Ajeti koji su povezani sa poglavljem Nagrada i kazna na sudnjem danu, broj veza 141


1 Sura Trpeza, ajet br. 36. "Kad bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna."


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 40. Onima koji dokaze Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili - kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će Deva kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. Eto tako ćemo Mi grješnike kazniti.


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 42. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili - Mi nikog ne zadužujemo mimo njegovih mogućnosti - bit će stanovnici Dženneta, u njemu će vječno ostati.


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 43. Iz njihovih ćemo grudi zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći, i oni će govoriti: "Hvaljen neka je Allah, Koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg zaista su istinu donosili", i njima će se doviknuti: "Taj ste Džennet u nasljedstvo dobili za ono što ste činili!"


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 44. I stanovnici Dženneta će stanovnike Vatre dozivati: Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono što je vama Gospodar vaš obećao? - Jesmo! - odgovorit će. A onda će jedan glasnik među njima viknuti: "Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili",


6 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 45. "koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali da ga iskrive, i koji u Ahiret nisu vjerovali!"


7 Sura Stoka, ajet br. 123. Isto tako Mi učinimo da u svakom gradu velikaši postanu grješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni sami sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju.


8 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 100. Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika njezinih da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijeha njihovih kazniti i srca njihova zapečatiti, pa neće moći čuti.


9 Sura Plijen, ajet br. 4. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih kod Gospodara njihova čekaju počasti, i oprost, i obilje plemenito


10 Sura Stoka, ajet br. 160. Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen; a ko uradi loše djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće mu se učiniti nepravda.


11 Sura Stoka, ajet br. 164. Reci: "Zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega?" Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik samo će svoje breme nositi. Na kraju, Gospodaru svome ćete se vratiti i On će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.


12 Sura Plijen, ajet br. 5. Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo - što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji


13 Sura Plijen, ajet br. 7. I kad vam je Allah obečao da će vaša biti jedna od dvije skupine - a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana - Allah je htio riječima Svojim istinu utvrditi i nevjernike u korijenu istrijebiti


14 Sura Plijen, ajet br. 29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost rastavljanja istine od neistine darovati i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova je dobrota neizmjerna


15 Sura Junus, ajet br. 8. Prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.


16 Sura Junus, ajet br. 9. One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravi put uputiti, zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva.


17 Sura Plijen, ajet br. 32. A kad su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu


18 Sura Hud, ajet br. 15. Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove - Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti.


19 Sura Hud, ajet br. 16. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili.


20 Sura Junus, ajet br. 26. One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i potištenost prekrivati, oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.


21 Sura Junus, ajet br. 27. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili, njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći, stanovnici Vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti.


22 Sura Hud, ajet br. 23. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji Gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici Dženneta, u njemu će vječno boraviti.


23 Sura Junus, ajet br. 47. Svaki je narod imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno nasilje im neće biti učinjeno.


24 Sura Junus, ajet br. 49. Reci: "Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoće!" Svaki narod ima konac, a kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.


25 Sura Junus, ajet br. 50. Reci: "Kažite vi meni; ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobošci?“


26 Sura Junus, ajet br. 51. Zar ćete tek onda, kad se dogodi - u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?


27 Sura Junus, ajet br. 52. Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili: "Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?"


28 Sura Junus, ajet br. 73. "Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i nasljednicima ih učinismo a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo pa pogledajte kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali!"


29 Sura Grom, ajet br. 18. Onima koji se Gospodaru svome odazovu - nagrada najljepša; a onima koji Mu se ne odazovu - kad bi sve što je na Zemlji njihovo bilo, i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa, prebivalište njihovo bit će Džehennem, a grozna je on postelja.


30 Sura Grom, ajet br. 20. Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje.


31 Sura Grom, ajet br. 21. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše.


32 Sura Grom, ajet br. 22. I oni koji trpe žudeći za Licem Gospodara svoga, i oni koji namaz obavljaju, i koji od onoga što im dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim na zlo uzvraćaju - njih čeka najljepše prebivalište.


33 Sura Grom, ajet br. 23. Edenski vrtovi u koje će ući i oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov - oni koji su bili čestiti - meleki će im ulaziti na vrata svaka.


34 Sura Grom, ajet br. 24. Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.


35 Sura Grom, ajet br. 25. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na Zemlji - njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište.


36 Sura Grom, ajet br. 42. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je Gospodar svih spletki: On zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.


37 Sura Hud, ajet br. 108. "A sretni će u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će boraviti, osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi; bit će to dar koji će neprekidno trajati."


38 Sura Ibrahim, ajet br. 28. "Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima - nazahvalnošću uzvratili i narod svoj u kuću propasti doveli."


39 Sura Ibrahim, ajet br. 30. "I izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta Njegova? Reci: 'Naslađujte se, završit ćete, sigurno, u vatri!'"


40 Sura Ibrahim, ajet br. 44. "Ti opominji ljude Danom kada će im kazna doći, kad će oni koji su se ogriješili prema sebi - govoriti: 'Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu Tvome i slijedit ćemo poslanike!' - a zar se prije niste zaklinjali da nećete na ovaj svijet?"


41 Sura Ibrahim, ajet br. 49. "Toga ćeš dana vidjeti grješnike povezane u zajednijke okove".


42 Sura Ibrahim, ajet br. 50. "Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati."


43 Sura Pčele, ajet br. 41. "One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onom svijetu bit će još veća - kad bi oni samo znali",


44 Sura Pčele, ajet br. 88. "One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali, Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju."


45 Sura Noćno putovanje, ajet br. 97. Onaj kome Allah ukaže na Pravi put - na pravom putu je, a onome koga u zabludu stavi, tome, mimo Njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj.


46 Sura Hadž, ajet br. 14. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće!


47 Sura Merjema, ajet br. 77. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Naše ne vjeruje i govori: "Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!"


48 Sura Merjema, ajet br. 86. a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo


49 Sura Hadž, ajet br. 19. Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od Vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana;


50 Sura Hadž, ajet br. 20. Od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža.


51 Sura Hadž, ajet br. 21. A gvozdenim maljevima bit će mlaćeni.


52 Sura Hadž, ajet br. 22. Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, bit će u nju vraćeni: "Iskusite patnju u užasnoj Vatri!"


53 Sura Hadž, ajet br. 23. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili - Allah će sigurno uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.


54 Sura Hadž, ajet br. 24. I napućeni su da govore lijepe riječi i napućeni su na Put Onoga Koji je hvale dostojan.


55 Sura Hadž, ajet br. 42. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Njihov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim.


56 Sura Hadž, ajet br. 43. I narod Ibrahimov, i narod Lutov.


57 Sura Hadž, ajet br. 44. I stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je bila kazna Moja!


58 Sura Hadž, ajet br. 45. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palača ima praznih!


59 Sura Hadž, ajet br. 46. Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, i da uši njihove čuju ono što treba da čuju; ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.


60 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 105. Mi smo u Zeburu, poslije Opomene, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.


61 Sura Hadž, ajet br. 50. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka oproštaj i opskrba plemenita;


62 Sura Hadž, ajet br. 51. A oni koji se budu trudili da dokaze Naše poreknu, odvraćajući od njih, bit će stanovnici u Džehennemu.


63 Sura Hadž, ajet br. 58. Allah će, zaista, lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli - jer Allah najbolje nagrađuje.


64 Sura Hadž, ajet br. 59. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni, doista, uvesti! - A Allah sve zna i blag je.


65 Sura Furkan, ajet br. 75. ...oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama dženetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani.


66 Sura Furkan, ajet br. 77. Reci: 'Allah vam ne bi poklonio pažnju da nije vašeg ibadeta. Vi ste poricali, i neminovno vas čeka patnja.


67 Sura Pećina, ajet br. 30. "One koji budu vjerovali i dobra djela činili - Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio


68 Sura Pećina, ajet br. 31. čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!"


69 Sura Kazivanje, ajet br. 83. Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.


70 Sura Pećina, ajet br. 52. I na Dan kada On rekne: 'Pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci Moji' i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati i Mi ćemo između njih pripraviti mjesto propasti.


71 Sura Pećina, ajet br. 53. I grješnici ugledat će Vatru i uvjerit će se da će u nju pasti i neće je moći izbjeći."


72 Sura Pećina, ajet br. 103. Reci: "Hoćete li da vas obavijestimo o najvećim gubitnicima djela,


73 Sura Pećina, ajet br. 104. čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade?


74 Sura Pećina, ajet br. 105. To su oni koji u dokaze Gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred Njega izaći; zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem im danu nikakva značenja nećemo dati.


75 Sura Pećina, ajet br. 106. Njima će kazna Džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima Mojim i poslanicima Mojim rugali."


76 Sura Pećina, ajet br. 107. "Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili - dženetske bašče će prebivalište biti,


77 Sura Pećina, ajet br. 108. vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene."


78 Sura Padanje ničice, ajet br. 12. A da ti je vidjeti zločinitelje kako će, oborenih glava, pred Gospodarom svojim reći: 'Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi doista, čvrsto vjerujemo!


79 Sura Padanje ničice, ajet br. 14. Pa iskusite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj Dan doživiti - i Mi ćemo vas zaboraviti - i vječnu patnju iskusite zbog onoga što ste radili.


80 Sura Padanje ničice, ajet br. 16. Podižu se bokovi njihovi iz postelja i mole svoga Gospodara iz straha i želje, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.


81 Sura Padanje ničice, ajet br. 17. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.


82 Sura Padanje ničice, ajet br. 19. one koji su vjerovali i dobra djela činili - čekaju dženetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili.


83 Sura Stvoritelj, ajet br. 7. Onima koji ne vjeruju, pripada patnja teška, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, pripada oprost i nagrada velika.


84 Sura Stvoritelj, ajet br. 15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je Neovisan i hvale Dostojan.


85 Sura Stvoritelj, ajet br. 29. Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati


86 Sura Stvoritelj, ajet br. 30. da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i Blagodaran je.


87 Sura Stvoritelj, ajet br. 33. edenske perivoje, u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.


88 Sura Stvoritelj, ajet br. 36. A nevjernike čeka Vatra džehenemska, oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti - eto, tako ćemo svakog nevjernika kazniti.


89 Sura Stvoritelj, ajet br. 37. oni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili!" "A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi Onaj Koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!


90 Sura Stvoritelj, ajet br. 42. Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravog puta - samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje.


91 Sura Stvoritelj, ajet br. 43. oholost na Zemlji i ružno spletkaranje - a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.


92 Sura Redovi, ajet br. 28. Vi ste nas varali.


93 Sura Redovi, ajet br. 29. "Nismo" - odgovorit će -"nego vi niste htjeli vjerovati",


94 Sura Redovi, ajet br. 30. a mi nikakve dokaze nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili


95 Sura Redovi, ajet br. 31. i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila


96 Sura Redovi, ajet br. 32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.


97 Sura Redovi, ajet br. 33. I oni će toga Dana zajedno na muci biti


98 Sura Redovi, ajet br. 34. i mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti


99 Sura Redovi, ajet br. 35. Kad im se govorilo: 'Samo je Allah Bog!' - oni su se oholili


100 Sura Redovi, ajet br. 36. i govorili: 'Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?!


101 Sura Redovi, ajet br. 37. A nije tako, on istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili.


102 Sura Redovi, ajet br. 38. "...a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti


103 Sura Redovi, ajet br. 39. kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti.


104 Sura Redovi, ajet br. 40. A Allahovi iskreni robovi


105 Sura Redovi, ajet br. 41. posebnu će opskrbu imati


106 Sura Redovi, ajet br. 42. razno voće, i bit će poštovani


107 Sura Redovi, ajet br. 43. u dženetskim baščama naslada


108 Sura Redovi, ajet br. 44. na divanima, jedni prema drugima


109 Sura Redovi, ajet br. 45. bit će posluženi pićem - iz izvora koji će stalno teći


110 Sura Redovi, ajet br. 46. bijelim i prijatnim onima koji budu pili


111 Sura Redovi, ajet br. 47. od njega neće opijenosti biti i zbog njega se neće pamet gubiti.


112 Sura Redovi, ajet br. 48. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih


113 Sura Redovi, ajet br. 49. kao da su one jaja pokrivena.


114 Sura Skupovi, ajet br. 32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?


115 Sura Skupovi, ajet br. 34. Sve što zažele u Gospodara svoga će naći, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili.


116 Sura Skupovi, ajet br. 35. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.


117 Sura Skupovi, ajet br. 73. A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu - kapije njegove već širom otvorene - čuvari će im njegovi reći: 'Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'


118 Sura Skupovi, ajet br. 74. I oni će reći: 'Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili!'


119 Sura Dogovaranje, ajet br. 44. A koga Allah u zabludu stavi, tome pomagača poslije Njega neće biti! I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici, kad vide patnju, povikati: Postoji li ikakav način da se povratimo?


120 Sura Dogovaranje, ajet br. 45. I vidjet ćeš kako se poniženi i klonuli vatri izlažu, a oni je kradiomice gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: 'Doista su stradalnici oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste! A zar nevjernici neće biti u neprestanoj patnji!'


121 Sura Muhammed, ajet br. 12. "Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju - koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere - njihovo će prebivalište vatra biti!"


122 Sura Ukras, ajet br. 68. O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati.


123 Sura Ukras, ajet br. 69. Onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili - bit će rečeno.


124 Sura Ukras, ajet br. 70. Uđite u Džennet, vi i parovi vaši, radosni!


125 Sura Krava, ajet br. 213. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, pa je Allah slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomenu, i po njima je slao Knjigu sa Istinom, da po njoj sudi ljudima u onome u čemu se oni razilaziše A povod je neslaganju bila međusobna zavist, baš od onih kojima je data, i to kada su im već bili došli Jasni doka­zi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate istinu o onome u čemu se razilaziše. A Allah upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.


126 Sura Krava, ajet br. 214. Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše, pogađala ih je neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali, govorili: "Kada će doći Allahova pomoć!?" Eto, Allahova pomoć je doista blizu


127 Sura Krava, ajet br. 245. Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vraća? Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se vratiti.


128 Sura Hidžr, ajet br. 45. "Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baščama pored izvora biti."


129 Sura Hidžr, ajet br. 47. "Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti."


130 Sura Hidžr, ajet br. 48. "tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti."


131 Sura Ukras, ajet br. 74. Doista će zločinci u patnji džehenemskoj vječno ostati.


132 Sura Ukras, ajet br. 75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati, oni će u njoj očajni biti.


133 Sura Ukras, ajet br. 76. Nismo im Mi nepravedni bili, nego su oni bili nepravedni.


134 Sura Ukras, ajet br. 77. Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' - a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!'


135 Sura Ukras, ajet br. 78. Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire.


136 Sura Ukras, ajet br. 79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.


137 Sura Ukras, ajet br. 80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.


138 Sura Krava, ajet br. 261. Primjer onih koji imovinu svoju troše na Allahovu putu sličan je zrnu iz kojega nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah povećava kome On hoće! Allah je neizmjerno dobar i Sveznajući!


139 Sura Kalem, ajet br. 34. "Za one koji se budu bojali Allaha bit će, zaista, Dženneti uživanja u Gospodara njihova"


140 Sura Kalem, ajet br. 35. "zar ćemo muslimane sa zločincima izjednačiti?! "


141 Sura Pokriveni, ajet br. 17. A naprtit ću Ja njemu teškoće