Ajeti koji su povezani sa poglavljem Allah, Njegova moć, znanje, blagodati, atributi, imena i dokazi o Njemu, broj veza 249


1 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!


2 Sura Krava, ajet br. 21. O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni


3 Sura Krava, ajet br. 22. Koji vam je Zemlju posteljom, a Nebo zdanjem učinio; Koji s Neba spušta kišu i s njom izvodi plodove, opskrbu vašu. Zato ne činite druge Allahu ravnim - a vi znate!


4 Sura Stoka, ajet br. 1. Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjednačuju


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 10. Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. - A kako vi malo zahvaljujete!


6 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 29. Reci: "Gospodar moj naređuje pravednost i obraćajte se samo Njemu kad god obavljate namaz, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako isto će vas ponovo oživjeti."


7 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 54. Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. On tamom noći prekriva dan, koja ga ustopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!


8 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 57. On je Taj Koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njeg kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživiti, opametite se!


9 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 58. "U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom. Eto, tako Mi, na razne načine, ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju."


10 Sura Stoka, ajet br. 12. Upitaj: "Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" - i odgovori: "Allahovo!" On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati.


11 Sura Stoka, ajet br. 13. Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.


12 Sura Stoka, ajet br. 14. Reci: "Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!" Reci: "Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju", - i: "Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!"


13 Sura Stoka, ajet br. 17. Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On svemoćni


14 Sura Stoka, ajet br. 18. I jedini je On Vladar nad robovima Svojim; On je Mudar i Sveznajući.


15 Sura Stoka, ajet br. 60. On vas noću uspavljuje - a zna i šta ste preko dana griješili - zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrtni. Na kraju, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.


16 Sura Stoka, ajet br. 61. On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.


17 Sura Stoka, ajet br. 62. Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti.


18 Sura Stoka, ajet br. 65. Reci: "On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili vas u stranke podijeliti i učiniti da silu jedni drugih iskusite." Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!


19 Sura Krava, ajet br. 26. Doista se Allah ne ustručava za primjer navesti mušicu ili nešto sićušnije od nje; oni koji vjeruju - ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju govore: 'šta to Allah hoće ovim primjerom?' Ovim On mnoge u zabludu stavlja, a mnoge na Pravi put upućuje, odnosno On u zabludu stavlja samo razvratnike!


20 Sura Trpeza, ajet br. 64. "Jevreji govore: 'Allahova ruka je stisnuta!' Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje su ruke Njegove pružene On udjeljuje koliko hoče! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačat če kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce."


21 Sura Stoka, ajet br. 95. Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo; to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmećete?


22 Sura Stoka, ajet br. 96. On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajućeg.


23 Sura Stoka, ajet br. 97. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. - Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju.


24 Sura Krava, ajet br. 28. Kako ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili mrtvi pa vas je On oživio, zatim će vas usmrtiti, zatim ponovo oživiti, potom ćete Njemu biti vraćeni?!


25 Sura Krava, ajet br. 29. On je za vas sve na Zemlji stvorio, zatim se prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On svaku stvar zna!


26 Sura Stoka, ajet br. 101. On je stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna.


27 Sura Stoka, ajet br. 102. To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu u ibadetu budite; On nad svim bdi!


28 Sura Stoka, ajet br. 103. Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.


29 Sura Krava, ajet br. 32. Subhanallah!", rekoše oni, "mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio! Samo si Ti Znalac Mudri.


30 Sura Krava, ajet br. 40. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali, pa ću i Ja ispuniti Svoj zavjet koji sam vam dao! I samo se Mene bojte!


31 Sura Stoka, ajet br. 141. On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike,


32 Sura Stoka, ajet br. 142. I stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj.


33 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 132. I govorili su: "Kakav god da nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati!"


34 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 133. Zato smo Mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv - sve jasna znamenja, ali su se oni oholili, narod zlikovački su bili.


35 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 134. I kad bi ih zadesila nevolja, govorili bi: "O Musa, moli se za nas Gospodaru svome - onako kako ti je On naredio: ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati."


36 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 135. I pošto bismo ih nevolje oslobodili - do vremena do kog im je bilo određeno da je podnose - oni bi, odjednom, obećanje prekršili.


37 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 136. Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja Naša poricali i prema njima ravnodušni bili.


38 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 137. A potlačenom narodu dodadosmo u naslijeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili, i lijepo obećanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno - zato što su trpjeli, a sa zemljom sravnismo ono što su Faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli.


39 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 140. On reče: "Zar da vam, pored Allaha, tražim drugog boga, a On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao?"


40 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 141. I pošto smo vas Mi izbavili od Faraonovih ljudi, koji su vas neizmjerno mučili: mušku su djecu vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali - to je bilo teško iskušenje Gospodara vašeg.


41 Sura Plijen, ajet br. 9. I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti


42 Sura Plijen, ajet br. 10. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar


43 Sura Plijen, ajet br. 20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori


44 Sura Plijen, ajet br. 24. O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti


45 Sura Plijen, ajet br. 27. O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte


46 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 156. "I dosudi nam dobro na ovom svijetu, i na onom svijetu - mi se, uistinu, vraćamo Tebi!" - "Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću" - reče On - "a milost Moja obuhvata sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali."


47 Sura Junus, ajet br. 3. Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio a onda se nad Aršom uzvisio i Koji određuje. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa Njemu ibadet činite! Zašto ne razmislite?


48 Sura Junus, ajet br. 4. Njemu ćete se svi vratiti - Allahovo je istinito obećanje; On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.


49 Sura Junus, ajet br. 5. On je sunce izvorom sjetlosti učinio a mjesec sjajnim, i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. - Allah je to mudro stvorio - On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.


50 Sura Junus, ajet br. 6. U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nabesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.


51 Sura Hud, ajet br. 4. Allahu ćete se vratiti, a On sve može!


52 Sura Hud, ajet br. 5. Eto oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju - On, uistinu, zna misli svačije.


53 Sura Hud, ajet br. 6. Na zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.


54 Sura Hud, ajet br. 7. On je u šest dana nebesa i Zemlju stvorio - a Njegov je prijesto iznad vode bio - da bi vas iskušao - koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš: Poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći: Ovo nije ništa drugo do očita varka!


55 Sura Krava, ajet br. 47. O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i što sam vas nad drugim svjetovima bio odlikovao


56 Sura Krava, ajet br. 49. I kada smo vas izbavili od Faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mučili: mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali - to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.


57 Sura Krava, ajet br. 50. I kada smo zbog vas more ras­tavili i vas izbavili, a Faraonove ljude na oči vaše potopili!


58 Sura Plijen, ajet br. 33. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti


59 Sura Plijen, ajet br. 37. Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni


60 Sura Plijen, ajet br. 39. I borite se protiv njih dok smutnja ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane - pa Allah dobro vidi šta oni rade


61 Sura Plijen, ajet br. 40. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je On zaštitnik i divan pomagač


62 Sura Plijen, ajet br. 42. Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. I da ste se dogovarali o vremenu borbe, ne biste se dogovorili, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza - a Allah doista sve čuje i sve zna


63 Sura Plijen, ajet br. 43. Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli


64 Sura Plijen, ajet br. 46. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih


65 Sura Plijen, ajet br. 51. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan prema robovima Svojim


66 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 180. Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena - kako budu radili, onako će biti kažnjeni!


67 Sura Junus, ajet br. 47. Svaki je narod imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno nasilje im neće biti učinjeno.


68 Sura Junus, ajet br. 59. Reci: "Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?" Reci: "Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?"


69 Sura Junus, ajet br. 61. Što god ti činio i što god iz Kur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.


70 Sura Junus, ajet br. 62. I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.


71 Sura Junus, ajet br. 63. Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali.


72 Sura Junus, ajet br. 64. "Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu - Allahove riječi niko ne može izmijeniti - to će zaista veliki uspjeh biti.


73 Sura Junus, ajet br. 66. U Allahovoj je vlasti sve što je na nebesima i Zemlji. A oni koji se, pored Allaha, božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju.


74 Sura Junus, ajet br. 68. Oni govore: "Allah je Sebi uzeo dijete!" - "Uzvišen je On i čist! On ni o kom ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakva dokaza nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate."


75 Sura Junus, ajet br. 99. Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?


76 Sura Junus, ajet br. 100. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a On kažnjava one koji neće da razmisle.


77 Sura Junus, ajet br. 101. Reci: "Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!" - a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.


78 Sura Grom, ajet br. 2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze, da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.


79 Sura Grom, ajet br. 4. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bašča ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su, doista, dokazi ljudima koji pamet imaju.


80 Sura Grom, ajet br. 8. Allah zna šta svako žensko nosi i šta materice kraće nose, a šta duže; u Njega sve ima mjeru.


81 Sura Grom, ajet br. 9. On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Veličanstveni i Uzvišeni.


82 Sura Grom, ajet br. 10. Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi.


83 Sura Grom, ajet br. 12. On vam pokazuje munju, da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake.


84 Sura Grom, ajet br. 13. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.


85 Sura Grom, ajet br. 15. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove ujutro i u sumrak.


86 Sura Grom, ajet br. 26. Kome hoće, Allah daje u obilju, i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovom svijetu, a život na ovom svijetu prema onom svijetu samo je prolazno uživanje.


87 Sura Grom, ajet br. 33. Zar Allahu, Koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: "Opišite ih." Zar vi hoćete Njega učiti, kao da On ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludu stavi neće imati nikoga da ga na pravi put uputi.


88 Sura Grom, ajet br. 40. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a Naše da tražimo polaganje računa.


89 Sura Grom, ajet br. 43. Oni koji ne vjeruju govore: "Ti nisi poslanik." Reci: "Meni i vama dovoljan će kao svjedok biti Allah, i onaj koji zna šta je Knjiga."


90 Sura Hud, ajet br. 118. "A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti"


91 Sura Ibrahim, ajet br. 17. "Mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati."


92 Sura Hidžr, ajet br. 2. Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani."


93 Sura Ibrahim, ajet br. 21. "I izići će sve pred Allaha, pa će oni koji su bili tlaćeni reći glavešinama svojim: 'Mi smo bili vaše pristalice, možete li nam imalo Allahovu kaznu olakšati?' 'Da je nas Allah uputio' - odgovorit će oni - 'i mi bismo bili vas uputili. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nama više neće biti.'"


94 Sura Ibrahim, ajet br. 22. "I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: 'Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe; niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.' Nevjernike sigurno čeka bolna patnja."


95 Sura Ibrahim, ajet br. 32. "Allah je Stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite"


96 Sura Ibrahim, ajet br. 33. "i daje vam da se koristite suncem i mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom."


97 Sura Ibrahim, ajet br. 34. "I daje vam od svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. - čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan."


98 Sura Ibrahim, ajet br. 42. "A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene!"


99 Sura Ibrahim, ajet br. 47. "Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje Svoje poslanicima Svojim - Allah je, uistinu, Silan i Strog."


100 Sura Pčele, ajet br. 2. "On šalje meleke s Objavom po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće: Opominjite da nema drugog boga osim Mene i bojte Me se!"


101 Sura Pčele, ajet br. 5. "I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite"


102 Sura Pčele, ajet br. 6. "ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite"


103 Sura Pčele, ajet br. 7. "a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv."


104 Sura Pčele, ajet br. 10. "On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate."


105 Sura Pčele, ajet br. 11. "On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi - to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju..."


106 Sura Pčele, ajet br. 12. "On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene - to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju"


107 Sura Pčele, ajet br. 14. "On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite - ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili."


108 Sura Pčele, ajet br. 15. "On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potrese, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate",


109 Sura Pčele, ajet br. 16. "a i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju":


110 Sura Pčele, ajet br. 22. "Vaš Bog je - jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, poriču, oni se ohološću razmeću"


111 Sura Hidžr, ajet br. 4. "A Mi smo uništili gradove samo u određeno vrijeme."


112 Sura Hidžr, ajet br. 5. Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj."


113 Sura Noćno putovanje, ajet br. 12. I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili: znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili kako biste mogli da tražite od Gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali i sve smo potanko objasnili.


114 Sura Pčele, ajet br. 38. "Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom: 'Allah neće oživjeti onoga koji umre!' A hoće, to je Njegovo obećanje koje će se doista ispuniti - samo to većina ljudi ne zna."


115 Sura Pčele, ajet br. 48. "Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo, pruža sjene svoje Allahu poslušno ( čineći sedždu ) i da je i ono pokorno."


116 Sura Pčele, ajet br. 49. "Allahu sedždu čini sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, a i oni se ne ohole",


117 Sura Pčele, ajet br. 51. Allah kaže: "Dvojici bogova ne klanjajte se!", samo je jedan Bog, "i samo se Mene bojte!"


118 Sura Pčele, ajet br. 61. "Kad bi Allah ljude zbog grijeha njihovog kažnjavao, ništa živo ne Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov prođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati."


119 Sura Noćno putovanje, ajet br. 15. Onaj ko ide pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta - na svoju štetu luta, i nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!


120 Sura Pčele, ajet br. 66. "Vi imate pouku i u stoci: 'Mi vam dajemo da iz utrobe njene mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi - ukusno onima koji ga piju.'


121 Sura Pčele, ajet br. 67. "A od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. To je, doista, dokaz onima koji pameti imaju."


122 Sura Pčele, ajet br. 68. "Gospodar je tvoj pčelu nadahnuo: 'Pravi sebi kuće u brdima i u onome što naprave ljudi'


123 Sura Pčele, ajet br. 69. 'zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!' Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja, koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju."


124 Sura Pčele, ajet br. 70. "Allah vas stvara i poslije vam duše uzima; ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je, zaista, Sveznajući i Svemoćni."


125 Sura Pčele, ajet br. 75. "Allah navodi primjer roba u tuđem vlasništvu, koji ništa nema, i onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno - zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali, većina njih ne zna."


126 Sura Pčele, ajet br. 77. "Allah zna sve tajne nebesa i Zemlje! A smak svijeta u tren će oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćni!"


127 Sura Pčele, ajet br. 80. "Allah vam daje da u kućama svojim stanujete, i daje vam od kože stoke šatore, koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune njihove, i dlake njihove, i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari, sve do određenog roka."


128 Sura Pčele, ajet br. 81. "Od onoga što je stvorio - Allah vam hlad daje, i skloništa u brdima vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite: i tako vam upotpunjava blagodat Svoju, da biste bili poslušni."


129 Sura Pčele, ajet br. 90. "Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje."


130 Sura Noćno putovanje, ajet br. 59. A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda šaljemo samo da zastrašimo.


131 Sura Noćno putovanje, ajet br. 66. Gospodar vaš vas radi pokreće lađe po moru da biste tražili Njegove blagodati, On je, zbilja, prema vama milostiv.


132 Sura Noćno putovanje, ajet br. 67. Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo On. A kad vas On na kopno spasi, vi se okrećete; čovjek je uvijek nezahvalan!


133 Sura Noćno putovanje, ajet br. 68. Zar ste sigurni da vas On neće u zemlju utjerati ili da protiv vas pješčanu oluju neće poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći?


134 Sura Noćno putovanje, ajet br. 69. Ili, zar ste sigurni da vas On po drugi put neće na more izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog toga što ste bili nezahvalni? Tada ne biste nikoga našli ko bi Nas zbog vas na odgovornost pozvao.


135 Sura Noćno putovanje, ajet br. 70. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.


136 Sura Noćno putovanje, ajet br. 86. A da hoćemo, Mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili, i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.


137 Sura Noćno putovanje, ajet br. 97. Onaj kome Allah ukaže na Pravi put - na pravom putu je, a onome koga u zabludu stavi, tome, mimo Njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj.


138 Sura Noćno putovanje, ajet br. 110. Reci: "Zovite: 'Allah', ili zovite: 'Svemilosni', a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga."


139 Sura Krava, ajet br. 66. To smo učinili opomenom suvremenicima i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allaha boje


140 Sura Jusuf, ajet br. 105. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!


141 Sura Jusuf, ajet br. 106. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.


142 Sura Jusuf, ajet br. 107. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići ili da ih Čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti?


143 Sura Jusuf, ajet br. 110. I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla: Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički.


144 Sura Krava, ajet br. 77. A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što kriju i ono što pokazuju?!


145 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 16. Mi nismo stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih, igrajući se.


146 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 19. Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu budu pokorni, i ne zamaraju se.


147 Sura Merjema, ajet br. 75. Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Svemilosni produži (zabludu)!" - Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje.


148 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 33. I On je Taj Koji je stvorio noć i dan, i Sunce i Mjesec, i svi oni u svemiru plove.


149 Sura Hadž, ajet br. 18. Zar ne vidiš da Allahu sedždu čine i oni na nebesima i oni na Zemlji, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.


150 Sura Vjernici, ajet br. 12. Mi smo, zaista, čovjeka od uzorka zemlje stvorili


151 Sura Vjernici, ajet br. 13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili


152 Sura Vjernici, ajet br. 14. pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!


153 Sura Vjernici, ajet br. 17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili.


154 Sura Vjernici, ajet br. 19. i pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove - u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete


155 Sura Vjernici, ajet br. 20. i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje, i začin je onima koji jedu.


156 Sura Vjernici, ajet br. 21. i stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,


157 Sura Hadž, ajet br. 38. Allah, doista, štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.


158 Sura Vjernici, ajet br. 70. ili govore: Ludilo je pri njemu! Međutim, on im Istinu donosi, ali većina njih prezire Istinu.


159 Sura Vjernici, ajet br. 78. On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!


160 Sura Vjernici, ajet br. 79. On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti


161 Sura Vjernici, ajet br. 80. On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?


162 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 110. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete.


163 Sura Vjernici, ajet br. 115. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?


164 Sura Furkan, ajet br. 45. Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje. A zatim smo učinili da na nju Sunce ukazuje


165 Sura Furkan, ajet br. 48. I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo


166 Sura Furkan, ajet br. 50. A kišu Mi raspodjeljujemo među njih da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.


167 Sura Furkan, ajet br. 51. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;


168 Sura Furkan, ajet br. 53. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio


169 Sura Furkan, ajet br. 54. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.


170 Sura Furkan, ajet br. 56. A Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.


171 Sura Furkan, ajet br. 58. Ti se pouzdaj u živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna


172 Sura Furkan, ajet br. 61. Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu sazvježđa stvorio i u njima dao Svjetiljku i Mjesec koji sja.


173 Sura Mravi, ajet br. 63. Onaj Koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i Koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. - Zar pored Allaha postoji drugi bog?! Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!


174 Sura Mravi, ajet br. 64. Onaj Koji sve iz ničega stvara, Koji će, zatim to ponovo učiniti, i Koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. - Zar pored Allaha postoji drugi bog?! Reci: 'Dokažite, ako Istinu govorite.


175 Sura Mravi, ajet br. 65. "Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna gajb; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.


176 Sura Mravi, ajet br. 72. Reci: "Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!


177 Sura Mravi, ajet br. 74. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.


178 Sura Mravi, ajet br. 75. Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.


179 Sura Kazivanje, ajet br. 56. Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoče, i On dobro zna one koji će Pravim putem poći.


180 Sura Kazivanje, ajet br. 68. Gospodar tvoj stvara šta hoče, i On odabira. Oni nemaju pravo da biraju. Uzvišen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s Njim izjednačuju!


181 Sura Pećina, ajet br. 109. Reci: "Kada bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo ga proširili morem poput njega. “


182 Sura Bizantinci, ajet br. 20. Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas ljudi, svuda ima razasutih.


183 Sura Bizantinci, ajet br. 21. I jedan od znakova Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.


184 Sura Bizantinci, ajet br. 22. I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome,zaista,ima znakova za one koji znaju.


185 Sura Bizantinci, ajet br. 23. i jedan od znakova Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji čuju.


186 Sura Bizantinci, ajet br. 40. Allah vas stvara i opskrbljuje: On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li ijedno božanstvo koje bilo šta od toga čini? Uzvišen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim.


187 Sura Bizantinci, ajet br. 46. Jedan od znakova Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost Njegovu osjetite i da lađe voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.


188 Sura Bizantinci, ajet br. 48. Allah je Taj Koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na one robove Svoje na koje želi prolije.oni se odjednom radošću ispune,


189 Sura Bizantinci, ajet br. 51. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.


190 Sura Lukman, ajet br. 20. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje.


191 Sura Lukman, ajet br. 25. A da ih upitaš: 'Ko je stvorio nebesa i Zemlju?', sigurno bi rekli: 'Allah!', a ti reci: 'Hvaljen neka je Allah!', samo što većina njih ne zna.


192 Sura Lukman, ajet br. 34. Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.


193 Sura Padanje ničice, ajet br. 7. Koji sve savršeno stvara, Koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače.


194 Sura Padanje ničice, ajet br. 8. a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.


195 Sura Padanje ničice, ajet br. 9. zatim ga skladno uobličava i život mu udahne, i On vam sluh i vid i pamet daje, a kako vi malo zahvaljujete!


196 Sura Svjetlost, ajet br. 35. Allah je svjetlost nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, ni istočnim ni zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga Vatra i ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.


197 Sura Saba`, ajet br. 1. Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onom svijetu! On je Mudar i Sveznajući.


198 Sura Saba`, ajet br. 2. On zna šta u zemlju ulazi a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je Milostiv i On oprašta.


199 Sura Stvoritelj, ajet br. 38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna svačije misli.


200 Sura Stvoritelj, ajet br. 40. Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to!? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.


201 Sura Krava, ajet br. 116. Nevjernici govore: "Allah je sebi dijete uzeo." Uzvišen neka je On! Naprotiv, Njemu pripada sve što je na nebesima i Zemlji i Njemu se sve pokorava.


202 Sura Krava, ajet br. 117. On je Stvoritelj nebesa i Zemlje, a kada nešto odluči, On samo kaže: 'Budi!' i to biva.


203 Sura Redovi, ajet br. 6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili


204 Sura Redovi, ajet br. 7. i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga


205 Sura Redovi, ajet br. 8. da ne prisluškuje društvo najviše; njih sa svih strana gađaju


206 Sura Redovi, ajet br. 9. da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna


207 Sura Redovi, ajet br. 10. a onoga koji što ugrabi - stigne svjetlica plamteća.


208 Sura Krava, ajet br. 164. U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim to­varom za ljude i kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji između neba i Zemlje lebde ima doista znakova za one koji razumijevaju.


209 Sura Svjetlost, ajet br. 43. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada: On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi - blijesak munje Njegove gotovo da oduzima vid.


210 Sura Skupovi, ajet br. 32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?


211 Sura Skupovi, ajet br. 34. Sve što zažele u Gospodara svoga će naći, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili.


212 Sura Skupovi, ajet br. 35. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.


213 Sura Skupovi, ajet br. 62. Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.


214 Sura Skupovi, ajet br. 64. Reci: 'Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!'


215 Sura Skupovi, ajet br. 65. A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.'


216 Sura Dogovaranje, ajet br. 10. A u čemu god se vi razišli, presuda za to u Allaha je! To vam je, eto, Allah, Gospodar moj - u Njega se ja uzdam i Njemu se obraćam.


217 Sura Dogovaranje, ajet br. 11. Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara - a stvara parove i od stoke - da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.


218 Sura Dogovaranje, ajet br. 20. Ko bude želio usjev Drugog Svijeta, njegov usjev ćemo i povećati! A ko bude želio usjev ovoga Svjeta, dat će mo mu ga, ali na Drugom Svijetu on nema nikakva udjela!


219 Sura Dogovaranje, ajet br. 27. A Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće! Zaista On dobro poznaje i vidi robove Svoje.


220 Sura Dogovaranje, ajet br. 29. I od znakova je Njegovih stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On ih je kadar sve sabrati kad bude htio.


221 Sura Dogovaranje, ajet br. 32. I od Znakova su Njegovih lađe nalik na brda koje morem plove.


222 Sura Dogovaranje, ajet br. 33. Ako želi, On umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne - doista u tome ima dokaza za svakog strpljivog, zahvalnog.


223 Sura Dogovaranje, ajet br. 34. Ili ih potopi, zbog onog što su su zaradili - a mnogo toga On i oprosti.


224 Sura Dogovaranje, ajet br. 35. Da bi oni koji raspravljaju o dokazima Našim znali da im nema kud umaći.


225 Sura Objašnjenje, ajet br. 47. "Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: 'Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?' - oni će odgovoriti: 'Javljamo Ti da niko od nas to ne tvrdi.'"


226 Sura Ahkaf, ajet br. 3. "Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, sa Istinom stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime se opominju."


227 Sura Hidžr, ajet br. 19. "A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste."


228 Sura Hidžr, ajet br. 20. "I dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite."


229 Sura Hidžr, ajet br. 22. "Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti - vi time ne možete raspolagati."


230 Sura Hidžr, ajet br. 23. "I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni."


231 Sura Hidžr, ajet br. 24. "I samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći."


232 Sura Hidžr, ajet br. 25. "A On, Gospodar tvoj, zaista će ih sabrati. On je mudar i sve zna."


233 Sura Hidžr, ajet br. 46. "Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!"


234 Sura Krava, ajet br. 255. Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drije­mež ni san! Njegovo je ono što je na nebesi­ma i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzi­mati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegova kursija obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!"


235 Sura Petak, ajet br. 1. Allaha slavi (i veliča) ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga.


236 Sura Ukras, ajet br. 74. Doista će zločinci u patnji džehenemskoj vječno ostati.


237 Sura Ukras, ajet br. 75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati, oni će u njoj očajni biti.


238 Sura Ukras, ajet br. 76. Nismo im Mi nepravedni bili, nego su oni bili nepravedni.


239 Sura Ukras, ajet br. 77. Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' - a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!'


240 Sura Ukras, ajet br. 78. Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire.


241 Sura Ukras, ajet br. 79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.


242 Sura Ukras, ajet br. 80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.


243 Sura Pokajanje, ajet br. 25. "Allah vas je na mnogim bojištima pomagao,a i onoga dana na Hunejnu kad vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali."


244 Sura Hidžr, ajet br. 77. to je doista pouka za one koji vjeruju".


245 Sura Pokajanje, ajet br. 40. "Ako ga vi ne pomognete, pa pomagao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kad su njih dvojica bili u pećini, i kad je on rekao drugu svome: 'Ne brini Allah je s nama!' Pa je Allah spustio smiraj Svoj na njega i pomagao ga vojskom koju vi niste vidjeli i činio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ - ona je gornja. Allah je Silan i Mudar."


246 Sura Krava, ajet br. 259. Ili za onoga koji je, prolazeći pored jednoga grada koji je bio do temelja porušen i pust, povikao: "Kako će Allah oživiti ove što su pomrli?!" I Allah ga mrtvim učini stotinu godina, a zatim ga oživi i upita: "Koliko si ostao?" On reče: "Ostao sam dan ili dio dana!" Tada mu reče: "Ne, ostao si stotinu godina! Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo! A pogledaj i magarca svoga, da Te učinim znakom za ljude, a pogledaj i kosti, kako ih sastavljamo, a onda mesom oblažemo!" I kada njemu bi jasno, povika: "Ja znam da Allah doista sve može!


247 Sura Pokajanje, ajet br. 128. "Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv."


248 Sura Pokajanje, ajet br. 129. "A ako oni glavu okrenu, ti reci: 'Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega: Samo se uzdam u Njega, On je Gospodar Arša veličanstvenoga!'"


249 Sura Čas neizbježni, ajet br. 12. "da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti."