Ajeti koji su povezani sa poglavljem Kur'an i učenje Kur'ana, broj veza 55


1 Sura Krava, ajet br. 2. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje.


2 Sura Plijen, ajet br. 6. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih izgledalo je kao da se na oči svoje u smrt gone


3 Sura Plijen, ajet br. 8. Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobožcima po volji


4 Sura Hud, ajet br. 2. da se samo Allahu klanjate, - ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem.


5 Sura Plijen, ajet br. 32. A kad su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu


6 Sura Junus, ajet br. 17. Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobošci, doista, neće uspjeti.


7 Sura Hud, ajet br. 17. Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je Gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur´an kao svjedok Njegov, i još prije njega Knjiga Musaova, putovođa i milost? To su oni koji vjeruju u nj. A onima koji su se protiv njega urotili vatra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u nj, on je zaista istina od Gospodara tvoga, ali većina ljudi neće da vjeruje.


8 Sura Junus, ajet br. 37. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je - on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise, u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!


9 Sura Junus, ajet br. 57. O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.


10 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 204. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite - da biste bili pomilovani.


11 Sura Junus, ajet br. 94. A ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo upitaj one koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od onih koji su u sumnji.


12 Sura Grom, ajet br. 1. Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.


13 Sura Noćno putovanje, ajet br. 9. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.


14 Sura Noćno putovanje, ajet br. 47. Mi dobro znamo šta oni žele da čuju kada dolaze da te prisluškuju, i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore: "Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!"


15 Sura Noćno putovanje, ajet br. 48. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i ne mogu da nađu Pravi put.


16 Sura Pčele, ajet br. 98. "Kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži u Allaha zaštitu od šejtana prokletog",


17 Sura Noćno putovanje, ajet br. 82. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.


18 Sura Noćno putovanje, ajet br. 86. A da hoćemo, Mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.


19 Sura Noćno putovanje, ajet br. 105. Mi Kur‘an pun mudrosti objavljujemo, i na istinit način se on objavljuje. A tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.


20 Sura Noćno putovanje, ajet br. 106. I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.


21 Sura Noćno putovanje, ajet br. 107. Reci: "Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tle, čineći sedždu, kad im se on čita."


22 Sura Noćno putovanje, ajet br. 110. Reci: "Zovite: 'Allah', ili zovite: 'Svemilosni', a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga."


23 Sura Pećina, ajet br. 4. i da opomene one koji govore: 'Allah je Sebi uzeo sina.'


24 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 3. Srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest!"


25 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 4. "Gospodar moj zna", reče on, "šta se govori na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!"


26 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 5. Oni čak, govore: "To su samo zbrkani snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!"


27 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 48. Mi smo Musau i Harunu dali Furkan, svjetlo i opomenu za one koji se budu grijeha klonili.


28 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 50. I ovo je Opomena blagoslovljena koju objavljujemo, pa zar da je vi poričete!?


29 Sura Merjema, ajet br. 97. Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.


30 Sura Pjesnici, ajet br. 3. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što oni neće da postanu vjernici?


31 Sura Pjesnici, ajet br. 5. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Svemilosnoga, a da se od nje ne okrenu.


32 Sura Furkan, ajet br. 32. Oni koji ne vjeruju govore: 'Zašto mu Kur‘an nije odjednom cijeli objavljen?' A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga činimo razgovljetnim.


33 Sura Pećina, ajet br. 29. "I reci: 'Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće - neka vjeruje, a ko hoće - neka ne vjeruje!' Mi smo nevjernicima pripremili Vatru čiji će ih plamen sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!"


34 Sura Pećina, ajet br. 54. "U ovom Kur'anu, Mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek, više nego iko, spreman da raspravlja.


35 Sura Pauk, ajet br. 45. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz - namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega! - A Allah zna šta radite!


36 Sura Bizantinci, ajet br. 58. U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju: 'Vi samo iznosite laži.


37 Sura Bizantinci, ajet br. 60. A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.


38 Sura Padanje ničice, ajet br. 2. Objavljivanje Knjige, o kojoj nema sumnje, od Gospodara je svjetova.


39 Sura Stvoritelj, ajet br. 31. A ono što ti iz Knjige objavljujemo sušta je Istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi .


40 Sura Krava, ajet br. 106. Mi nijedan ajet ne mijenjamo, niti ga u zaborav ostavljamo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo! Zar ti ne znaš da Allah sve može?


41 Sura Krava, ajet br. 107. Zar ti ne znaš da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača nemate?


42 Sura Skupovi, ajet br. 23. Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije su pouke dvojake. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On upućuje koga hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi, njemu nema upućivača.


43 Sura Objašnjenje, ajet br. 2. "Objava je od Svemilosnog Milostivog"


44 Sura Objašnjenje, ajet br. 3. "Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju"


45 Sura Objašnjenje, ajet br. 4. "Obveselitelj i opominjatelj - pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje."


46 Sura Dogovaranje, ajet br. 7. Eto, tako Mi tebi objavljujemo Kur'an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Majku gradova i one oko nje i upozorio na Dan sakupljanja - u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem.


47 Sura Dogovaranje, ajet br. 24. Zar oni da govore: 'On izmišlja o Allahu laži! A Allah će, ako hoće, srce tvoje zapečatiti!' A Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima Svojim; On dobro zna svačije misli.


48 Sura Dogovaranje, ajet br. 51. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća, osim vahjom, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika, pa da objavi ono što On hoće, dopuštanjem Njegovim! - On je, zaista, Uzvišen i Mudar!


49 Sura Objašnjenje, ajet br. 53. "Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u krajevima (Zemlje), a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?"


50 Sura Dim, ajet br. 2. "Tako mi Knjige jasne"


51 Sura Dim, ajet br. 3. "Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći , i Mi, doista, opominjemo"


52 Sura Ahkaf, ajet br. 11. "I govore nevjernici o vjernicima: 'Da je kakvo dobro, nas oni ne bi u tome pretekli.' A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći: 'Ovo je još davna izmišljotina.'"


53 Sura Muhammed, ajet br. 24. "Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!"


54 Sura Ukras, ajet br. 43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na pravom putu.


55 Sura Čas neizbježni, ajet br. 43. "Objava je on od Gospodara svjetova! "