Ajeti koji su povezani sa poglavljem Kibla, broj veza 7


1 Sura Krava, ajet br. 115. Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda god se okrenete, tamo je Allahovo lice. Allah je, doista, neizmjerno dobar i On sve zna.


2 Sura Krava, ajet br. 142. Reći će neki ljudi kratke pameti "što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?" Reci: "Allahu pripadaju i istok i zapad; On upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.


3 Sura Krava, ajet br. 143. Tako smo vas učinili zajedni­com sredine, kako biste bili svjedoci drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista teško bilo svima, izuzev onih ko­jima je Allah ukazao na Pravi put Allah neće dozvoliti da propadne vjerovanje vaše a Al­lah je prema ljudima doista blag i milostiv.


4 Sura Krava, ajet br. 144. Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema časnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu Doista oni koji­ma je dana Knjiga znaju da je to istina od Go­spodara njihova A Allah nije nemaran prema onome što oni rade.


5 Sura Krava, ajet br. 145. I kada bi ti onima kojima je dana Knjiga sve dokaze donio, oni opet neće prihvatiti tvoju kiblu, kao što ni ti nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će iko od njih prihvatiti kiblu dru­goga A ako bi se ti za njihovim željama poveo nakon što ti je došlo znanje, tada bi sigurno nepravedan bio.


6 Sura Krava, ajet br. 148. Svako ima svoj pravac prema kojem se okreće, pa se natječite u dobrima! Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati Allah doista, sve može!


7 Sura Krava, ajet br. 149. I iz svakoga mjesta u koje dođeš, ti lice svoje u pravcu časnog hrama okreni; to je doista Istina od Gospodara tvoga; Allah ne zanema­ruje ono što vi radite.