Ajeti koji su povezani sa poglavljem Zul-Karnejn a.s., broj veza 13


1 Sura Pećina, ajet br. 83. "I pitaju te o Zul-Karnejnu. Reci: 'Kazat ću vam o njemu neke vijesti.


2 Sura Pećina, ajet br. 84. Mi smo mu dali vlast na Zemlji i dali smo mu za svašto sredstvo.'"


3 Sura Pećina, ajet br. 85. "I on pođe.


4 Sura Pećina, ajet br. 86. Kada stigoše do mjesta gdje Sunce zalazi, nađe kao da zalazi u jedan izvor mutni i nađe u blizini njegovoj jedan narod. Rekosmo Mi: 'Ili ćeš da ih kazniš ili ćeš sa njima blago da postupiš?'


5 Sura Pećina, ajet br. 89. "I on pođe dalje.


6 Sura Pećina, ajet br. 90. I kad dođe do mjesta gdje Sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome Mi nismo dali da se od njega bilo čim zakloni.


7 Sura Pećina, ajet br. 92. "I on opet pođe.


8 Sura Pećina, ajet br. 93. Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao.


9 Sura Pećina, ajet br. 94. 'O Zul-Karnejne', rekoše oni, 'Jedžudž i Medžudž čine nered po zemlji, pa hoćeš li da ti sakupimo naknadu da između nas i njih podigneš pregradu?


10 Sura Pećina, ajet br. 95. 'Bolje je ono što mi je moj Gospodar dao', reče on. 'Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih pregradu podići.


11 Sura Pećina, ajet br. 96. Donesite mi velike komade gvožđa.' I kad on izravna dvije strane brda, reče:' Pušite!.' A kad ga usija, reče: 'Donesite mi rastopljeni mjed da ga zalijem.'"


12 Sura Pećina, ajet br. 98. "Ovo je blagodat Gospodara moga!", reče on. " A kad se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će je sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti."


13 Sura Pećina, ajet br. 99. I Mi ćemo tada ostaviti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. I puhnut će se u rog, pa ćemo ih sve skupiti.