Ajeti koji su povezani sa poglavljem Mu'džize i nadnaravnost kur'ana, broj veza 12


1 Sura Krava, ajet br. 23. A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sličnu tome; pozovite i božanstva vaša, ako istinu govorite."


2 Sura Krava, ajet br. 24. Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 107. I on baci svoj štap - kad on prava zmijurina;


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 108. i izvadi ruku svoju - ona za prisutne postade bijela.


5 Sura Junus, ajet br. 37. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je - on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise, u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!


6 Sura Grom, ajet br. 1. Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.


7 Sura Noćno putovanje, ajet br. 88. Reci: "Kad bi se svi ljudi i džinovi udružili da sačine jedan ovakav Kur‘an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali."


8 Sura Kazivanje, ajet br. 48. A kad im dolazi Istina od nas, oni govore: 'Zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau?' A zar oni, još davno, nisu porekli ono što je dato Musau?! Oni govore: 'Dvije čarolije, jedna drugu podržava', i govore: 'Mi ni u jednu ne vjerujemo!


9 Sura Zvijezda, ajet br. 11. srce nije poreklo ono što je vidio


10 Sura Zvijezda, ajet br. 12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?


11 Sura Zvijezda, ajet br. 13. On Ga je i drugi put vidio,


12 Sura Zvijezda, ajet br. 16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo