Ajeti koji su povezani sa poglavljem Iman, vjerovanje i osobine vjernika, broj veza 123


1 Sura Krava, ajet br. 3. Onima koji u gajb vjeruju, i koji namaz obavljaju i dijele od onoga čime smo ih Mi opskrbili


2 Sura Krava, ajet br. 4. i onima koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe, i koji u ahiret čvrsto vjeruju


3 Sura Krava, ajet br. 5. To su oni koji su na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spašeni


4 Sura Stoka, ajet br. 122. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a koga smo Mi oživili i dali mu svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 96. A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.


6 Sura Plijen, ajet br. 2. Pravi su vjernici samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im povećaju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju


7 Sura Plijen, ajet br. 26. I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni - bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni


8 Sura Plijen, ajet br. 28. I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika


9 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 156. "I dosudi nam dobro na ovom svijetu, i na onom svijetu - mi se, uistinu, vraćamo Tebi!" - "Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću" - reče On - "a milost Moja obuhvata sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali."


10 Sura Krava, ajet br. 46. Onima koji su uvjereni da će se sresti sa Gospodarom svojim i da će se Njemu vratiti


11 Sura Hud, ajet br. 23. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji Gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici Dženneta, u njemu će vječno boraviti.


12 Sura Hud, ajet br. 24. Ove su dvije vrste kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje. A mogu li se uporediti? Pa zašto ne razmislite?


13 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 200. A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.


14 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 201. Oni koji se Allaha boje, čim ih dodirne sablazan šejtanska, sjete se, i odjednom dođu sebi,


15 Sura Junus, ajet br. 98. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo osim naroda Junusova, kome smo kada je povjerovao sramnu patnju u životu na ovom svijetu otklonili i život mu još vrijeme produžili?


16 Sura Junus, ajet br. 99. Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?


17 Sura Junus, ajet br. 100. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a On kažnjava one koji neće da razmisle.


18 Sura Grom, ajet br. 19. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju.


19 Sura Grom, ajet br. 20. Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje.


20 Sura Grom, ajet br. 21. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše.


21 Sura Grom, ajet br. 22. I oni koji trpe žudeći za Licem Gospodara svoga, i oni koji namaz obavljaju, i koji od onoga što im dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim na zlo uzvraćaju - njih čeka najljepše prebivalište.


22 Sura Grom, ajet br. 23. Edenski vrtovi u koje će ući i oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov - oni koji su bili čestiti - meleki će im ulaziti na vrata svaka.


23 Sura Grom, ajet br. 24. Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.


24 Sura Grom, ajet br. 25. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na Zemlji - njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište.


25 Sura Grom, ajet br. 28. One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju.


26 Sura Grom, ajet br. 42. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je Gospodar svih spletki: On zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.


27 Sura Pčele, ajet br. 96. "Ono što je u vas - prolazno je, a ono što je u Allaha - vječno je. One koji su trpjeli Mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili."


28 Sura Pčele, ajet br. 97. "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."


29 Sura Krava, ajet br. 62. One koji su vjerovali, te one koji su bili židovi, kršćani i Sabejci, a koji su vjerovali u Allaha i drugi svijet i dobra djela činili doista čeka nagrada od Gospodara njihova; za njih nema straha i oni neće tugovati.


30 Sura Krava, ajet br. 74. Ali srca vaša, poslije toga, postala su tvrda kao kamen ili još tvrđa! A ima kamenja iz kojega rijeke izbijaju; ima ga koje puca i iz kojeg izlazi voda; a ima, doista, i onoga koje se iz straha pred Allahom ruši! A Allah ne zanemaruje ono što vi radite!


31 Sura Krava, ajet br. 75. Zar se vi nadate da će vam oni povjerovati, iako su neki od njih Allahov govor slušali, da bi ga, nakon što su ga shvatili, svjesno iskrivili?


32 Sura Hadž, ajet br. 14. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće!


33 Sura Merjema, ajet br. 76. Allah će povećati uputu onima koji su na Pravom putu! A dobra djela, koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvračena.


34 Sura Hadž, ajet br. 23. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili - Allah će sigurno uvesti u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.


35 Sura Hadž, ajet br. 24. I napućeni su da govore lijepe riječi i napućeni su na Put Onoga Koji je hvale dostojan.


36 Sura Vjernici, ajet br. 1. Uspjeli su vjernici


37 Sura Vjernici, ajet br. 2. oni koji su u svojim namazima skrušeni


38 Sura Vjernici, ajet br. 3. i koji se okreću od besmislica


39 Sura Vjernici, ajet br. 4. i koji zekat udjeljuju


40 Sura Hadž, ajet br. 38. Allah, doista, štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.


41 Sura Vjernici, ajet br. 57. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju


42 Sura Vjernici, ajet br. 58. i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju


43 Sura Vjernici, ajet br. 59. i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju


44 Sura Vjernici, ajet br. 60. i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru


45 Sura Vjernici, ajet br. 61. oni hitaju da čine dobra djela, i u njima druge pretiču.


46 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 101. A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti.


47 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 102. Huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati.


48 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 103. Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekati: "Evo, ovo je vaš Dan, vama obećan!"


49 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 105. Mi smo u Zeburu, poslije Opomene, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.


50 Sura Furkan, ajet br. 63. A robovi Svemilosnog su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih neznalice oslove, odgovaraju: 'Mir vama!


51 Sura Furkan, ajet br. 64. i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći,


52 Sura Furkan, ajet br. 67. i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.


53 Sura Furkan, ajet br. 68. i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu.


54 Sura Furkan, ajet br. 72. i oni koji ne prisustvuju laži, i koji, prolazeći pored besmislica, prolaze dostojanstveno.


55 Sura Kazivanje, ajet br. 52. Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nju


56 Sura Kazivanje, ajet br. 54. Oni će dobiti dvostruku nagradu za to što trpe i što lijepim zlo uzvračaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju.


57 Sura Pauk, ajet br. 2. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni?


58 Sura Pećina, ajet br. 32. "I navedi im kao primjer dva čovjeka: jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili."


59 Sura Pećina, ajet br. 33. "Oba vrta davala su svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli."


60 Sura Pećina, ajet br. 34. "On je i drugih plodova imao, i reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: 'Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!'",


61 Sura Pećina, ajet br. 35. "i uđe u vrt svoj, čineći nasilje sebi, govoreći: 'Ne mislim da će ovaj ikada propasti,


62 Sura Pećina, ajet br. 36. i ne mislim da će Smak svijeta ikada doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.'"


63 Sura Pećina, ajet br. 37. "I reče mu drug njegov,dok je s njim razgovarao: 'Zar ne vjeruješ u Onoga Koji te je od Zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom učinio?"


64 Sura Pećina, ajet br. 38. Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar i ja Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga.


65 Sura Pećina, ajet br. 39. A zašto nisi, kad si u vrt ušao, rekao: 'Mašallah! Moć je samo u Allaha!' Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa Gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati,


66 Sura Pećina, ajet br. 40. a na tvoj nepogodu sa neba poslati, pa da ostane samo klizava ledina bez ičega,


67 Sura Pećina, ajet br. 41. ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mogneš pronaći nikada.'"


68 Sura Saveznici, ajet br. 23. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju i nisu ništa izmijenili.


69 Sura Saveznici, ajet br. 24. Da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a stavi na muke licemjere, ako hoće ili im oprostio Allah, zaista, prašta i milostiv je.


70 Sura Redovi, ajet br. 28. Vi ste nas varali.


71 Sura Redovi, ajet br. 29. "Nismo" - odgovorit će -"nego vi niste htjeli vjerovati",


72 Sura Redovi, ajet br. 30. a mi nikakve dokaze nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili


73 Sura Redovi, ajet br. 31. i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila


74 Sura Redovi, ajet br. 32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.


75 Sura Redovi, ajet br. 33. I oni će toga Dana zajedno na muci biti


76 Sura Redovi, ajet br. 34. i mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti


77 Sura Redovi, ajet br. 35. Kad im se govorilo: 'Samo je Allah Bog!' - oni su se oholili


78 Sura Redovi, ajet br. 36. i govorili: 'Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?!


79 Sura Redovi, ajet br. 37. A nije tako, on istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili.


80 Sura Redovi, ajet br. 38. "...a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti


81 Sura Redovi, ajet br. 39. kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti.


82 Sura Redovi, ajet br. 40. A Allahovi iskreni robovi


83 Sura Redovi, ajet br. 41. posebnu će opskrbu imati


84 Sura Redovi, ajet br. 42. razno voće, i bit će poštovani


85 Sura Redovi, ajet br. 43. u dženetskim baščama naslada


86 Sura Redovi, ajet br. 44. na divanima, jedni prema drugima


87 Sura Redovi, ajet br. 45. bit će posluženi pićem - iz izvora koji će stalno teći


88 Sura Redovi, ajet br. 46. bijelim i prijatnim onima koji budu pili


89 Sura Redovi, ajet br. 47. od njega neće opijenosti biti i zbog njega se neće pamet gubiti.


90 Sura Redovi, ajet br. 48. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih


91 Sura Redovi, ajet br. 49. kao da su one jaja pokrivena.


92 Sura Krava, ajet br. 135. Oni govore: "Budite židovi, odnosno kršćani, bit ćete na Pravom putu!" Ti reci: "Ne, mi smo Ibrahimove prave vjere, jer on nije nikoga Allahu ravnim smatrao.


93 Sura Krava, ajet br. 136. Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unu­cima, i u ono što je dano Musau i Isau, i u ono što je dano vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se Njemu predajemo.


94 Sura Krava, ajet br. 155. Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine A ti obraduj strpljive


95 Sura Krava, ajet br. 157. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihovoga i milost, ti su na Pravom putu.


96 Sura Svjetlost, ajet br. 47. A licemjeri govore: 'Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se' - zatim nekih od njih glave okreću; nisu oni vjernici.


97 Sura Svjetlost, ajet br. 48. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, nekih od njih odjednom leđa okrenu.


98 Sura Svjetlost, ajet br. 49. Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno.


99 Sura Svjetlost, ajet br. 50. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupit? Nijedno, nego žele da drugima nepravdu učine.


100 Sura Svjetlost, ajet br. 51. Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: 'Slušamo i pokoravamo se!' - oni će uspjeti.


101 Sura Svjetlost, ajet br. 52. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali - oni će uspjeti!


102 Sura Svjetlost, ajet br. 55. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi grješnici.


103 Sura Skupovi, ajet br. 9. Zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!'


104 Sura Skupovi, ajet br. 10. Reci: 'O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.'


105 Sura Skupovi, ajet br. 32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra Istinu lažnom kada mu ona dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?


106 Sura Skupovi, ajet br. 34. Sve što zažele u Gospodara svoga će naći, to će biti nagrada onima koji su dobra djela činili.


107 Sura Skupovi, ajet br. 35. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.


108 Sura Skupovi, ajet br. 73. A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu - kapije njegove već širom otvorene - čuvari će im njegovi reći: 'Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'


109 Sura Skupovi, ajet br. 74. I oni će reći: 'Hvala Allahu, Koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili!'


110 Sura Krava, ajet br. 177. Nije dobročinstvo u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego su dob­ročinitelji oni koji vjeruju u Allaha, u drugi svijet, u meleke, u knjige, u vjerovjesnike, te oni koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi, siromasima i putnicima namjernicima, prosjacima, i za otkup iz rop­stva, oni koji namaz obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunja­vaju, te oni koji su strpljivi u neimaštini i u bolesti, i za vrijeme borbe. To su oni koji su iskreni i oni koji se Allaha boje.


111 Sura Muhammed, ajet br. 7. "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti."


112 Sura Muhammed, ajet br. 16. "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dano znanje: Šta ono on maloprije reče? To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode."


113 Sura Ukras, ajet br. 68. O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati.


114 Sura Ukras, ajet br. 69. Onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili - bit će rečeno.


115 Sura Ukras, ajet br. 70. Uđite u Džennet, vi i parovi vaši, radosni!


116 Sura Krava, ajet br. 201. A ima i onih koji govore: "Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na drugom svijetu i sačuvaj nas od kazne paklene!


117 Sura Krava, ajet br. 207. Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za zadovoljstvom Allahovim. A Allah je milostiv robovima Svojim.


118 Sura Krava, ajet br. 214. Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše, pogađala ih je neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali, govorili: "Kada će doći Allahova pomoć!?" Eto, Allahova pomoć je doista blizu


119 Sura Pokajanje, ajet br. 102. "A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su djela dobra s drugim, koja su hrđava, izmiješali, njima će, može biti, Allah oprostiti - jer Allah prašta i Samilostan je."


120 Sura Pokajanje, ajet br. 104. "Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvaća milostinje, i da je samo Allah Onaj Koji prašta i da je On Milostiv?"


121 Sura Krava, ajet br. 278. O vjernici, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici.


122 Sura Krava, ajet br. 279. Ako to ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka vaših; nećete nepravdu učiniti niti će vama nepravda biti učinjena.


123 Sura Krava, ajet br. 286. Allah nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist pripada ono što je stekla, a protiv nje je što je stekla (zla)! "Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijeđi, oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!"