Ajeti koji su povezani sa poglavljem Nevjernici i nevjerovanje (kufr), broj veza 111


1 Sura Krava, ajet br. 10. U srcima njihovim je bolest i Allah im povećava bolest.Njih čeka patnja bolna za ono što su lagali.


2 Sura Trpeza, ajet br. 11. "O, vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli dočepati se vas, a On je zadržao ruke njihove. I bojte se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 28. A kada urade neko ružno djelo, govore: "Zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovijedio." Reci: "Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela! Zašto o Allahu govorite ono što ne znate?"


4 Sura Stoka, ajet br. 39. A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće - Allah stavlja u zabludu a onoga koga hoće - na pravi put izvodi.


5 Sura Trpeza, ajet br. 58. "I kad pozivate na namaz, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvačaju."


6 Sura Trpeza, ajet br. 59. "Reci: O sljedbenici Knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje, i u ono što je objavljeno prije - a večina ste grješnici?"


7 Sura Stoka, ajet br. 116. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode, i oni samo neistinu govore.


8 Sura Stoka, ajet br. 122. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a koga smo Mi oživili i dali mu svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.


9 Sura Stoka, ajet br. 124. A kada njima dokaz dolazi, oni govore: "Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično onome što je Allahovim poslanicima dato." A Allah najbolje zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare.


10 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 96. A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.


11 Sura Stoka, ajet br. 129. Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugima zbog onoga što su zaradili.


12 Sura Plijen, ajet br. 22. Najgora su bića kod Allaha oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju


13 Sura Junus, ajet br. 8. Prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.


14 Sura Plijen, ajet br. 35. Molitva njihova pored Ka´be svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne vjerujete


15 Sura Junus, ajet br. 21. A kada Mi dopustimo da osjete milost poslije nevolje koja ih snađe, oni se opet dokazima Našim izruguju. Reci: "Allah je brži da izvrgne ruglu; izaslanici Naši ono što vi ispletkarite doista zapisuju."


16 Sura Hud, ajet br. 18. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome! Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce,


17 Sura Hud, ajet br. 19. oni koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju; oni i u onaj svijet ne vjeruju.


18 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 179. Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju - a njima ne shvataju, oni oči imaju - a njima ne vide, oni uši imaju - a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori - oni su zaista nemarni.


19 Sura Junus, ajet br. 47. Svaki je narod imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno nasilje im neće biti učinjeno.


20 Sura Junus, ajet br. 49. Reci: "Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoće!" Svaki narod ima konac, a kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.


21 Sura Junus, ajet br. 50. Reci: "Kažite vi meni; ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobošci?“


22 Sura Junus, ajet br. 51. Zar ćete tek onda, kad se dogodi - u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?


23 Sura Junus, ajet br. 52. Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili: "Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?"


24 Sura Junus, ajet br. 73. "Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i nasljednicima ih učinismo a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo pa pogledajte kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali!"


25 Sura Grom, ajet br. 5. A ako se čudiš, pa - čudo su riječi njihove: "Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?" Oni ne vjeruju u Gospodara svoga, na njihovim vratovima bit će sindžiri i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.


26 Sura Grom, ajet br. 6. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovom, ali Gospodar tvoj, doista, i strahovito kažnjava.


27 Sura Grom, ajet br. 19. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju.


28 Sura Grom, ajet br. 42. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je Gospodar svih spletki: On zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.


29 Sura Hidžr, ajet br. 2. Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani."


30 Sura Ibrahim, ajet br. 18. "Djela nevjernika u Gospodara njihova nalik su na pepeo koji vihor u olujnom danu raznese; neće moći očekivati nikakvu nagradu za djela koja su učinili, to će teška propast biti."


31 Sura Hidžr, ajet br. 3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znat će oni!"


32 Sura Noćno putovanje, ajet br. 84. Reci: "Svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na Pravom putu.”


33 Sura Krava, ajet br. 66. To smo učinili opomenom suvremenicima i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allaha boje


34 Sura Jusuf, ajet br. 105. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!


35 Sura Jusuf, ajet br. 106. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.


36 Sura Jusuf, ajet br. 107. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići ili da ih Čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti?


37 Sura Hadž, ajet br. 3. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga.


38 Sura Hadž, ajet br. 4. Za njega je već određeno da će svakog onog ko ga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.


39 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 3. Srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest!"


40 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 4. "Gospodar moj zna", reče on, "šta se govori na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!"


41 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 5. Oni čak, govore: "To su samo zbrkani snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!"


42 Sura Merjema, ajet br. 38. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kada Nam dođu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!


43 Sura Merjema, ajet br. 39. I upozori ih Danom tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su u nemaru i oni ne vjeruju.


44 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 41. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.


45 Sura Hadž, ajet br. 25. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova Puta i Mesdžid-Harama - a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka - i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, dat ćemo da patnju nesnosnu iskusi.


46 Sura Hadž, ajet br. 42. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Njihov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim.


47 Sura Hadž, ajet br. 43. I narod Ibrahimov, i narod Lutov.


48 Sura Hadž, ajet br. 44. I stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je bila kazna Moja!


49 Sura Hadž, ajet br. 45. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palača ima praznih!


50 Sura Hadž, ajet br. 46. Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, i da uši njihove čuju ono što treba da čuju; ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.


51 Sura Vjernici, ajet br. 71. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur‘an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.


52 Sura Vjernici, ajet br. 74. ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.


53 Sura Furkan, ajet br. 4. Oni koji ne vjeruju govore: 'Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu' - i čine nepravdu i potvoru


54 Sura Hadž, ajet br. 47. Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju, a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju.


55 Sura Hadž, ajet br. 48. I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni kojima sam Ja kaznu odlagao, da bih, najzad, kaznio! A Meni se sve vraća.


56 Sura Hadž, ajet br. 49. Reci: "O ljudi, ja sam samo opominjač jasni!"


57 Sura Hadž, ajet br. 53. Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa - a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi.


58 Sura Hadž, ajet br. 55. A nevjernici neće prestati da u nj sumnjaju, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu.


59 Sura Pjesnici, ajet br. 3. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što oni neće da postanu vjernici?


60 Sura Pjesnici, ajet br. 4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni svoje šije sagnuli.


61 Sura Pjesnici, ajet br. 5. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Svemilosnoga, a da se od nje ne okrenu.


62 Sura Furkan, ajet br. 41. Kad te vide, rugaju ti se: 'Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?


63 Sura Kazivanje, ajet br. 50. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim, a ne Allahovom uputom?! Allah, doista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.


64 Sura Kazivanje, ajet br. 57. Oni govore: 'Ako s tobom budemo Pravi put slijedili, bit čemo brzo iz rodnog kraja protjerani'; Zar im Mi ne pružamo priliku da borave u svetom i sigurnom mjestu gdje se, kao Naš dar, slivaju plodovi svakovrsni, međutim, večina njih ne zna.


65 Sura Kazivanje, ajet br. 58. A koliko smo Mi sela i gradova uništili, čiji su stanovnici u životu obijesni bili! Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u njih, Nama su ostali.


66 Sura Kazivanje, ajet br. 59. A Gospodar tvoj nikad nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanika ne bi poslao, koji im je dokaze Naše kazivao. I Mi smo onda naselja uništavali kada su stanovnici njihovi nasilnici bili.


67 Sura Pećina, ajet br. 55. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od Gospodara svoga mole oprosta samo zato što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da im dođe kazna otvorena.


68 Sura Pećina, ajet br. 56. Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. A nevjernici se raspravljaju, služeći se neistinama, da bi time opovrgli Istinu, i rugaju se dokazima Mojim i Mojim opomenama."


69 Sura Pećina, ajet br. 57. "Ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima Gospodara svoga opominje, za njih ne haje, a zaboravlja ono što su ruke njegove pripravile?! Mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne shvate i gluhim ih učinimo; i ako ih ti na Pravi put pozoveš oni, kad su takvi, nikad neće Pravim putem poći.


70 Sura Bizantinci, ajet br. 55. A na Dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su samo jedan čas ostali; a i prije su Istinu izbjegavali.


71 Sura Lukman, ajet br. 6. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.


72 Sura Lukman, ajet br. 7. Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu.


73 Sura Pjesnici, ajet br. 198. A da ga objavljujemo i nekom nearapu,


74 Sura Pjesnici, ajet br. 199. pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali.


75 Sura Pjesnici, ajet br. 200. Eto, tako ga Mi u srca grješnika uvodimo,


76 Sura Pjesnici, ajet br. 201. oni u nj neće vjerovati dok ne vide patnju nesnosnu,


77 Sura Pjesnici, ajet br. 202. koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,


78 Sura Pjesnici, ajet br. 203. Pa će reći: "Hoće li nam se i malo vremena dati?"


79 Sura Pjesnici, ajet br. 204. Zašto oni kaznu Našu požuruju?!


80 Sura Pjesnici, ajet br. 205. Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,


81 Sura Pjesnici, ajet br. 206. i na poslijetku ih snađe ono čime im se prijeti,


82 Sura Pjesnici, ajet br. 207. zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?


83 Sura Padanje ničice, ajet br. 28. I oni govore: 'Kad će već jednom ta pobjeda, ako Istinu govorite?


84 Sura Svjetlost, ajet br. 39. A djela nevjernika su kao priviđenje u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe - a zateći će kod njega Allaha i On će mu potpuno isplatiti račun njegov, jer Allah veoma brzo obračunava.


85 Sura Saba`, ajet br. 31. A oni koji ne vjeruju govore: "Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u Knjige prije njega!" A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu sabrani i kad stanu među sobom razgovarati: "Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici!", reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi.


86 Sura Saba`, ajet br. 32. A zar smo vas mi od Pravog puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi zločinci bili", reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.


87 Sura Saba`, ajet br. 33. Nije bilo tako!", odgovorit će oni koji su boli tlačeni onima koji su bili oholi, "nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo." i svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?


88 Sura Saba`, ajet br. 34. Mi ni u jedno naselje opominjača nismo poslali a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano.


89 Sura Saba`, ajet br. 43. Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: "Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onog čemu su se preci vaši klanjali", i govore: "Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž." A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: "Ovo nije ništa drugo nego očito vračenje!


90 Sura Krava, ajet br. 102. Oni se povode za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali A Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici šejtani koji ljude uče vradžbini u Babilonu, Haruta i Maruta, a to nije objav­lje­no dvojici meleka Njih dvojica nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli: 'Mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik! I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati, iako su znali da onaj ko to sebi pribavi, na drugome svijetu nikak­ve sreće neće imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo oni to znali.


91 Sura Krava, ajet br. 105. Sljedbenici Knjige koji ne vjeruju a ni idolopoklonici, ne vole da se vama od Gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi Allah milost Svoju daruje kome On hoće; Allah je neizmjerno dobar.


92 Sura Svjetlost, ajet br. 56. A vi namaz obavljate i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.


93 Sura Skupovi, ajet br. 9. Zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!'


94 Sura Skupovi, ajet br. 32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?


95 Sura Skupovi, ajet br. 34. Sve što zažele u Gospodara svoga će naći, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili.


96 Sura Skupovi, ajet br. 35. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.


97 Sura Dim, ajet br. 35. "Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni"


98 Sura Oni koji kleče, ajet br. 24. "I oni vele: 'Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi.' A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju."


99 Sura Ukras, ajet br. 35. I ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet, u Gospodara tvoga, bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili.


100 Sura Muhammed, ajet br. 32. "Zaista, oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, nakon što im je postala jasna Uputa, neće nimalo Allahu nauditi, i On će djela njihova poništiti."


101 Sura Krava, ajet br. 213. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, pa je Allah slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomenu, i po njima je slao Knjigu sa Istinom, da po njoj sudi ljudima u onome u čemu se oni razilaziše A povod je neslaganju bila međusobna zavist, baš od onih kojima je data, i to kada su im već bili došli Jasni doka­zi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate istinu o onome u čemu se razilaziše. A Allah upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.


102 Sura Hidžr, ajet br. 42. "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih";


103 Sura Ukras, ajet br. 74. Doista će zločinci u patnji džehenemskoj vječno ostati.


104 Sura Ukras, ajet br. 75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati, oni će u njoj očajni biti.


105 Sura Ukras, ajet br. 76. Nismo im Mi nepravedni bili, nego su oni bili nepravedni.


106 Sura Ukras, ajet br. 77. Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' - a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!'


107 Sura Ukras, ajet br. 78. Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire.


108 Sura Ukras, ajet br. 79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.


109 Sura Ukras, ajet br. 80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.


110 Sura Krava, ajet br. 277. Allah uništava kamatu, a umnožava milostinje. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika!"


111 Sura Zabrana, ajet br. 10. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, pa su ih prevarile, i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: 'Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!