Ajeti koji su povezani sa poglavljem Ibadet, broj veza 9


1 Sura Stoka, ajet br. 162. Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, posvećeni su Allahu, Gospodaru svjetova"


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 205. I spominji Gospodara svoga u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas - ujutro i navečer, i ne budi nemaran


3 Sura Junus, ajet br. 104. Reci: "O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere - pa, ja se neću klanjati onima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, Koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik.“


4 Sura Junus, ajet br. 105. I predaj se pravoj vjeri iskreno, i nikako ne budi kumirima poklonik.


5 Sura Junus, ajet br. 106. I, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi, uistinu, nevjernik.


6 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 108. Reci: "Meni se objavljuje da je vaš Bog - Jedan Bog, pa samo Njemu budite predani!"


7 Sura Hadž, ajet br. 78. I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, namaz obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte. On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!


8 Sura Pećina, ajet br. 46. Imetak i sinovi ukras su u životu na Ovom svijetu, a dobra djela koja ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati."


9 Sura Skupovi, ajet br. 10. Reci: 'O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.'