ga šejtan dostigao, i on je zalutao.


19 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 176. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov je slučaj kao slučaj psa: ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće; a ako ga se okaniš - on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili.


20 Sura Junus, ajet br. 101. Reci: "Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!" - a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.


21 Sura Grom, ajet br. 42. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je Gospodar svih spletki: On zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.


22 Sura Noćno putovanje, ajet br. 17. I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.


23 Sura Noćno putovanje, ajet br. 85. Pitaju te o duši. Reci: "Duša je nešto što - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.”


24 Sura Krava, ajet br. 66. To smo učinili opomenom suvremenicima i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allaha boje


25 Sura Jusuf, ajet br. 111. U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni. Kur´an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.


26 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 15. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim.


27 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 35. Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu i Nama ćete se vratiti.


28 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 41. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.


29 Sura Hadž, ajet br. 25. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova Puta i Mesdžid-Harama - a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka - i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, dat ćemo da patnju nesnosnu iskusi.


30 Sura Hadž, ajet br. 30. To je tako! A ko poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod Gospodara njegova - a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno - pa klonite se prljavštine kumira i klonite se lažna govora!


31 Sura Svjetlost, ajet br. 12. Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: "Ovo je očita potvora!"


32 Sura Svjetlost, ajet br. 16. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: Ne dolikuje nam da o tome govorimo, Uzvišen neka si Ti! To je velika potvora!


33 Sura Pećina, ajet br. 7. Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati


34 Sura Pećina, ajet br. 9. "Misliš li ti da su samo stanovnici pećine i Rekima bili čudo među čudima Našim?"


35 Sura Pećina, ajet br. 10. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: 'Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku smjernost.'"


36 Sura Pećina, ajet br. 11. "Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina",


37 Sura Pećina, ajet br. 12. "poslije smo ih probudili da znamo (da bismo pokazali) koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili."


38 Sura Pećina, ajet br. 13. "A Mi tebi kazujemo vijest njihovu po Istini. Tu su bili mladići, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im Uputu još više povećali.


39 Sura Pećina, ajet br. 14. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: 'Gospodar naš - Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.


40 Sura Pećina, ajet br. 16. Kad napustite njih i one kojima se, a ne Allahu, klanjaju, sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću Svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti."


41 Sura Pećina, ajet br. 17. "I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se ra|a - obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi - zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahov! Kome Allah ukaže na Pravi put, on će Pravim putem ići , a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti."


42 Sura Pećina, ajet br. 18. "I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio."


43 Sura Pećina, ajet br. 19. "I Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedni druge pitali. 'Koliko ste ovdje ostali?' - upita jedan od njih. 'Ostali smo dan ili dio dana' - odgovoriše. -Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali' - rekoše. 'Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama,


44 Sura Pećina, ajet br. 20. jer, ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti, i tada nikad nećete ono što želite postići!'"


45 Sura Kazivanje, ajet br. 60. Sve što vam je darovano samo su naslade i ukrasi u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha bolje je i trajno je. Zašto se ne opametite?


46 Sura Kazivanje, ajet br. 61. Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali, i koju će dobiti, i onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovome svijetu, a koji će poslije, na onome svijetu, u Vatru bačen biti.


47 Sura Kazivanje, ajet br. 78. Ovo što imam stekao sam sa znanjem svojim, tako ja mislim", govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega već uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili, a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti.


48 Sura Kazivanje, ajet br. 79. I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. 'Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!', govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu, 'on je, uistinu, presretan!


49 Sura Kazivanje, ajet br. 81. I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.


50 Sura Kazivanje, ajet br. 82. A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovom mjestu stadoše govoriti: 'Zar ne vidite da Allah daje obilje onom od robova Svojih kome On hoče, a i da uskračuje! Da nam Allah nije milost Svoju ukazao i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti!


51 Sura Pauk, ajet br. 5. Ako se nada susretu s Allahom, pa od Allaha određeno vrijeme će doći, a On sve čuje i sve zna!


52 Sura Pećina, ajet br. 45. "Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može.


53 Sura Pećina, ajet br. 46. Imetak i sinovi ukras su u životu na Ovom svijetu, a dobra djela koja ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati."


54 Sura Svjetlost, ajet br. 19. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.


55 Sura Svjetlost, ajet br. 21. O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.


56 Sura Svjetlost, ajet br. 22. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka pređu preko toga i nek praštaju! Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i Milostiv je.


57 Sura Svjetlost, ajet br. 23. Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovom i na onom svijetu; njih čeka patnja nesnosna.


58 Sura Bizantinci, ajet br. 43. Zato ti upravi lice svoje pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana će se oni razdvojiti.


59 Sura Lukman, ajet br. 33. O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelji djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.


60 Sura Padanje ničice, ajet br. 26. Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?


61 Sura Saba`, ajet br. 18. A između njih i naselja koje smo blagoslovili - izgradili smo bili naselja vidljiva i odredili im potrebnu udaljenost. "Putujte kroz njih i po noći po danu, sigurni.


62 Sura Krava, ajet br. 157. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihovoga i milost, ti su na Pravom putu.


63 Sura Skupovi, ajet br. 20. A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispod kojih će rijeke teći - obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.


64 Sura Skupovi, ajet br. 21. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu, pa je u izvore zemlje razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se osuši i ti ga vidiš požutjela, i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za one koji su pametni.


65 Sura Dogovaranje, ajet br. 23. To je ono čime Allah obveseljava Svoje robove, koji vjeruju i čine dobra djela. Reci: Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske. A ko učini dobro, Mi ćemo njemu za to povećati dobro. Doista, Allah, mnogo prašta i blagodaran je.


66 Sura Dogovaranje, ajet br. 30. A nesreća koja vas zadesi zbog stečevine je ruku vaših, a mnogo toga On i oprosti.


67 Sura Objašnjenje, ajet br. 26. "Oni koji ne vjeruju govore: 'Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!'"


68 Sura Ahkaf, ajet br. 18. "To su oni nad kojima treba da se ispuni Riječ rečena o ummetima: džinovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, oni su, zaista, gubitnici."


69 Sura Ukras, ajet br. 35. I ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet, u Gospodara tvoga, bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili.


70 Sura Ukras, ajet br. 43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na pravom putu.


71 Sura Krava, ajet br. 197. Hadž je u poznatim mjesecima, pa onaj ko se obaveže u toku njih obaviti hadž ne može imati spolni odnos, ružno što činiti, niti ulaziti u prepirke u toku hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. Za put se opskrbite, a najbolja je opskrba bogobojaznost! I Mene se bojte vi, razumom obdareni!


72 Sura Krava, ajet br. 200. A kada završite obrede vaše, Allaha spomi­njite kao što spominjete pretke vaše, pa i više od toga! Ima ljudi koji govore: 'Gospodaru naš, daj Ti nama na ovome svijetu!', a na drugom svijetu neće imati ništa!


73 Sura Hidžr, ajet br. 23. "I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni."


74 Sura Krava, ajet br. 229. Puštanje (žene) je dva puta, nakon čega se ili uz dobro zadržava, ili na lijep način razvod daje! A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati, A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice, pa ih ne prekoračujte! A oni koji Allahove granice prekoračuju, to su oni koji su nepravedni!


75 Sura Krava, ajet br. 230. A ako je opet pusti, ona mu nije na­kon toga (za brak) dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da će Allahove pro­pise izvršavati. To su Allahove granice koje On objašnjava ljudima koji znaju.


76 Sura Krava, ajet br. 243. Zar ne znaš za one koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bijaše ih na hiljade, pa im je Allah rekao: 'Pomrite!', a poslije ih je oživio Allah je, doista dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.


77 Sura Krava, ajet br. 245. Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vraća? Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se vratiti.


78 Sura Hidžr, ajet br. 45. "Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baščama pored izvora biti."


79 Sura Hidžr, ajet br. 47. "Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti."


80 Sura Krava, ajet br. 254. O vjernici, podijelite dio onoga čime vas Mi opskrbljujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni pos­redništva! A nevjernici su doista nepravedni!"


81 Sura Hidžr, ajet br. 55. "Donosimo ti radosnu vijest, koja će se doista obistiniti" - rekoše oni - "zato nadu ne gubi!"


82 Sura Hidžr, ajet br. 75. to su, zaista, pouke za one koji posmatraju",


83 Sura Licemjeri, ajet br. 10. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: 'Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!'


84 Sura Hidžr, ajet br. 77. to je doista pouka za one koji vjeruju".


85 Sura Razvod braka, ajet br. 8. A koliko li samo sela bi što se o zapovijed Gospodara svoga i Njegovih poslanika ogluši?!


86 Sura Krava, ajet br. 261. Primjer onih koji imovinu svoju troše na Allahovu putu sličan je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah povećava kome On hoće! Allah je neizmjerno dobar i Sveznajući!


87 Sura Krava, ajet br. 266. Da li bi iko od vas volio da posjeduje bašču punu palmi i grožđa, ispod koje rijeke teku i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da je onda vatrena oluja zadesi preko nje i ona izgori?! Tako vam Allah objašnjava Znamenja Svoja, da biste razmislili!


88 Sura Krava, ajet br. 267. O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i od onoga što smo vam Mi iz Zemlje izveli! Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju! I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!"


89 Sura Krava, ajet br. 277. Onima koji vjeruju, i dobra djela čine, i namaz obavljaju, i zekat daju, pripada nagrada kod Gospodara njihova. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste!"


90 Sura Krava, ajet br. 283. Ako ste na putu i ne nađete pisara, onda neka se uzme zalog. A ako jedan drugome nešto povjerite, neka onaj kome je povjereno, to povjerenje ispuni i neka se boji Allaha, Gospodara svoga! I ne skrivajte svjedočenje, jer ko ga uskrati, srce njegovo je doista grješno! A Allah dobro zna ono što vi radite!


91 Sura Krava, ajet br. 284. Allahu pripada sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi što je u dušama vašim ili skrivali, Allah će vas za to pitati, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće! A Allah je Svemoćan!"