Ajeti koji su povezani sa poglavljem Munafici, njihova svojstva i nifak, broj veza 46


1 Sura Krava, ajet br. 8. Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha i drugi svijet', a nisu vjernici!


2 Sura Krava, ajet br. 9. Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju...


3 Sura Krava, ajet br. 10. U srcima njihovim je bolest i Allah im povećava bolest.Njih čeka patnja bolna za ono što su lagali.


4 Sura Krava, ajet br. 11. Kada im se kaže: 'Ne pravite nered na Zemlji!′ odgovaraju: 'Mi samo reduspostavljamo!


5 Sura Krava, ajet br. 13. Kada im se kaže: 'Vjerujte kao što ovi ljudi vjeruju!', oni odgovaraju: 'Zar da vjerujemo kao što maloumnici vjeruju!?' A doista su oni maloumnici, ali to oni ne znaju!


6 Sura Krava, ajet br. 14. Kada susretnu one koji vjeruju, oni govore: "Vjerujemo!", a čim ostanu nasamo, sa šejtanima svojim, govore: "Mi smo s vama. Mi se samo rugamo.


7 Sura Krava, ajet br. 15. Allah se njima izruguje i ostavlja ih da u svom nejerovanju lutaju.


8 Sura Krava, ajet br. 17. Oni su slični onima koji potpale vatru, a kada ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, pa ništa ne vide.


9 Sura Krava, ajet br. 18. Gluhi, nijemi i slijepi su oni! Nikako da se povrate (osvijeste)!


10 Sura Krava, ajet br. 19. Ili su oni slični onima koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u kojem su tmine, tutnjava i munje zbog gromova, stavljaju prste u uši bojeći se smrti! A Allah obuhvaća nevjernike!


11 Sura Krava, ajet br. 20. Munja samo što ih ne zaslijepi: kad god im ona blijesne, oni krenu, a čim utonu u tamu, zastanu! A da Allah hoće, On bi im oduzeo i sluh i vid! Allah, uistinu, sve može!


12 Sura Trpeza, ajet br. 41. O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore "Vjerujemo!" a srcem ne vjeruju, i jevreji, koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze, koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrću i govore: "Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati!" A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi ostaviti, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi očistiti; njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema.


13 Sura Stoka, ajet br. 22. A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali: "Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?"


14 Sura Trpeza, ajet br. 61. "A kada vam dolaze, oni govore: Vjerujemo!, ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, a Allah dobro zna ono što oni kriju."


15 Sura Trpeza, ajet br. 76. "Reci: Kako možete, pored Allaha, klanjati se onome koji nije u stanju učiniti vam kakvu štetu, ni korist vam neku pribaviti, a Allah je Taj Koji sve čuje i sve zna?"


16 Sura Trpeza, ajet br. 80. "Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno je zaista ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu."/


17 Sura Plijen, ajet br. 18. Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio


18 Sura Plijen, ajet br. 21. I ne budite kao oni koji govore: ′Slušamo!′ - a ne slušaju


19 Sura Pauk, ajet br. 10. Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha!', a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodra tvoga, sigurno će oni reći: 'Bili smo uz vas!' A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?


20 Sura Svjetlost, ajet br. 47. A licemjeri govore: 'Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se' - zatim nekih od njih glave okreću; nisu oni vjernici.


21 Sura Svjetlost, ajet br. 48. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, nekih od njih odjednom leđa okrenu.


22 Sura Svjetlost, ajet br. 49. Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno.


23 Sura Svjetlost, ajet br. 50. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupit? Nijedno, nego žele da drugima nepravdu učine.


24 Sura Svjetlost, ajet br. 51. Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: 'Slušamo i pokoravamo se!' - oni će uspjeti.


25 Sura Svjetlost, ajet br. 52. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali - oni će uspjeti!


26 Sura Muhammed, ajet br. 19. "Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite."


27 Sura Muhammed, ajet br. 20. "A oni koji vjeruju govore: 'Zašto se ne objavi jedna sura?' A kada se objavi jasna sura i u njoj se spomene borba, ti vidiš one u čijim je srcima bolest kako te gledaju pogledom pred smrt onesviješćenog! A preči bi njima bili"


28 Sura Krava, ajet br. 204. Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svi­jetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.


29 Sura Krava, ajet br. 205. Čim se neki od njih okrene od tebe, krene nered po Zemlji praviti, ništiti usjeve i stokuA Allah ne voli nered!


30 Sura Krava, ajet br. 206. A kada mu se kaže: 'Allaha se boj!', on se onda ponosi grijesima. Pa dosta mu je Džehenem, a on je, doista, grozno bo­ravište!


31 Sura Licemjeri, ajet br. 1. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: 'Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!', i Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.


32 Sura Licemjeri, ajet br. 2. Oni su svoje zakletve štitom uzeli, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju.


33 Sura Licemjeri, ajet br. 3. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.


34 Sura Licemjeri, ajet br. 4. Kad ih pogledaš, njihov te izgled ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove - međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio kuda se odmeću!


35 Sura Licemjeri, ajet br. 5. A kad im se rekne: 'Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti?', oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.


36 Sura Licemjeri, ajet br. 7. Oni govore: 'Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!' A blaga nebesa i Zemlje Allahova su, ali licemjeri neće da shvate.


37 Sura Pokajanje, ajet br. 42. "Da se radilo o plijenu nadohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni će se zaklinjati Allahom: 'Da smo mogli, doista bismo s vama pošli', i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci."


38 Sura Pokajanje, ajet br. 62. "Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i Njegova Poslanika zadovolje, ako su vjernici."


39 Sura Pokajanje, ajet br. 70. "Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu i o narodu Ibrahimovom i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici su im njihovi jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli."


40 Sura Pokajanje, ajet br. 75. "Ima ih koji su se obavezali Allahu: 'Ako nam iz obilja Svoga dade, udjeljivat ćemo, zaista, milostinju i bit ćemo, doista, dobri."'


41 Sura Pokajanje, ajet br. 80. "Molio ti za njih oprosta ili ne molio, molio čak i sedamdeset puta, Allah im neće oprostiti - zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na Pravi put nevjernicima."


42 Sura Pokajanje, ajet br. 79. "One koji vjernike ogovaraju što zekat daju, a rugaju se i onima koji ga s mukom daju - Allah će poruzi izvrgnuti, i njih čeka patnja nesnosna."


43 Sura Pokajanje, ajet br. 81. "Oni koji su izostali iza Allahova Poslanika veselili su se kod kuća svojih - mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje, i jedni drugima su govorili: ne krećite u boj po vrućini - recite: 'Džehenemska je vatra još vruća!' Kad bi oni samo znali."


44 Sura Pokajanje, ajet br. 83. "I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci: 'Nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti! Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji ionako ne idu u boj.'"


45 Sura Pokajanje, ajet br. 84. "I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru."


46 Sura Pokajanje, ajet br. 97. "Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i Mudar je."